قدرت فشاری و آزمایش انفجار

مقاومت فشاری و آزمایشی آزمایشگاهی

فشار نسبی، فشار مطلق، فشار منفی، فشار دیفرانسیل و فشار اتمسفر که در محیط آزمون آزمایشگاه EUROLAB ارجاع شده است، با اندازه گیری فشار در مناطق کاربردی مختلف و آزمایشات بسته بندی، مواد و محصولات تولید در حداکثر حساسیت و حداقل دامنه تحمل انجام می شود.

آزمایشات برای اندازه گیری قدرت پشت سر گذاشتن مواد در معرض افزایش فشار هیدرواستاتیک انجام می شود. این فشار با استفاده از یک دیافراگم الاستیک به منطقه دایره ای نمونه اعمال می شود. نمونه در محدوده این منطقه دایره ای محکم توسط دستگاه گیره پنوماتیک نگهداری می شود. هنگامی که به فشار اعمال می شود، نمونه با دیافراگم تغییر شکل می یابد. استحکام برشی مطابق با فشار حداکثر نمونه قبل از خرابی است. در همان مسیر، همانطور که در روش پشت سر هم برای سندبلاست، که آزمون کششی چند جهته است، این اندازه گیری مستقل از جهت برش نمونه (دستگاه یا متقاطع) است، زیرا شکست به طور طبیعی در حداقل جهت مقاومت وجود دارد.

دیافراگم لاستیکی ضخامت مشخص شده و سختی ساحل باید در مقابل محدوده فشار در تحمل استانداردهای نوع مواد مورد آزمایش قرار گیرد

فشار مطلق، فشار پنوماتیک، فشار هیدرولیکی و فشار منفی و آزمایشات آزمایشگاهی EUROLAB و Vacuum به شما خدمت می کنند.

در آزمون قدرت، مخزن تحت فشار؛ نوع ظرف، استانداردهای ملی یا بین المللی، داده های سازنده دستگاه و مقررات ملی، با در نظر گرفتن فشارهایی که تعیین می شود تغییر شکل دائمی دستگاه بررسی می شود. به این ترتیب تعیین می شود که آیا ظرفیت فشار فشاری در طول زمان از بین می رود یا خیر.

تنها مخازن تحت فشار فرسوده، آزمایش هیدرواستاتیک نیستند. در حقیقت، هر تانک تازه تولید شده قبل از آزادی برای بررسی اینکه آیا آن را با استانداردهای ایمنی مورد نیاز مطابقت دارد، آزمایش هیدرواستاتیک را انجام می دهد. سپس این دستگاه ها در فواصل زمانی منظم در طول عمر مفید خود، دوباره آزمایش می شوند.

واحد فشار و کنترل

اتوماسیون PLC
برنامه PC اختیاری
نمودار فشار زمان
فشار خالص در انفجار
توانایی کار با آب
توانایی اندازه گیری با نوار 0,1
گزارش و چاپ