آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC

آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC

موج الکترومغناطیسی موج ناشی از حرکات شتاب بار الکتریکی است. به عنوان شارژ الکتریکی، که باید بر روی هر هادی هدایت شود، بیش از هادی ها و اجزای مختلف عبور می کند، سیگنال هایی را به رسانه می فرستد و این سیگنال ها یک میدان مغناطیسی را تشکیل می دهند. این میدان مغناطیسی یک میدان مغناطیسی عمود بر میدان الکتریکی هادی در اطراف هادی است که از طریق آن جریان الکتریکی جریان می یابد. به موازات تغییر در جریان جریان الکتریکی در هادی، هادی شروع به تابش الکترومغناطیسی می کند.

بر اساس این تعاریف، یک رسانه الکترونیکی محیطی است که از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی مختلفی که قادر به انتشار امواج هستند را تشکیل می دهد. دو عامل تاثیر این محیط الکترومغناطیسی را تعیین می کند: فرکانس و دامنه امواج.

EMI مخفف تداخل الکترومغناطیسی به زبان انگلیسی است و مخفف تداخل الکترومغناطیسی است. منابع مختلف مانند فرکانس های رادیویی (RF)، فرستنده های مایکروویو، دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی، اعتصاب های رعد و برق، تخلیه الکترواستاتیک (ESD)، سیگنال های نویز الکترومغناطیسی را منتشر می کنند که بر روی دستگاه هایی با اجزای الکترونیکی در سطوح مختلف تاثیر می گذارد. این پدیده تداخل الکترومغناطیسی نامیده می شود.

در حالی که بعضی از منابع صوتی ذکر شده، آلودگی الکترومغناطیسی را به طور مداوم یا در دوره های خاص منتشر می کنند، برخی از آلودگی الکترومغناطیسی را که زمان و تا چه حد ناشناخته است، منتشر می کند.

از نظر سازگاری الکترومغناطیسی، قرار گرفتن در معرض یک دستگاه الکترونیکی برای تداخل الکترومغناطیسی از چهار نقطه مختلف ارزیابی می شود:

  • انتشار از طریق تابش (RE، انتشار تابش)
  • ایمنی از طریق تابش (RS، حساسیت تابش)
  • CE، منتشر شده است
  • ایمنی از طریق هدایت (CS، حساسیت انجام شده)

امروزه کاربردهای سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) با توجه به مقادیر محدود تعیین شده توسط استانداردها برای اطمینان از عمل صاف دستگاه های الکترونیکی با ویژگی های مختلف تنظیم می شود.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، EMC آزمایشهای سازگاری الکترومغناطیسی را در محدوده آزمایشات ایمنی الکتریکی انجام می دهد.

چرا آزمایش تست EMC ضروری است

هنگامی که تمام دستگاه های الکتریکی یا تاسیسات متصل شده یا نزدیک به یکدیگر، بر یکدیگر تاثیر می گذارند. تداخل بین تلویزیون، تلفن های GSM، رادیو و ماشین لباسشویی نزدیک یا خطوط برق. هدف از سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) این است که تمام این عوارض جانبی را تحت کنترل معقول نگه داریم. EMC تمام تکنیک ها و فن آوری های فعلی و آینده را برای کاهش ناراحتی و افزایش ایمنی شناسایی می کند.

دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 2014 / 30 / EU اطمینان حاصل می کند که تجهیزات الکتریکی و الکترونیک باعث اختلال الکترومغناطیسی نمی شود.

دستورالعمل EMC، هنگامی که به عنوان مورد استفاده قرار می گیرد، میزان انتشار الکترومغناطیسی از تجهیزات را محدود می کند تا اطمینان حاصل شود که این تجهیزات رادیو و مخابرات و سایر تجهیزات را مزاحم نبینند. این دستورالعمل همچنین مصونیت تداخل چنین تجهیزات را تنظیم می کند و به دنبال آن است تا اطمینان حاصل شود که با استفاده از رادیو اکتیو در هنگام استفاده مورد استفاده قرار نمی گیرد.

