استانداردهای DIN 4102 استانداردهای آلمانی مقاومت در برابر آتش

آزمایشات مقاوم در برابر آتش DIN

DIN 4102-1 رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر بخش 1: طبقه بندی مصالح ساختمانی مورد نیاز و آزمایش

در شرایط خاص، هنگامی که یک ماده ساختمانی در معرض آتش سوزی قرار می گیرد، رفتار آن در برابر آتش با شکستن نیز واکنش این مواد را به آتش نشان می دهد. کلاس ضد آتش با توجه به واکنش مواد ساختمان به آتش تعیین می شود.

این استاندارد کلاس های رفتار آتش را برای مصالح ساختمانی تعریف می کند و شرایط و روش های آزمون برای هر کلاس را مشخص می کند

دامنه محصولات

مواد ورق (شامل ورق و ورق)

پارچه

مواد کامپوزیت

عایق

گروه های مواد

پوشش

لوله ها و اتصالات

پرده

مواد تزئینی

بازدارنده های آتش

مواد دیگر از سقف آویزان است

تخت

محصولات نساجی

مصالح ساختمانی

 

4102-1 تست آتش به مواد ساختمانی DIN - روش آزمون 

هنگامی که رفتار آتش سوزی مواد مطابق با استاندارد تعیین می شود، به شرح زیر است: 

کلاس مصالح ساختمانی

انتصاب

کلاس A

A1

مواد مقاوم در برابر آتش

A2

کلاس B

B1

به راحتی قابل اشتعال نیست

B2

قابل اشتعال

B3

به راحتی قابل اشتعال است

 

DIN 4102-1: کلاس A

A1: مواد را می توان به عنوان مواد A1 طبقه بندی کرد، در صورت وجود:

  • آزمون های مشخص را با توجه به قسمت های متناظر استاندارد انجام می دهد
  • مطابق با مواد مورد نیاز A2 مورد نیاز است

A2: مواد را می توان به عنوان کلاس A2 طبقه بندی کرد اگر:

  • آزمون های مشخص را با توجه به قسمت های متناظر استاندارد انجام می دهد
  • آزمون DIN 4102-16 مشخص شده را منتقل می کند

 

      DIN 4102-1: کلاس B

B1: تمام مواد به جز کف پوش می تواند به عنوان مواد B1 طبقه بندی شود.

  • بر اساس تست های مشخص شده در DIN 4102-16، از دستگاه Brandschacht مشخص شده در DIN 4102-15 استفاده کنید.
  • مطابق با الزامات مواد کلاس B2.

B2: مواد را می توان به عنوان مواد B2 طبقه بندی کرد.

  • آزمون های مشخص را با توجه به قسمت های متناظر استاندارد انجام می دهد
  • هنگامی که مواد کفپوش مورد نیاز کلاس Tb مطابقت دارند، حداقل در DIN 66081، کلاس مواد را می توان به B2 اختصاص داد.

B3: مواد قابل اشتعال که نمی توانند به عنوان مواد B1 یا B2 دسته بندی شوند، باید به عنوان مواد B3 طبقه بندی شوند.

تست آتش به مصالح ساختمانی DIN 4102-1 - استاندارد مرجع

DIN 4102-2: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - اجزای ساختمان - مفاهیم، ​​الزامات و آزمونها

DIN 4102-4: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - ظاهر و طراحی عمومی مصالح ساختمانی ساختمان، عناصر و اجزای سازنده

DIN 4102-8: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - کوره آزمون کوچک

DIN 4102-14: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - تعیین رفتار احتراق سیستم های کفپوش با استفاده از منبع حرارت تابشی

DIN 4102-15: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - دستگاه Brandschacht

