ساختمان ASTM E119 و تست مواد آتش نشانی

ساختمان ASTM E119 و تست مواد آتش نشانی

آزمایشگاه EUROLAB برای مصالح ساختمانی از روشهای استاندارد آزمون برای ساخت و ساز و آزمایشات آتش سوزی مواد در آزمایشگاه خود استفاده می کند و خدمات آزمایش را انجام می دهد. این به منظور به نمایش گذاشتن ویژگی طراحی شده است.

این آزمایش یک نمونه آزمایش شده را در معرض یک آتش سوزی کنترل شده استاندارد قرار می دهد تا در طی یک دوره زمانی به درجه حرارت خاصی برسد. قرار گرفتن در معرض آتش ، در صورت لزوم ، با استفاده از یک جریان شیلنگ آتش نشانی استاندارد اعمال شده مطابق با برنامه E2226 کنترل می شود. این آزمون اندازه گیری نسبی پاسخ آزمایش آتش اعضای سازه مشابه را در این شرایط قرار گرفتن در معرض آتش ارائه می دهد. قرار گرفتن در معرض تمام شرایط آتش سوزی را نشان نمی دهد زیرا شرایط با تغییر در مقدار بارگیری آتش ، ساختار و توزیع ، تهویه ، اندازه و پیکربندی محفظه و ماهیت و توزیع خصوصیات جذب گرما در اتاق متفاوت است. تغییرات ناشی از شرایط آزمایش یا ساختار نمونه آزمایش مانند اندازه ، مواد ، روش مونتاژ نیز بر پاسخ آزمایش آتش تأثیر می گذارد. به همین دلایل ، ارزیابی تنوع در عمل برای ساخت در محل ضروری است.

استاندارد آزمون فراهم می کند:

برای دیوارها، پارتیشن ها و نمونه های کف و یا سقف:

  • اندازه گیری هدایت گرما.
  • اندازه گیری تحویل گاز داغ از طریق نمونه آزمایشی.
  • برای عناصر تحمل بار، اندازه گیری ظرفیت حمل بار از نمونه آزمون در مواجهه با آزمون.

برای عناصر تحمل کننده بار مانند ستون ها و ستون ها:

  • اندازه گیری قابلیت تحمل بار در صورت قرار گرفتن در معرض آزمون (محدود یا بدون محدودیت) با توجه به آخرین شرایط پشتیبانی.

استاندارد آزمون ارائه نمی دهد:

  • اطلاعات در مورد عملکرد نمونه های آزمایش شده ساخته شده با اجزاء یا طول های دیگر از آزمایشات.
  • ارزیابی میزان آزمایش که نمونه ای از آن به آتش، خطر، دود، گازهای سمی یا سایر محصولات احتراق کمک می کند.
  • محصولات دود و یا احتراق در سراسر نمونه آزمون انتقالاندازه گیری درجه کنترل یا محدودیت
  • دیوار دیوار یا دیوار دیوار و غیره. عناصر ساختمان و غیره شبیه سازی رفتار آتش مفاصل بین مفاصل.
  • اندازه گیری شعله در سطح نمونه های آزمون.
  • مقاومت در برابر آتش دهانه های معمولی در نمونه آزمایش ، یعنی پریزهای برق ، لوله کشی لوله و غیره ، مگر اینکه به طور خاص برای ساختار مورد آزمایش ارائه شده باشد. برای آزمایش توقف آتش به روش E814 تست نیز مراجعه کنید.

استاندارد استاندارد ASTM E 119

1.1 روشهای آزمایشی شرح داده شده در این استاندارد پاسخ آزمایش آتش را می توان در مجموعه واحدهای دیواری و مونتاژ مصالح ساختاری ساختمانها ، از جمله تحمل بار و سایر دیوارها و پارتیشن ها ، ستون ها ، تیرها ، تیرها ، تخته ها و تخته های کامپوزیت اعمال کرد. مجموعه تیر برای کف و سقف. همچنین می تواند برای سایر مجامع و واحدهای ساختمانی که قطعات انتزاعی دائمی یک ساختمان تمام شده را تشکیل می دهند ، اعمال شود.

1.2 طبقه بندی برای نشان دادن عملکرد مقایسه ای با شرایط خاص آزمایش آتش در طول دوره قرار گرفتن در نظر گرفته شده است و برای استفاده در شرایط دیگر یا پس از قرار گرفتن در معرض آتش تعیین نشده است.

1.3  این استاندارد برای اندازه گیری و توصیف واکنش مواد، محصولات یا گروه ها به گرما و شعله تحت شرایط کنترل شده است، اما شامل تمام عوامل لازم برای خطر آتش سوزی یا ارزیابی خطر آتش سوزی مواد، محصولات یا گروه های خود نیست.

1.4 این روش های آزمایشگاهی برای مقایسه نتایج آزمون مجموعه های ساختمانی ساختمان ، در معرض آتش سوزی استاندارد قرار می گیرند. نتایج این آزمایشات عاملی در ارزیابی عملکرد آتش سوزی پیش بینی شده در ساخت و ساز ساختمان ها و مجموعه ها است. استفاده از این نتایج آزمون برای پیش بینی عملکرد ساخت واقعی ساختمان نیاز به ارزیابی شرایط آزمون دارد.

مقادیر مشخص شده در واحد 1.5 اینچ پوند استاندارد در نظر گرفته می شود. مقادیر داده شده در پرانتز تبدیل ریاضی به واحدهای SI است که فقط برای اطلاعات ارائه می شوند و استاندارد محسوب نمی شوند.

1.6  این استاندارد ادعا نمی کند که در صورت وجود ، تمام نگرانی های امنیتی مربوط به استفاده از آن را برطرف می کند. مسئولیت استفاده از این استاندارد برای ایجاد ایمنی ، بهداشت و اقدامات مناسب زیست محیطی و تعیین کاربرد محدودیت های قانونی قبل از استفاده به عهده کاربر است.

1.7 متن این استاندارد بین المللی مربوط به یادداشت ها و پاورقی هایی است که مطالب توضیحی را ارائه می دهند. این یادداشت ها و پاورقی ها (به استثنای آنهایی که در جدول ها و شکل ها هستند) به عنوان الزامات استاندارد پذیرفته نخواهند شد.

1.8  این استاندارد بین المللی مطابق با اصول بین المللی شناخته شده استاندارد سازی مطابق با تصمیمات بین المللی، دستورالعمل ها و توصیه های منتشر شده توسط کمیته فنی موانع تجاری تجارت جهانی (TBT) مطرح شده است.


استانداردهای مرجع برای ASTM E119

استانداردهای ASTM

روش آزمون سختی تورفتگی عایق های حرارتی پیش ساخته C569

برنامه محاسبه بار استاندارد D6513 در دیوارهای قاب چوبی برای آزمایش های مقاومت در برابر آتش

اصطلاحات استانداردهای آتش نشانی E176

کاربرد E177 در مورد استفاده از دقت و سوon تفکر در روشهای آزمون ASTM

یک تمرین اعدام مشارکتی برای تعیین حساسیت روش آزمون E691

روش آزمایش E814 برای آزمایش های آتش در سیستم های توقف آتش

برنامه کاربردی چای شلنگ E2226

آزمون ASTM E 119 به طور کلی برای افراد زیر مورد نیاز است.

پرتو ها و ستون ها - طراحی ساختمان و ساخت و ساز - محصولات ساختمان - سازه های ساختمانی - سقف ها - تست های آتش - مقاوم در برابر شعله - سیستم های پوشش کف و کف