اهداف اصلی دستورالعمل ها تنظیم سازگاری تجهیزات مربوط به EMC است:

باید با الزامات EMC زمانی که تجهیزات (دستگاه ها و تاسیسات ثابت) در بازار قرار گرفته و / یا به کار گرفته شود، مطابقت داشته باشد.

عمل مهندسی خوب برای تاسیسات ثابت مورد نیاز است، اگرچه مقامات صلاحیت سازمان های عضو می توانند اقدامات را در صورت عدم برآورده شدن انجام دهند.

انتشار مقررات مربوط به قوانین هماهنگ سازی اتحادیه اروپا و مراجع به استانداردهای هماهنگ؛

 

ESO

مرجع و عنوان استاندارد 
(و سند مرجع)

تاریخ انتشار

CEN

EN 617: 2001 + A1: 2010

تجهیزات و سیستم های حمل و نقل مداوم - الزامات ایمنی و الزامات برای تجهیزات ذخیره سازی مواد فله در سیلوها، پناهگاه ها، جعبه ها و قیف ها

13/05/2016 

CEN

EN 618: 2002 + A1: 2010

تجهیزات و سیستم های حمل و نقل مداوم - الزامات ایمنی و EMC برای تجهیزات برای انتقال مکانیکی مواد فله، به جز نوار نقاله های ثابت

13/05/2016 

CEN

EN 619: 2002 + A1: 2010

تجهیزات و سیستم های مداوم حمل و نقل - ایمنی و الزامات EMC برای تجهیزات برای استفاده مکانیکی بارهای واحد

13/05/2016 

CEN

EN 620: 2002 + A1: 2010

تجهیزات و سیستم های انتقال مداوم - ایمنی و الزامات EMC برای نوار نقاله ثابت برای مواد فله

13/05/2016 

CEN

EN 1155: 1997

تجهیزات ساختمان - دستگاه های برگزاری الکترومغناطیسی برای نوسان گیتس - الزامات و روش های آزمون

13/05/2016 

EN 1155: 1997 / A1: 2002

 

13/05/2016 

CEN

EN 12015: 2014

سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده محصول برای آسانسور، پله برقی و پیاده روی متحرک - انتشار

13/05/2016 

CEN

EN 12016: 2013

سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده برای دستگاه های آسانسور، پله برقی و راه های در حال حرکت - ایمنی

13/05/2016 

CEN

EN 12895: 2015 (جدید)

کامیون های صنعتی - سازگاری الکترومغناطیسی

این پست اول 

CEN

EN 13241-1: 2003 + A1: 2011

دربهای صنعتی و تجاری و گاراژها و گیتها - استاندارد محصولات - قسمت 1: محصولات بدون ضد آتش و یا ویژگی های کنترل دود

13/05/2016 

CEN

EN 13309: 2010

ماشین آلات ساختمانی - سازگاری الکترومغناطیسی ماشین آلات با منبع تغذیه داخلی

13/05/2016 

CEN

EN 14010: 2003 + A1: 2009

ایمنی ماشین آلات - تجهیزات برای پارکینگ موتوری وسایل نقلیه موتوری - ایمنی و الزامات EMC برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی

13/05/2016 

CEN

EN ISO 14982: 2009

ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری - سازگاری الکترومغناطیسی - روشهای آزمون و معیارهای پذیرش (ISO 14982: 1998)

13/05/2016 

CEN

EN 16361: 2013 + A1: 2016 (جدید)

دروازه های پیمانکاری قدرتمند - استاندارد محصول، ویژگی های عملکرد - دروازه های عابر پیاده غیر از نوع نوسان در اصل برای استفاده با عملکرد قدرت طراحی شده

این پست اول 

CENELEC

EN 50065-1: 2011

سیگنالینگ در تاسیسات برق کم ولتاژ در دامنه فرکانس 3 kHz به 148,5 kHz - بخش 1: نیازهای عمومی، باند فرکانس و اختلالات الکترومغناطیسی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-1: 2003