DIN 4102-16: رفتار آتش مصالح ساختمانی و عناصر - آزمون Brandschacht

DIN 18180: هیئت مدیره گچ - انواع، الزامات و آزمایش

DIN 50014: آب و هوای مصنوعی در برنامه های کاربردی - اتمسفر استاندارد

DIN 50050-1: کابینهای کوچک برای آزمایش رفتار احتراق مواد

DIN 50051 مشعل برای آزمایش رفتار احتراق مواد

سیستم اندازه گیری نور DIN 50055 برای آزمایش توسعه دود

DIN 51622 پروپان، پروپن، بوتان، بوتن و مخلوط - مورد نیاز

DIN 51900-2 تعيين مقدار گرماي ناخالص سوخت جامد و مايعات با استفاده از کولوريمتر بمب و محاسبه ارزش حرارتي - روش استفاده از ژئوترمال ايزوترمال

DIN 51900-3 تعيين درجه حرارت ناخالص سوخت جامد و مايعات با استفاده از كالوريمتر بمب و محاسبه ارزش حرارتي - روش استفاده از جت آدیاباتيك

DIN 53436-1: آزمون سمی بودن پسماندهای آتش سوزی - تعیین دستگاه احتراق و دمای آزمایش

DIN 53436-2: آزمون سمیت آتش - روش تجزیه حرارتی

DIN 53436-3: آزمون سمی بودن پسماندهای آتش سوزی - روش آزمون سمی بودن استنشاق

DIN 53438-1: تعیین واکنش مواد قابل اشتعال به یک شعله ور شدن کوچک - عمومی

DIN 66081: طبقه بندی رفتار احتراق از محصولات نساجی - پوشش کف نساجی

IS0 1716: 1973 مصالح ساختمانی - تعیین پتانسیل کالری

IS0 4783-2: 1989 صفحه نمایش های صنعتی سیم و سیم پارچه بافته شده - انتخاب اندازه سوراخ و راهنمای ترکیب ترکیب قطر سیم - بخش 2: ترکیب ترجیحی برای پارچه سیم

آزمایش آتش DIN 4102-1 برای مصالح ساختمانی - استاندارد مشابه

EN ISO 11925-2: پاسخ به تست های جرقه زنی - اشتعال محصولات ساخت و ساز به طور مستقیم در معرض شعله - قسمت 2: آزمون جوشکاری تک شعله

EN 13501-1: طبقه بندی آتش مصالح ساختمانی و عناصر ساختاری - بخش 1: طبقه بندی داده ها از آتش سوزی تا آزمایشات واکنش

NF P 92 - 501: ایمنی در برابر آتش - مصالح ساختمانی - آزمایش واکنش به آتش - تست رادیو برای مواد سفت و سخت. یا مواد بر روی زیره های سخت از تمام ضخامت (اثاثه یا لوازم داخلی و لاک الکل). و 5 mm ضخیم تر برای مواد انعطاف پذیر است

NF P 92 - 503: ایمنی در برابر آتش - مصالح ساختمانی - آزمایش واکنش به آتش. آزمون رایت الکتریکی برای مواد انعطاف پذیر استفاده می شود

BS 476: آزمون آتش مصالح ساختمانی و سازه

GB 8624: طبقه بندی رفتار احتراق مصالح ساختمانی و محصولات

GB 20286: الزامات و الزامات رفتار آتش بازی محصولات عقب انداز آتش و زیرگروه ها در حوزه عمومی.

آزمایشات آتش نشانی راه آهن

DIN 5510-2 
2009-05

حفاظت آتش نشانی در وسایل نقلیه راه آهن - قسمت 2: رفتار آتش مواد و قطعات و عوارض جانبی آتش - طبقه بندی، الزامات و روش های آزمون

تست کرسی های راه آهن برای حمل و نقل عمومی 
تعیین رفتار آتش با استفاده از کاغذ مات

ضمیمه C: تعیین سمیت مواد زائد آتش

DIN EN 45545-2 
2016-02

برنامه های کاربردی در راه آهن - حفاظت از آتش در وسایل نقلیه راه آهن - قسمت 2: الزامات رفتار آتش از مواد و اجزاء

ضمیمه B: روش آزمایشی تب برای نشستن

ضمیمه C: روش های آزمون برای تعیین گازهای سمی در محصولات راه آهن

DIN 54341 
1988-01

تست صندلی در راه آهن برای ترافیک عمومی ؛ تعیین رفتار احتراق با منبع اشتعال پد کاغذ

