تست های مربوط به ماشین

تست های مربوط به ماشین

مقررات ایمنی ماشین آلات توسط وزارت صنایع و تجارت در 2009 اصلاح و منتشر شد. با توجه به این مقررات، ماشین هایی که به درستی تاسیس، نگهداری و استفاده می شوند به منظور تولید نباید در طول کار به سلامت انسان و ایمنی، حیوانات خانگی و کالاها آسیب برساند. مقررات مذکور شرایط ایمنی اولیه را که در مراحل طراحی و تولید و فرایندهای ارزیابی انطباق باید مورد بررسی قرار گیرد، به منظور قرار دادن این ماشین ها در بازار تنظیم می کند. این همچنین معیارهایی را در نظر می گیرد که در تعیین واحدهای مورد نظر برای انجام مطالعات ارزیابی انطباق در نظر گرفته شود.

نسخه قبلی این قانون شامل فرایندهای ارزیابی سازگاری و ماژول ها نبود. تنظیم بخش پنجم با عنوان «معیارهای ارزیابی انطباق، عملیات ماشین آلات به طور کامل تکمیل شده، واحدهای مورد تأیید، معیار سازگاری با CE» شامل روش های ارزیابی انطباق ماشین آلات می باشد. بر این اساس، تولید کنندگان باید یکی از روشهای ارزیابی انطباق مشخص شده در مقررات را به منظور تایید مناسب بودن ماشین ها انجام دهند. اگر دستگاه در ضمیمه مقررات گنجانده نشده باشد، سازنده فرآیند ارزیابی انطباق را بر اساس کنترل های داخلی در تولید دستگاه که در ضمیمه های مقرره موجود است، انجام می دهد.

ماشین آلات با اعلامیه EC مربوط به مطابقت مندرج در ضمیمه مقررات و با علامت انطباق CE مطابق با این مقررات باید مطابق مقررات این مقرره باشد.

ماشین آلات تولید شده مطابق با استاندارد هماهنگ مطابق با الزامات بهداشت عمومی و ایمنی تحت پوشش این استاندارد می باشد.

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات مربوط به مطابقت دستگاه را در چارچوب آزمایش های انطباق انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.