سیگنالینگ در تاسیسات برق کم ولتاژ در فرکانس 3 kHz به 148,5 kHz - بخش 2-1: الزامات ایمنی برای تجهیزات و سیستم های ارتباطی شبکه ای که در محدوده فرکانسی 95 kHz به 148,5 kHz در محیط های تجاری، تجاری و صنعتی سبک

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-2: 2003

سیگنالینگ در تاسیسات کم ولتاژ الکتریکی در محدوده فرکانس 3 kHz به 148,5 kHz - بخش 2-2: الزامات ایمنی برای تجهیزات و سیستم های ارتباطی صنعتی که در محدوده فرکانس 95 kHz به 148,5 kHz و محیط های صنعتی

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1: 2005 AC /: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-3: 2003

سیگنالینگ در تاسیسات برق کم ولتاژ در دامنه فرکانس 3 kHz به 148,5 kHz - بخش 2-3: الزامات ایمنی و توزیع کنندگان برای تجهیزات و سیستم های ارتباطی شبکه ای که برای استفاده از تامین کنندگان برق فعال در محدوده فرکانسی 3 kHz به 95

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50083-2: 2012

شبکه های کابلی برای سیگنال های تلویزیونی، سیگنال های صوتی و خدمات تعاملی - بخش 2: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات

13/05/2016 

EN 50083-2: 2012 / A1: 2015

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50121-1: 2006

برنامه های کاربردی راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - قسمت 1: عمومی

2016/12/08 

EN 50121-1: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-2: 2006

برنامه های کاربردی راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - بخش 2: انتشار کل سیستم راه آهن به دنیای بیرون

2016/12/08 

EN 50121-2: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-3-1: 2017 (جدید)

برنامه های کاربردی راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - قسمت 3-1: رانندگی - قطار و وسیله نقلیه کامل

این پست اول 

CENELEC

EN 50121-3-2: 2016 (جدید)

برنامه های کاربردی راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - بخش 3-2: رول - دستگاه

این پست اول 

CENELEC

EN 50121-4: 2016 (جدید)

برنامه های کاربردی راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - بخش 4: انتشار و ایمنی تجهیزات سیگنالینگ و ارتباطات راه دور

این پست اول 

CENELEC

EN 50121-5: 2017 (جدید)

برنامه های کاربردی در راه آهن - سازگاری الکترومغناطیسی - بخش 5: انتشار و ایمنی از سیم کشی و تجهیزات قدرت ثابت

این پست اول 

CENELEC

EN 50130-4: 2011

سیستم های آلارم - قسمت 4: سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده محصول: الزامات ایمنی برای اجزای آتش سوزی، سرقت، نگهداری، دوربین مدار بسته، کنترل دسترسی و سیستم های زنگ خطر اجتماعی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50148: 1995

تاکسی متر الکترونیک

13/05/2016 

CENELEC

EN 50270: 2015 (جدید)

سازگاری الکترومغناطیسی - تجهیزات الکتریکی برای تشخیص و اندازه گیری گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی یا اکسیژن

این پست اول 

EN 50270: 2015 / AC: 2016-08 (جدید)

 

این پست اول 

CENELEC

EN 50293: 2012

سیستم های سیگنال جاده ای - سازگاری الکترومغناطیسی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-1: 2005

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - استاندارد خانواده برای ابزارهای ماشین - قسمت 1: انتشار

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-2: 2003

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - استاندارد خانواده برای ابزارهای ماشین - قسمت 2: ایمنی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50412-2-1: 2005

دستگاه های ارتباطی و سیستم های مخابراتی برای تاسیسات کم ولتاژ در محدوده فرکانسی 1,6 MHz تا 30 MHz - قسمت 2-1: محوطه مسکونی، تجاری و صنعتی - شرایط ایمنی

13/05/2016 

EN 50412-2-1: 2005 / AC: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50428: 2005

سوئیچ ها و لوازم خانگی مرتبط برای استفاده در خانه های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی (HBES)

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A1: 2007

 

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A2: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50470-1: 2006