DIN 54837 
2007-12

تست مواد، اجزای کوچک و قطعات برای وسایل نقلیه راه آهن 
تعیین رفتار احتراق با استفاده از مشعل گاز

DIN 53438-1 
1984-06

آزمایش مواد قابل اشتعال ؛ واکنش در برابر احتراق با یک شعله کوچک ؛ داده های عمومی

DIN 53438-2 
1984-06

آزمایش مواد قابل اشتعال ؛ واکنش در برابر احتراق با یک شعله کوچک ؛ شلیک لبه

DIN 53438-3 
1984-06

آزمایش مواد قابل اشتعال ؛ واکنش در برابر احتراق با یک شعله کوچک ؛ شلیک سطح

DIN EN 1021-1 
2014-10

مبلمان - ارزیابی اشتعال پذیری مبلمان وبهلسترد - بخش 1: سوزاندن سیگار برای منبع احتراق

DIN EN 1021-2 
2014-10

مبلمان - ارزیابی اشتعال پذیری مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی - بخش 2: شعله معادل با نقشه منبع احتراق

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

پلاستیک - تعیین رفتار احتراق توسط شاخص اکسیژن - قسمت 2: آزمایش دمای محیط

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

آزمایش خطر آتش سوزی - بخش 2-11: روش های آزمون بر پایه ی درخشان / گرم - روش آزمون احتراق شعله ی سوزاندن برای محصولات نهایی (GWEPT)

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

تست خطر آتش سوزی - بخش 11-10: شعله های تست - روش های آزمون افقی افقی و عمودی شعاعی 50 W

ISO 1182 
2010-10

واکنش های آزمون آتش برای محصولات - تست اشتعال پذیری

ISO 1716 
2010-11

واکنش به آزمایش های آتش برای محصولات - تعیین گرمای ناخالص احتراق (ارزش کالری)

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

منسوجات - ارزیابی اشتعال پذیری مواد ملافه - قسمت 2: منبع اشتعال: مطابق معادله شعله

DIN EN ISO 5659-2 
2013-03

پلاستیک - تولید دود - قسمت 2: تعیین تراکم نوری با استفاده از یک تست محفظه

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

واکنش به آزمون آتش برای کف - بخش 1: تعیین رفتار احتراق با استفاده از منبع حرارت تابشی

ISO-5658 2، 
2006-09

واکنش به آزمایش های آتش - گسترش شعله - قسمت 2: گسترش جانبی در محصولات ساختمان و حمل و نقل در پیکربندی عمودی

ISO-5660 1، 
2015-03

واکنش به آزمون های احتراق - اتلاف گرما، تولید دود و میزان تلفات جرم - قسمت 1: میزان تلفات گرما (روش کالریمتر مخروط) و نرخ تولید دود (اندازه گیری پویا)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

واکنش به آزمون آتش - اشتعال پذیری محصولات به طور مستقیم در معرض شعله - قسمت 2: تست جوشکاری تک شعله

ISO / EN 9705-2 
2001-05

واکنش به آزمایش های واکنش - تست های محدوده کامل برای محصولات سطح - قسمت 2: پیش زمینه فنی و راهنمایی

آزمایش آتش سوزی وسایل نقلیه راه آهن با توجه به UIC

UIC 564-2 4 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت در برابر آتش مقاوم در برابر مواد گرانبها غیر سفت و سخت

UIC 564-2 5 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت نسبی پارچه های پوشش داده نشده

UIC 564-2 6 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت به آتش در درب لاستیکی و مهر و موم پنجره

UIC 564-2 7 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت آتش در مواد با اندازه گیری تعداد اکسیژن

UIC 564-2 8 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت آتش فوم ها

UIC 564-2 10 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت به آتش از اتصالات لاستیک فلزی متصل شده

UIC 564-2 11 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت در برابر آتش مقاوم در برابر مواد گرمانرم سخت

