آزمایشات استریلیزاسیون

آزمایشات استریلیزاسیون

استریلیزاسیون فرآیند تمیز کردن یک ناحیه خاص یا ابزار و تجهیزات از همه میکروارگانیسم ها است که ممکن است توسط تعدادی از روش ها بر روی آن باشد. استریلیزاسیون مخصوصا برای حفاظت از انسان ها از میکرو ارگانیسم هایی است که دارای اثرات تهدید کننده سلامت و بیماری هستند. علاوه بر این، روش های استریلیزاسیون در آماده سازی ایمن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

واقعیت این است که دستگاه های پزشکی استریل هستند مسئله بسیار مهیج است. بسیار مهم است که روش های استریلیزاسیون به تمام سطوح دستگاه های پزشکی اعمال شود. روش مناسب باید برای استریلیزاسیون انتخاب شود و مدت زمان انجام این کار باید کافی باشد. ابزار استرلیزه شده باید به درستی بسته بندی شده و در شرایط مناسب ذخیره شود. روش و تاریخ استریلیزاسیون باید بر روی دستگاه ها نوشته شود. دستگاه های Sterilized باید در مدت اعتبار دوره استریلیزاسیون استفاده شوند. در صورت لزوم، شاخص هایی که خواص استریل را تأیید می کنند، باید در کنار وسایل استریلیزه قرار گیرد. این شاخص هایی از ارگانیسم های آلی است که اغلب رنگ را بسته به درجه حرارت و عوامل شیمیایی تغییر می دهند.

روش های استریلیزاسیون در دستگاه های پزشکی بسته به انواع دستگاه های استریل کننده و میکروارگانیسم ها و خواص رشد و انتشار آنها متفاوت است. استریلیزاسیون معمولا توسط روش های فیزیکی مانند گرما، اشعه، فیلتراسیون و امواج صوتی اولتراسونیک انجام می شود یا به وسیله روش های شیمیایی با استفاده از تعدادی از راه حل ها.

خدمات آزمایشی در دستگاه های پزشکی عبارتند از: تعیین میزان باروری موجود زنده، آزمایش های ضدعفونی کننده براساس شاخص های بیولوژیکی، مطالعات اعتبارسنجی، آزمایشات اندوتوکسین، مطالعات قدمت استفاده از بسته بندی بسته بندی، آزمایش های ورودی رنگ و آزمون میکروبی و آزمایش های نشت.

آزمایشات محصول انجام شده در آزمایشگاه های مجاز برای اثبات کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات به مصرف کنندگان مهم هستند. در این زمینه، آزمایشات عقیم سازی در دستگاه های پزشکی در آزمایشگاه ما انجام می شود. این آزمایش ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های محلی و خارجی است.

آزمایشگاه ما همیشه نتایج سریع، با کیفیت بالا، قابل اطمینان، دقیق و دقیق را در آزمایش های انجام شده با کارکنان با تجربه و آموزش دیده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته تست فن آوری پیشرفته ارائه می دهد.

در آزمایشگاه ما، دیگر خدمات اندازه گیری، آزمون و تجزیه و تحلیل ارائه شده همراه با آزمایش های عقیم سازی در دستگاه های پزشکی ارائه شده است.