ابزار اندازه گیری الکتریکی (ac) - قسمت 1: الزامات عمومی، آزمایش ها و شرایط آزمایش - ابزار اندازه گیری (شاخص های کلاس A، B و C)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50490: 2008

تاسیسات برق برای روشنایی و نورپردازی فرودگاه ها - الزامات فنی برای سیستم های کنترل و نظارت بر زمین هوا - واحد های سوئیچینگ انتخابی و نظارت بر لامپ های تک

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-1: 2010

الزامات عمومی برای سیستم های الکترونیکی خانه و ساختمان (HBES) و سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان (BACS) - قسمت 5-1: الزامات، شرایط و نصب و راه اندازی تست EMC

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-2: 2010

الزامات عمومی برای سیستم های الکترونیکی خانه و ساختمان (HBES) و سیستم های اتوماسیون و سیستم های ساختمان (BACS) - بخش 5-2: الزامات EMC برای HBES / BACS مورد استفاده در محیط های تجاری، تجاری و سبک صنعتی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-3: 2010

الزامات عمومی برای سیستم های الکترونیکی خانه و ساختمان (HBES) و اتوماسیون ساختمان و سیستم های ساختمان (BACS) - بخش 5-3: الزامات EMC برای HBES / BACS مورد استفاده در محیط صنعتی

13/05/2016 

CENELEC

EN 50498: 2010

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - استاندارد خانواده برای تجهیزات الکترونیک پس از فروش در وسایل نقلیه

13/05/2016 

CENELEC

EN 50512: 2009

نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکی برای روشنایی و نشانه گذاری فرودگاه - سیستم های پیشرفته بصری جهت قرار دادن (A-VDGS)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-1: 2010

استاندارد شبکه EMC - بخش 1: شبکه های مخابراتی مخابراتی با استفاده از کابل تلفن

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-2: 2010

EMC Network Standard - بخش 2: شبکه های مخابراتی مخابراتی با استفاده از کابل های کواکسیال

13/05/2016 

CENELEC

EN 50550: 2011

دستگاه حفاظت از برش قدرت (POP) برای کاربردهای خانگی و مشابه

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / AC: 2012

 

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / A1: 2014

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50557: 2011

الزامات دستگاه های بازپخت اتوماتیک (ARD) برای قطع کننده های مدار، RCBOs-RCCB ها برای استفاده های خانگی و مشابه

13/05/2016 

CENELEC

EN 50561-1: 2013

دستگاه ارتباطی خطوط برق مورد استفاده در امکانات ولتاژ پایین - ویژگی های تحریف رادیویی - محدودیت ها و روش های اندازه گیری - قسمت 1: دستگاه برای استفاده های خانگی

13/05/2016 

CENELEC

EN 55011: 2009

تجهیزات صنعتی، علمی و پزشکی - ویژگی های اختلال فرکانس رادیویی - محدودیت ها و روش های اندازه گیری 
CISPR 11: 2009 (تغییر یافته)

13/05/2016 

EN 55011: 2009 / A1: 2010 
CISPR 11: 2009 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55012: 2007

وسایل نقلیه، قایق ها و موتورهای احتراق داخلی - ویژگی های اختلال رادیویی - محدودیت ها و روش های اندازه گیری برای حفاظت گیرنده مسافر 
CISPR 12: 2007

13/05/2016 

EN 55012: 2007 / A1: 2009 
CISPR 12: 2007 / A1: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-1: 2006

سازگاری الکترومغناطیسی - برای لوازم خانگی، وسایل الکتریکی و وسایل مشابه 
نیازها - قسمت 1: انتشار CISPR 14-1: 2005

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 
CISPR 14-1: 2005 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A1: 2009 
CISPR 14-1: 2005 / A1: 2008

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-2: 1997

سازگاری الکترومغناطیسی - الزامات برای لوازم خانگی، وسایل الکتریکی و دستگاه های مشابه - بخش 2: ایمنی - استاندارد خانواده محصول 
CISPR 14-2: 1997

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 
CISPR 14-2: 1997 / A2: 2008