UIC 564-2 12 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت نسانی پوشش کف

UIC 564-2 13 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین مقاومت نسبی کرسی

UIC 564-2 15 اضافی 
1991-01

روش آزمون برای تعیین ضعف دید به علت دود آزاد شده توسط احتراق مواد

آزمایش الکتریکی آزمایش آتش پلاستیک و مواد

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

پلاستیک - تعیین رفتار احتراق توسط شاخص اکسیژن - قسمت 2: آزمایش دمای محیط

DIN EN 60695-2-10 
VDE 0471-2-10 
2014-04

آزمون خطر آتش سوزی - بخش 2-10: روش های آزمون بر پایه درخشان / گرم - دستگاه سیم براق و روش آزمون معمول

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

آزمایش خطر آتش سوزی - بخش 2-11: روش های آزمون بر پایه ی درخشان / گرم - روش آزمون احتراق شعله ی سوزاندن برای محصولات نهایی (GWEPT)

DIN EN 60695-2-12 
VDE 0471-2-12 
2015-01

تست خطر آتش سوزی - بخش 2-12: روش های آزمون بر پایه ی درخشان / داغ - شاخص آزمون شعله ی شعله ی آتش (GWFI) برای مواد

DIN EN 60695-2-13 
VDE 0471-2-13 
2015-01

آزمون خطر آتش سوزی - قسمت 2-13: روش آزمون بر پایه درخشان / گرم - دماسنج روشنایی (GWIT) برای مواد

DIN EN 60695-11-3 
VDE 0471-11-3 
2014-10

آزمایش خطر آتش سوزی - بخش 11-3: شعله های آتش سوزی - شعله 500 - W - روش های آزمایش دستگاه و تایید

DIN EN 60695-11-4 
VDE 0471-11-4 
2013-05

آزمایش خطر آتش سوزی - بخش 11-4: شعله های آتش سوزی - شعله 50 W - روش آزمون دستگاه و روش تایید

DIN EN 60695-11-5 
VDE 0471-11-5 
2005-11

تست خطر آتش سوزی - بخش 11-5: شعله های آتش سوزی - روش آزمون شعله سوزنی - دستگاه، تست تشخیص و راهنمایی

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

تست خطر آتش سوزی - بخش 11-10: شعله های تست - روش های آزمون افقی افقی و عمودی شعاعی 50 W

DIN EN 60695-11-20 
VDE 0471-11-20 
2016-04

آزمایش خطر آتش - بخش 11-20: شعله های تست - روش آزمون شعله 500 W

ISO 9773 
2004-02

پلاستیک - تعیین رفتار احتراق نمونه های انعطاف پذیر انعطاف پذیر در تماس با یک منبع اشتعال شعله کوچک

ISO 9772 
2012-09

پلاستیک های سلولی - تعیین خصوصیات احتراق افقی نمونه های کوچک در معرض شعله های کوچک

آزمایش آتش ضد آب از مبلمان تشک

DIN EN 597-1 
2016-03

مبلمان - تخت و اثاثه یا لوازم داخلی 
ارزیابی قابلیت اشتعال پایه های بستر 
قسمت 1: سوزاندن سیگار برای منبع احتراق

DIN EN 597-2 
2016-03

مبلمان - تخت و اثاثه یا لوازم داخلی 
ارزیابی قابلیت اشتعال پایه های بستر 
بخش 2: منبع جرقه: مسابقه شعله معادل

DIN EN ISO 
12952-1 2011-01

پارچه - ارزیابی اشتعال پذیری مواد ملافه - 
قسمت 1: منبع جرقه زنی برای سوزاندن سیگار

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

پارچه - ارزیابی اشتعال پذیری مواد ملافه - 
بخش 2: منبع احتراق: مطابقت معادله شعله

DIN EN 1021-1 
2014-10

مبلمان - ارزیابی اشتعال پذیری مبلمان وبهلسترد - قسمت 1 
منبع جرقه زنی برای سوزاندن سیگار

