تست آکوستیک محصولات ساختمانی

تست آکوستیک محصولات ساختمانی

برخی از شرکت های فعال در بخش اصلی و زیر صنفی با روابط ماهرانه کارآموز و اطلاعات گوش پر در انتخاب موادی که نیاز به عملکرد صوتی دارند عمل می کنند. از این دیدگاه، به طور کلی پذیرفته شده است که مواد با تراکم و ضخامت بالا به طور کلی جذب صدا را بهتر می کنند. با این حال، دیگر عوامل باید از لحاظ آکوستیک در نظر گرفته شوند. فقط به این ترتیب می توان عملکرد مطلوب جذب صدا را به دست آورد. اگر تنها افزایش تراکم و ضخامت مواد حاصل شود، امپدانس سطح مواد نیز افزایش می یابد.

از لحاظ عملکرد صوتی، دو عامل مهم مهم هستند: ضریب جذب صدا و ارزش از دست دادن انتقال صدا. در حال طراحی و تولید محصولاتی که نیاز به عملکرد صوتی دارند، انتخاب مواد و آزمایش عملکرد صوتی مواد انتخاب شده بسیار مهم است.

شرح زیر عواملي را که بايد در هنگام تعيين عملکرد آکوستيک مواد مورد توجه قرار گيرد توصيف مي کند. خواص نشان دهنده عملکرد صوتی مواد مورد استفاده:

 • ضخامت: این نسبت نسبت حجم کل منافذ به ماده جذب کل است.
 • مقاومت به جریان: این مقدار نشان می دهد که چگونه جریان هوا می تواند به یک ساختار متخلخل وارد شود و مقاومت در برابر آن قرار گیرد.
 • ذوب شدن بافت: این مقدار مسیر پیچیده ای از ذرات هوا را با فشار ایجاد شده توسط امواج صوتی نشان می دهد.
 • طول مشخصه چسبندگی: این مقدار نشان دهنده جذب انرژی ناشی از خسارت اصطکاکی براساس شکل خلل و فرج است.
 • طول مشخصه حرارتی: این مقدار نشان دهنده جذب انرژی ناشی از خسارات حرارتی براساس شکل خلل و فرج است.
 • تراکم
 • مدول یانگ: این مقدار نشان می دهد که تغییرات elastic material تحت فشار قوی است.
 • نسبت پواسون: نسبت تغییر شکل در جهت استرس به تغییر شکل عمود بر استرس است. به طور خلاصه این نسبت نشان می دهد که قطر یک ماده که طول آن یا کوتاه شدن یک نیروی خارجی کوچکتر یا بزرگتر می شود را نشان می دهد.
 • ضریب افت: این نسبت خستگی سازه ساختاری مواد است. همانطور که فرکانس افزایش می یابد، مقدار محو شدن سازه کاهش می یابد.

در میان این عوامل، مهمترین عامل نشان دهنده عملکرد صوتی مواد، ارزش تخلخل است.

به طور کلی خواص مواد به عنوان فاز مایع و فاز جامد در نظر گرفته می شود. فاز مایع به طور کلی رفتار مواد را در برابر مایع تعیین می کند. فاز جامد خواص ساختاری مواد را نشان می دهد.

در انتخاب مواد، به طور کلی پذیرفته شده است که یک ماده با عملکرد جذب صوتی بالا در از دست دادن انتقال صدا موثر است. با این حال، مخالف درست است. مواد با عملکرد جذب صدا بالا در اندازه گیری های از دست دادن انتقال صدا انجام نمی شود. بنابراین، دیگر مواد باید برای عملکرد ضایعات انتقال صدا انتخاب شوند.

اندازه گیری های آزمایش در آزمایشگاه های مجاز با توجه به نیاز بخش و دوره های آزمون تعیین می شود. آزمون اصلی در این زمینه به شرح زیر است:

 • روش اندازه گیری امپدانس لوله. در این زمینه، اندازه گیری ضریب جذب صدا و اندازه گیری از دست دادن انتقال صدا صورت می گیرد.
 • تست محفظه بازتابی. این آزمایش ها مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می شود. بنابراین نتایج قابل اعتمادتری را ارائه می دهد.

موسسات و آزمایشگاه های تست و بازرسی در انتخاب مواد مورد استفاده در شرکت های تولیدی کمک می کنند، تعیین محیط آزمایش برای استفاده در مراحل پروژه، نظارت بر آماده سازی آزمایش ها و ارزیابی نتایج.

تست ها بر اساس استاندارد زیر تهیه شده توسط سازمان تست و مواد آمریکا (ASTM): روش ASTM C423 محفظه بازتابی و روش استاندارد برای جذب صدا و ضریب جذب صدا است.

شرکت ما تست های آکوستیک ساخت محصولات را با جزئیات زیر با زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان کارکنان انجام می دهد.