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / AC: 1997

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A1: 2001 
CISPR 14-2: 1997 / A1: 2001

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55015: 2013

محدودیت ها و روش های اندازه گیری خواص فرکانس رادیویی الکتریکی و تجهیزات مشابه 
CISPR 15: 2013 + IS1: 2013 + IS2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 55024: 2010

تجهیزات فناوری اطلاعات - خواص ایمنی - محدودیت ها و روش های اندازه گیری 
CISPR 24: 2010

13/05/2016 

CENELEC

EN 55032: 2012

سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات چند رسانه ای - الزامات انتشار 
CISPR 32: 2012

2016/12/08 

EN 55032: 2012 / AC: 2013

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-1: 2009

سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده برای دستگاه کنترل صوتی، تصویری، تصویری و سرگرمی برای استفاده حرفه ای - بخش 1: انتشار

2016/12/08 

EN 55103-1: 2009 / A1: 2012

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-2: 2009

سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده برای کنترل کننده های صوتی، تصویری، تصویری و سرگرمی برای استفاده حرفه ای - بخش 2: ایمنی

13/05/2016 

CENELEC

EN 60034-1: 2010

ماشین های دوار الکتریکی - بخش 1: امتیاز و عملکرد 
IEC 60034-1: 2010 (اصلاح شده)

13/05/2016 

EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60204-31: 2013

ایمنی ماشین آلات - تجهیزات الکتریکی ماشین آلات - بخش 31: ایمنی ویژه و الزامات EMC برای ماشین های دوخت، واحدها و سیستم ها 
IEC 60204-31: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 60255-26: 2013

رله اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی - قسمت 26: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی 
IEC 60255-26: 2013

13/05/2016 

EN 60255-26: 2013 / AC: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60669-2-1: 2004

سوئیچ های خانگی و مشابه کارخانه های نصب و راه اندازی ثابت - قسمت 2-1: نیازهای ویژه - سوئیچ های الکترونیکی 
IEC 60669-2-1: 2002 (اصلاح شده) + IS1: 2011 + IS2: 2012

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / AC: 2007

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60669-2-1: 2002 / A1: 2008 (تغییر یافته)

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A12: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-1: 2011

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده خانگی و مشابه - بخش 1: الزامات عمومی 
IEC 60730-1: 2010 (جایگزین)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-5: 2002

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای کاربردهای خانگی و مشابه - قسمت 2-5: الزامات خاص برای سیستم های کنترل الکتریکی برقی کوره 
IEC 60730-2-5: 2000 (جایگزین)

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A11: 2005

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A1: 2004 
IEC 60730-2-5: 2000 / A1: 2004 (تغییر یافته)

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A2: 2010 
IEC 60730-2-5: 2000 / A2: 2008 (تغییر یافته)

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-6: 2008

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده های خانگی و مشابه - بخش 2-6: الزامات خاص برای کنترل های اندازه گیری فشار اتوماتیک فشار، از جمله الزامات مکانیکی 
IEC 60730-2-6: 2007 (اصلاح شده)

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-7: 2010

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده خانگی و مشابه - بخش 2-7: شرایط ویژه برای تایمر و سوئیچ زمان 
IEC 60730-2-7: 2008 (اصلاح شده)

13/05/2016 

EN 60730-2-7: 2010 / AC: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-8: 2002

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده خانگی و مشابه - بخش 2-8: 
IEC 60730-2-8: 2000 (اصلاح شده)

13/05/2016 

EN 60730-2-8: 2002 / A1: 2003 
IEC 60730-2-8: 2000 / A1: 2002 (تغییر یافته)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-9: 2010

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده خانگی و مشابه - بخش 2-9: الزامات ویژه برای کنترل های کنترل دما 
IEC 60730-2-9: 2008 (جایگزین)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-14: 1997

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای استفاده های خانگی و مشابه - قسمت 2-14: الزامات ویژه ای برای موتورهای الکتریکی 
IEC 60730-2-14: 1995 (جایگزین)