DIN EN 1021-2 
2014-10

مبلمان - ارزیابی اشتعال پذیری مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی - بخش 2: شعله معادل با نقشه منبع احتراق

آزمون مقاومت در برابر آتش در وسایل نقلیه موتور

DIN 75200 
1980-09

تعیین رفتار احتراق مواد داخلی در وسایل نقلیه موتوری

ISO 3795 
1989-10

وسایل نقلیه جاده ای، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری - تعیین رفتار احتراق مواد داخل ساختمان

FMVSS 302 
2013-10

شماره استاندارد 302؛ اشتعال پذیری مواد داخلی

RL 
95/28 / EC * 1995-10

دستورالعمل شورای 95 / 28 / EC از 24 / اکتبر 1995 از پارلمان اروپا در رفتار احتراق از مواد مورد استفاده در ساخت فضاهای داخلی از وسایل نقلیه خاص 
ضمیمه IV: آزمایش برای تعیین میزان احتراق افقی مواد 
ضمیمه V: آزمایش برای تعیین رفتار ذوب مواد 
ضمیمه VI: آزمون تعیین میزان سوزش عمودی مواد

ECE R 118 * 
2015-04

رفتار احتراق مواد مورد استفاده در ساخت برخی از دسته های وسایل نقلیه موتوری 
ضمیمه 6 - سرعت احتراق افقی مواد 
ضمیمه 7 - تعیین رفتار ذوب مواد 
آزمایشاتی برای تعیین ضمیمه 8 - آزمایشاتی برای تعیین میزان سوزش عمودی مواد

تست مواد مقاوم در برابر آتش در مواد کشتی

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 1 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

آزمون اشتعال پذیری

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 2 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

آزمون دود و سمیت

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 5 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

اشتعال سطحی 
تست (تست مواد و مواد پوشش سطحی اصلی)

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 7 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

تست پارچه و فیلم های پشتیبانی شده به صورت عمودی 
به غیر از 3 اضافی - روش های تمیز کردن و تجزیه

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 8 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

تست برای مبلمان وبهلسترد

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 بخش 9 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

تست اجزای تحمل 
به غیر از روش های تمیز کردن و تجزیه با توجه به مقالات 6.1، 6.2 و 6.3

IMO 2010 FTP کد پیوست 1 
بخش 10، ضمیمه 2 
قطعنامه IMO MSC.307 (88) 
2010-12

مبلمان و 
روش های تست آتش برای اتلاف گرما ، انتشار دود و میزان از دست دادن جرم برای مواد مورد استفاده برای سایر قطعات سریع صنایع دستی

ISO 1716 
2010-11

واکنش به آزمایش های آتش برای محصولات - تعیین گرمای ناخالص احتراق (ارزش کالری)

مصالح ساختمانی و مصالح تست مقاومت در برابر آتش

DIN EN 13501-1 
2010-01

طبقه بندی آتش مصالح ساختمانی و عناصر ساختمان - بخش 1: طبقه بندی داده ها از آزمون های واکنش واکنش

DIN 4102-1 
1998-05

رفتار آتش سوزی مصالح ساختمانی و اجزای ساختمان - قسمت 1: مصالح ساختمانی ؛ مفاهیم ، الزامات و آزمونها

DIN 4102-14 
1990-05

رفتار آتش سوزی مصالح و عناصر ساختمانی ؛ تعیین رفتار سوختن سیستم های کف پوش با استفاده از منبع گرمای تابشی

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

واکنش به آزمون آتش برای کف - بخش 1: تعیین رفتار احتراق با استفاده از منبع حرارت تابشی

ISO 1182 
2010-10

واکنش های آزمون آتش برای محصولات - تست اشتعال پذیری

ISO 1716 
2010-11

واکنش به آزمایش های آتش برای محصولات - تعیین گرمای ناخالص احتراق (ارزش کالری)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

واکنش به آزمون آتش - اشتعال پذیری محصولات به طور مستقیم در معرض شعله - قسمت 2: تست جوشکاری تک شعله