آزمایشات تجهیزات حفاظتی شخصی

آزمایشات تجهیزات حفاظتی شخصی

تجهیزات حفاظتی شخصی به ابزار، وسایل، لباس و مواد طراحی شده برای پوشیدن، پوشیدن و یا پوشیدن توسط کارکنان به منظور حفاظت در برابر یک یا چند خطرات بهداشت و ایمنی اشاره دارد. هدف از تجهیزات حفاظتی شخصی محافظت از کارکنان از خطراتی است که ممکن است در ناحیه کار وجود داشته باشد یا ممکن باشد.

حرکت اشیاء در مناطق کاری، سقوط اشیاء از بالا، لبه های تیز و اشاره، درجه حرارت بالا و پایین، تابش نور تولید شده در طی جوشکاری، سنگ زنی یا گرمازدگی، شرایط زمین در محل کار، مواد شیمیایی مورد استفاده در فعالیت ها و گرد و غبار آزاد، سیگار مواد بخار و مشابه همیشه خطرناک هستند.

طبق قانون کار در حال اجنام، کارفرمایان موظف به انجام انواع اقدامات لازم برای اطمینان از سلامت و ایمنی شغلی در محل کار خود، نگه داشتن تمام ابزار و تجهیزات مورد نیاز و انجام و اجرای انواع اقدامات در جهت سلامت و ایمنی شغلی کارکنان هستند.

مقررات استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی در محل کار که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در 2013 صادر شده نیز این موضوع را تنظیم می کند. به طور کلی ضروری است که اقدامات فنی، سازماندهی کار سازمان و تعیین روش های کار در محل کار برای جلوگیری یا حداقل کاهش اثرات منفی خطرات احتمالی صورت گیرد. با این وجود، اگر خطرات در محل کار را نمی توان با وجود این ملاحظات جلوگیری کرد، کارمندان باید از مواد محافظ شخصی استفاده کنند. این مقررات ویژگی ها، عرضه، استفاده و مسائل مربوط به تجهیزات حفاظتی شخصی را تنظیم می کند.

مطابق با اصول این مقررات، در مورد استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی در محل کار باید موارد زیر را مشاهده کرد:

  • تجهیزات حفاظتی شخصی مورد استفاده در محل کار باید مطابق با مقررات طراحی و ساخته شوند. به طور خلاصه، این نباید خطرات بیشتری ایجاد کند و باید برای پیشگیری از خطرات احتمالی مناسب باشد. این باید با شرایط محیط کاری مطابقت داشته باشد. همچنین باید مناسب وضعیت سلامتی و شرایط ارگونومی کارکنان باشد. علاوه بر این، تعدادی از اصلاحات لازم است تا با کارمند سازگار شود.
  • اگر در محيط کار بيش از يک خطر وجود داشته باشد و در عين حال بايد بيش از يک تجهيزات حفاظتي فردي استفاده شود، آنها بايد براي استفاده با هم مناسب باشند.
  • شرایط استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی مورد استفاده باید بسته به میزان خطر، فراوانی قرار گرفتن در معرض، ویژگی های محیط کار و عملکرد تجهیزات حفاظتی شخصی تعیین شود.
  • به طور کلی، ضروری است که یک فرد از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کند. با این حال، اگر این تجهیزات توسط بیش از یک نفر مورد استفاده قرار گیرد، باید اقدامات احتیاطی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که کارکنان هیچ مشکلی در سلامت ایجاد نمی کنند.
  • توضیحات لازم برای هر یک از تجهیزات حفاظتی شخصی باید در محیط کاری موجود باشد و به کارکنان به راحتی قابل دسترسی باشد.
  • از طریق کارفرما، تعمیرات و یا جایگزین تجهیزات حفاظتی شخصی باید به صورت رایگان ارائه شود.
  • در صورت عدم استفاده، تجهیزات حفاظتی شخصی باید در شرایط بهداشتی نگه داشته شود و در دسترس باشد.
  • کارفرمایان باید کارمندان را مطلع کنند که کدام یک از تجهیزات محافظ شخصی باید مورد استفاده قرار گیرد و به چه شیوهای استفاده شود.
  • کارفرمایان نیز ملزم به ارائه آموزش در مورد نحوه استفاده از وسایل حفاظتی شخصی در صورت لزوم هستند.
  • به استثنای شرایط استثنایی و شرایط استثنایی، باید از وسایل حفاظتی شخصی استفاده شود.

در صورت درخواست، سازمان های تست و بازرسی تعیین می کنند که آیا تجهیزات حفاظتی شخصی در محیط کاری در شرایط کاری هستند، شرایط ایمنی لازم را فراهم می کنند و با استفاده از مطالعات آزمون و بازرسی، معیارهای تعیین شده در مقررات و استانداردهای قانونی مربوطه مطابقت دارند.

شرکت ما آزمایشات تجهیزات حفاظتی شخصی را با جزئیات زیر با زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان کارکنان انجام می دهد.