13/05/2016 

EN 60730-2-14: 1997 / A1: 2001 
IEC 60730-2-14: 1995 / A1: 2001

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-15: 2010

کنترل های الکتریکی اتوماتیک برای کاربردهای خانگی و مشابه - قسمت 2-15: الزامات ویژه برای کنترل جریان هوای الکتریکی، جریان آب و آب اتوماتیک 
IEC 60730-2-15: 2008 (جایگزین)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60870-2-1: 1996

تجهیزات و سیستم های کنترل از راه دور - قسمت 2: شرایط عملیات - بخش 1: منبع تغذیه و سازگاری الکترومغناطیسی 
IEC 60870-2-1: 1995

13/05/2016 

CENELEC

EN 60945: 2002

تجهیزات دریایی و تجهیزات ارتباطی و سیستم های رادیویی - الزامات عمومی - روش های آزمون و نتایج آزمون های مورد نیاز 
IEC 60945: 2002

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-1: 2007

تابلو و کنترل کم ولتاژ - قسمت 1: قوانین عمومی 
IEC 60947-1: 2007

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A2: 2014 
IEC 60947-1: 2007 / A2: 2014

 

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A1: 2011 
IEC 60947-1: 2007 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-2: 2006

توزیع و کنترل کم ولتاژ - قسمت 2: قطع کننده مدار 
IEC 60947-2: 2006

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A1: 2009 
IEC 60947-2: 2006 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A2: 2013 
IEC 60947-2: 2006 / A2: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-3: 2009

سوئیچ ها و کنترل های کم ولتاژ - قسمت 3: سوئیچ ها، قطع کننده ها، جدا ساز ها و واحدهای ترکیبی فیوز 
IEC 60947-3: 2008

13/05/2016 

EN 60947-3: 2009 / A1: 2012 
IEC 60947-3: 2008 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-1: 2010

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - بخش 4-1: پیمانکاران و ترمینال های موتور - گیرنده های الکترومکانیکی و شروع کننده های موتور 
IEC 60947-4-1: 2009

13/05/2016 

EN 60947-4-1: 2010 / A1: 2012 
IEC 60947-4-1: 2009 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-2: 2012

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - بخش 4-2: پیمانکاران و راه اندازی های موتور - کنترل کننده های موتور نیمه هادی AC و شروع کننده ها 
IEC 60947-4-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-3: 2014

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - قسمت 4-3: پیمانکاران و موتورهای شروع کننده - کنترل کننده های نیمه هادی AC و کنتاکتور برای بارهای غیرمتمرکز 
IEC 60947-4-3: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-1: 2004

واحد ولتاژ پایین و واحد کنترل - بخش 5-1: دستگاه های مدار کنترل و عناصر سوئیچینگ - دستگاه های مدار کنترل الکترومکانیکی 
IEC 60947-5-1: 2003

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2005

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60947-5-1: 2003 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2004

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-2: 2007

تابلوهای کم ولتاژ و دستگاه های کنترل - بخش 5-2: دستگاه های مدار کنترل و عناصر سوئیچینگ - سوئیچ نزدیکی 
IEC 60947-5-2: 2007

13/05/2016 

EN 60947-5-2: 2007 / A1: 2012 
IEC 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-3: 1999

مدارهای کم ولتاژ و کنترل کننده ها - بخش 5-3: دستگاه های مدار کنترل و عناصر سوئیچینگ - مورد نیاز برای دستگاه های مجاورت با رفتار تعریف شده در صورت خطا (PDF) 
IEC 60947-5-3: 1999

13/05/2016 

EN 60947-5-3: 1999 / A1: 2005 
IEC 60947-5-3: 1999 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-6: 2000

واحد کنترل ولتاژ پایین - بخش 5-6: دستگاه های مدار کنترل و عناصر سوئیچینگ - رابط DC برای سنسورهای مجاورت و آمپلی فایر های سوئیچینگ (NAMUR) 
IEC 60947-5-6: 1999

