تست های خنثی

تست های خنثی

تنها معیار این است که اگر یک کارگر می خواهد جلوتر از رقبایتان باشد، باید خدمات بی طرف و مستقل ارائه شود. تحت هیچ شرایطی یک آزمایشگاه نباید در رابطه ای با منافع شرکت کند و با دستورالعمل های هر شخص یا سازمان عمل کند.

آزمایشگاه های پزشکی TS EN ISO 15189 - الزامات ویژه برای استاندارد کیفیت و صلاحیت صادر شده توسط موسسه استاندارد ترکیه بسیار مهم است. آزمایش و تجزیه و تحلیل انجام شده توسط یک آزمایشگاه تنها می تواند نیازهای مشتریان، سازمان های دولتی و نهاد های نظارتی را برآورده کند، اگر مطابق با الزامات این استاندارد باشد.

امروزه بخش آزمایشگاهی یکی از زمینه های اصلی خدمات در سیستم اعتبار ملی است. دقت تست ها، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، بازرسی، ارزیابی و کالیبراسیون کار بستگی به در دسترس بودن زیرساخت های فن آوری و قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل انجام شده است. برای اعتباربخشی آزمایشگاه ها TS EN استاندارد ISO / IEC برای آزمایشگاه آزمایشگاههای آزمایشگاهی و کالیبراسیون 17025 و TS EN ISO 15189 آزمایشگاه های پزشکی - شرایط خاص برای کیفیت و صلاحیت بر اساس.

مطابق با این استانداردها، آزمایشگاه ها باید در خدمات تست خود بی طرف و مستقل باشند و از هرگونه فشار داخلی و خارجی مالی و تجاری که ممکن است بر تصمیمات فنی مشتریان تاثیر بگذارد، آزاد باشد. آزمایشگاه ها باید در مورد این صادق باشند. فعالیت های انجام شده و گزارش های تهیه شده فقط حقیقت را بدون تأثیر تحت هیچ شرایطی منعکس می کنند.

از لحاظ آزمايشگاه ها لازم است طبق اصول اخلاقي عمل كنيد تا از رقبا در اين بخش جلوگيري كنيد و يك آزمايشگاه محترم و مورد احترام باشد.

سازمان ما به شدت به اصل بی عدالتی به عنوان یک نهاد قانونی متعهد است و همچنین اعلامیه بی طرفی را از کارکنان در استخدام خود دریافت می کند. این بیانیه اصول و شرایط اساسی را که در بالا توضیح داده شده است را پوشش می دهد و مدیران و کارکنانی که با آن مخالف هستند، در معرض تخلفات انضباطی قرار می گیرند.