تست های ساختمانی

تست های ساختمانی

بخش ساخت و ساز هر ساله رشد می کند. این بخش، که در آن 2016 میلیون کارمند در 2 استخدام شد، در مقایسه با سال قبل، 6 افزایش یافته است. در 2017 انتظار می رود نرخ رشد 5 درصد باشد. محور اصلی در توسعه کشور ما بخش ساخت و ساز است. این بخش نه تنها در منطقه مسکونی، بلکه در فضاهای شهری، همچنین امکانات تولید انرژی، جاده ها، سدها، فرودگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها و دیگر فضاهای حیاتی و زیرساخت این فضاها را پوشش می دهد. به طور کلی، بخش ساخت و ساز تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده توسط بیش از دو صد زیرمجموعه های مرتبط با آن ایجاد می کند.

در چنین بخش بزرگی و در حال توسعه، کارهای زیادی برای موسسات آزمون و بازرسی وجود دارد. در مرحله اول پروژه های ساختمانی، آزمایش های خاک محل مهمی دارند. در این آزمایشات خواص شیمیایی و ژئوتکنیکی خاک مورد بررسی قرار گرفته و تراکم خاک، مقاومت، تراکم، مواد آلی و محتوای شن و ماسه تعیین می شود.

خدمات تست و کنترل ارائه شده به شرکت های ساختمانی در حوزه تست های ساختمان شامل: نظارت طراحی، کنترل سایت در راستای مقررات قانونی، مواد آزمون، سیستم ها و تاسیسات و کنترل بازرسی غیر مخرب است.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بلوک آجر و بتن نیز انجام می شود. آجر و بلوک مورد استفاده باید برای تطابق با مقررات قانونی قانونی و استانداردهای کیفیت مورد آزمایش قرار گیرد. انتخاب آجر و بلوک های مناسب یک روند پیچیده برای شرکت های ساختمانی است. روش تولید و میزان پخت و پز این مواد بر عملکرد تاثیر می گذارد.

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما تست های بخش ساختمان را در چارچوب آزمون های انطباق انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.