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-7: 2003

قطعات کم ولتاژ و کنترل کننده ها - بخش 5-7: دستگاه های کنترل مدار و عناصر سوئیچینگ - مورد نیاز برای دستگاه های مجاورت با خروجی آنالوگ 
IEC 60947-5-7: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-9: 2007

سوئیچ ها و کنترل های کم ولتاژ - قسمت 5-9: دستگاه های مدار کنترل و عناصر سوئیچینگ - سوئیچ جریان 
IEC 60947-5-9: 2006

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-1: 2005

کم ولتاژ تابلو و کنترل کننده - قسمت 6-1: تجهیزات چند منظوره - تجهیزات سوئیچینگ انتقال 
IEC 60947-6-1: 2005

13/05/2016 

EN 60947-6-1: 2005 / A1: 2014 
IEC 60947-6-1: 2005 / A1: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-2: 2003

دستگاه های کم ولتاژ و کنترل - بخش 6-2: تجهیزات چند منظوره - دستگاه های کنترل (یا تجهیزات) (یا تجهیزات) (CPS) 
IEC 60947-6-2: 2002

13/05/2016 

EN 60947-6-2: 2003 / A1: 2007 
IEC 60947-6-2: 2002 / A1: 2007

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-8: 2003

کمپرسور و کنترل کننده کم ولتاژ - بخش 8: کنترل کننده های حرارتی داخلی (PTC) برای چرخاندن ماشین های الکتریکی 
IEC 60947-8: 2003

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A2: 2012 
IEC 60947-8: 2003 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A1: 2006 
IEC 60947-8: 2003 / A1: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60974-10: 2014

جوشکاری قوس - قسمت 10: سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 
IEC 60974-10: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-2: 2014

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - بخش 3-2: محدودیت ها - محدودیت های انتشار هارمونیکی فعلی (فاز ورودی تجهیزات ورودی 16 در فاز) 
IEC 61000-3-2: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-3: 2013

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - قسمت 3-3: محدودیت ها - محدودیت تغییرات ولتاژ ، نوسانات ولتاژ و ارتعاش در سیستم های تامین ولتاژ پایین ، <= 16 A در هر فاز 
IEC 61000- 2013: 3-3 برای دستگاههایی با مقدار نامی و بدون اتصال مشروط

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-11: 2000

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - قسمت 3-11: محدودیت ها - محدودیت تغییرات ولتاژ ، نوسانات ولتاژ و سوسو زدن در سیستم های تامین ولتاژ پایین - جریان نامی <= 75 A و 
تجهیزات با اتصال مشروط IEC 61000-3-11: 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-12: 2011

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - قسمت 3-12: محدودیت ها - محدودیت های جریان هارمونیک تولید شده توسط تجهیزات متصل به سیستم های ولتاژ پایین عمومی با جریان ورودی> 16 A و فاز <= 75 A 
IEC 61000-3-12: 2011 + IS1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-1: 2007

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - بخش 6-1: استانداردهای عمومی - ایمنی برای محیط های تجاری، تجاری و سبک زندگی 
IEC 61000-6-1: 2005

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-2: 2005

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - بخش 6-2: استانداردهای عمومی - ایمنی برای محیط های صنعتی 
IEC 61000-6-2: 2005

13/05/2016 

EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-3: 2007

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - بخش 6-3: استانداردهای عمومی - استاندارد انتشار برای محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی سبک 
IEC 61000-6-3: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-3: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 AC /: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-4: 2007

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - قسمت 6-4: استانداردهای عمومی - استاندارد انتشار برای محیط های صنعتی 
IEC 61000-6-4: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-4: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-5: 2015 (جدید)

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) - بخش 6-5: استانداردهای عمومی - ایمنی به تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه و ایستگاه 
IEC 61000-6-5: 2015

این پست اول 

CENELEC

EN 61008-1: 2012

قطع کننده های جریان باقی مانده (RCCBs) بدون حفاظت جریان بیشینه جریان داخلی برای استفاده های خانگی و مشابه - بخش 1: قوانین عمومی 
IEC 61008-1: 2010 (اصلاح شده)

