زیرساخت فن آوری

زیرساخت فن آوری
حتی اگر آزمایشگاه ها دارای کارکنان با مهارت بالا، تحصیل کرده و با تجربه باشند، اگر آنها دارای یک زیرساخت قوی نیستند، آنها نمی توانند قدرت رقابتی در بازار را به دست آورند. فناوری مانند سایر زمینه ها در بخش آزمایشگاهی به سرعت در حال توسعه است. دستگاه ها و تجهیزات در حال توسعه است که می تواند نتایج دقیق تر و دقیق تر به دست آورد. در حالی که آزمایشگاه ها از این نوآوری ها پیروی می کنند، آنها باید از این امکانات تا آنجا که به بودجه اجازه می دهند استفاده کنند. اما البته این مسئله سرمایه گذاری است و نیاز به قدرت مالی دارد. تا چندین سال اخیر، به رغم محدودیت های تکنولوژیکی، آزمایشگاه ها تا سال های میانه سال 1990 قادر به دستیابی به نتایج بسیار موفقیت آمیز نبودند. محدوده مطالعات آزمون و تحلیلی که می تواند در فرصت های آن دوره انجام شود به اندازه امروز نباشد. علاوه بر این، دسترسی به اطلاعات در این دوره زمانی که کامپیوترها و تکنولوژی های آزمایشگاهی تا امروز توسعه نیافته و گسترش نیافت، بسیار آسان نبود. حتی در بعضی از آزمایشگاه های توسعه یافته در آن زمان، در ارزیابی و ذخیره داده ها دشوار بود. علاوه بر این، توسعه سیستماتیک از روشهای آزمون و تحلیل و قابلیت اطمینان نتایج وجود نداشت. مقررات قانونی هیچ وقت پیش بینی نمی شد، زیرا آنها فقط در سیستم روز تهیه شده بودند. به طور خلاصه، اندازه گیری ها و نتایج در حساسیت امروز به دست نمی آید. با این حال، از ابتدای سال 2000، هر دو رایانه گسترده شده اند و تعداد ماشین آلات و تجهیزات کامپیوتری در فناوری های آزمایشگاهی افزایش یافته است. علاوه بر این، سیستم های کیفیت در آزمایشگاه ها تأسیس شده اند و اعتبار نامه ها به دست آمده است. در این زمان در چنین زمان کوتاهی به دست آمده، آزمایشگاه ها در حال سرمایه گذاری بیشتر در فن آوری و دستیابی به نتایج سریع تر، با کیفیت بالاتر، دقیق و قابل اطمینان هستند. در این راستا، شرکت ما سرمایه گذاری لازم را انجام داده و دارای یک زیرساخت فن آوری قوی است.