تست بریدگی کرک

آزمايش آزمايش بريدگي کراک

این روش آزمون شامل یک روش آزمایشگاهی برای تعیین توانایی یک غشاء ضد آب برای شکستن کرک در بستر می باشد.

مفهوم پل زدن کراوات به طور کلی زمانی کاربرد دارد که مکانیزم هایی در پشت نوک کرک وجود دارد که مانع رشد ترک می شود. حتی پس از نوک کرک بزرگ شده، سطوح کرک ها می توانند ترک ها را از هم جدا کنند و فیبر ها، دانه ها یا جوش ها (در پلیمر ها) می توانند به صورت ترک خورده باقی بمانند. پلک زدن می تواند سخت شدن خارجی را به مواد ارائه دهد.

تجربه ای که از طریق استفاده از تست عملکرد مناسب به دست می آید و استفاده از تست های تسریع شده و ارزیابی قابلیت شکستگی کراوات غشاهای سقف در معرض شرایط واقعی آب و هوایی است. تستر از یک اسلب بتونی تقویت شده اندازه گیری می شود 100 سانتی متر x 50 سانتی متر 5 سانتی متر در حمایت های افقی آزاد. کرک عرضی طول متوسط ​​و عرض کنترل شده شکل گرفته است. غشاء تحت آزمایش ممکن است قبل یا بعد از ایجاد ترک ایجاد شود.
باز شدن و بسته شدن ترک به علت حرکات حرارتی دیفرانسیل بین اسلب بتونی و دو پروفیل آلومینیومی سیاه در «پانل های خورشیدی ایلان» هستند که در هر دو طرف اسلب به صورت طولی متصل هستند. در روزهای آفتابی ترک خورده، 0,7 میلیمتر در طول روزهای شبانه باز می شود و در شب بسته می شود. تغییرات دما معمولی ثبت شده در طول دوره کالیبراسیون و در نتیجه ترک های عرضی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین شامل نتایج آزمون های مقایسه در مواد مختلف سقف در مقایسه با دستگاه است. از تجربهیی که تاکنون به دست آمده است، به این نتیجه میرسیم که توانایی شکستن سقفهای مختلف سقفهای مختلف را می توان بعد از قرار گرفتن در معرض تنها چند ماه برای حرکت عرضی مشخص شده مقایسه و ارزیابی کرد.

پوشش سطحی برای بتن ممکن است در محیط های متنوع، حرکات و تنش ها بسته به کاربردهایی که در آن ساختار استفاده می شود، تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین، پوشش ها نیازهای مختلفی را برای رضایت بخش بودن ساختمان های بتنی در محیط های خدمات مختلف دارند. همانطور که آب نفوذ می کند، معمولا منجر به تخریب بستر (بتن) می شود و یا نفوذ پذیری آب عامل مهمی در ارزیابی عملکرد یک پوشش در نظر گرفتن فولاد در واکنش الکتروشیمیایی (بتن مسلح) است. یکی دیگر از ویژگی های مهم که باید مورد بررسی قرار گیرد اگر توانایی پوشش های ترمیم موی یک پوشش باشد، ساختار بتنی قطعا شکسته می شود.

مقادیر مشخص شده در واحدهای SI یا واحد های پوند اینچ به طور جداگانه باید به صورت استاندارد مورد توجه قرار گیرد. مقادیر مشخص شده در هر سیستم ممکن است کاملا معادل باشد بنابراین، هر سیستم باید مستقل از دیگری استفاده شود. ترکیب ارزش ها از دو سیستم ممکن است ناسازگار با استاندارد باشد.

این روش تست برای نشان دادن توانایی یک غشاء ضد آب برای حفظ یکپارچگی در حالی که پل زدن یک ترک از قبل موجود در بستر در دماهای پایین، که در آن انعطاف پذیری غشاء حداقل است.

شما می توانید با EUROLAB آزمایشگاه ما برای آزمون مهارت های شکستن مواجه شوید.