13/05/2016 

EN 61008-1: 2012 / A1: 2014 
IEC 61008-1: 2010 / A1: 2012 (تغییر یافته)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61009-1: 2012

قطع کننده مدار فعلی باقی مانده (RCBOs) با محافظت از جریان بیش از حد مجزا برای استفاده داخلی و مشابه - قسمت 1: قوانین عمومی 
IEC 61009-1: 2010 (جایگزین)

13/05/2016 

CENELEC

EN 61131-2: 2007

کنترل کننده های قابل برنامه ریزی - بخش 2: تجهیزات مورد نیاز و آزمایش 
IEC 61131-2: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61204-3: 2000

منبع تغذیه ولتاژ پایین، خروجی دی سی - بخش 3: سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 
IEC 61204-3: 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-1: 2013

تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی - الزامات EMC - قسمت 1: الزامات عمومی 
IEC 61326-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-1: 2013

تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی - الزامات EMC - بخش 2-1: الزامات خاص - تنظیمات آزمایش، شرایط عملیاتی و معیارهای عملکرد برای آزمایش دقیق و اندازه گیری تجهیزات برای برنامه های EMC 
IEC 61326-2-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-2: 2013

تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری، کنترل و آزمایشگاهی - الزامات EMC - قسمت 2-2: شرایط ویژه - تنظیمات آزمایش، شرایط عملیاتی و معیارهای عملکرد برای آزمایش قابل حمل، اندازه گیری و نظارت بر تجهیزات مورد استفاده در سیستم های توزیع کم ولتاژ 
IEC 61326-2-2: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-3: 2013

تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی - الزامات EMC - قسمت 2-3: الزامات خاص - پیکربندی تست، شرایط عملیاتی و معیارهای عملکرد برای مبدل ها با تهویه سیگنال یکپارچه یا از راه دور 
IEC 61326-2-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-4: 2013

تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری، کنترل و آزمایشگاهی - الزامات EMC - قسمت 2-4: شرایط ویژه - تنظیمات آزمایش، شرایط عملیاتی و معیارهای عملکرد دستگاه های نظارت بر عایق بر اساس IEC 61557-8 و تجهیزات انسداد عایق بر اساس IEC 61557 برای -9 
IEC 61326-2-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-5: 2013

تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی - الزامات EMC - بخش 2-5: شرایط ویژه - IEC 61784-1 
تنظیمات آزمون ، شرایط کارایی و معیارهای عملکرد دستگاه های دارای رابط گذرگاه مطابق با IEC 61326-2-5: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-1: 2011

دستگاه های کم ولتاژ تابلو و کنترل - قسمت 1: قوانین عمومی 
IEC 61439-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-2: 2011

سوئیچ ها و دستگاه های کنترل ولتاژ پایین - بخش 2: سوئیچ های قدرت و دستگاه های کنترل 
IEC 61439-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-3: 2012

تابلوهای ولتاژ پایین و پانل های کنترل - بخش 3: پانل های توزیع (DBO) برای عملیات عادی استفاده می شود 
IEC 61439-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-4: 2013

سوئیچ ها و کنترل های کم ولتاژ - بخش 4: الزامات خاص برای نصب در سایت های ساختمانی (ACS) 
IEC 61439-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-5: 2011

سوئیچ ها و کنترل های کم ولتاژ - قسمت 5: مجموعه ای برای توزیع قدرت در شبکه های عمومی 
IEC 61439-5: 2010

2016/12/08 

CENELEC

EN 61439-6: 2012

دستگاه های کم ولتاژ تابلو و دستگاه های کنترل - قسمت 6: سیستم های ترمینال Busbar ( 
اتوبوس) IEC 61439-6: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61543: 1995

دستگاه های حفاظتی باقی مانده (RCD) برای کاربردهای خانگی و مشابه - سازگاری الکترومغناطیسی 
IEC 61543: 1995

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A2: 2006 
IEC 61543: 1995 / A2: 2005

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003 / AC: 2004

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / AC: 1997

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A12: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61547: 2009

تجهیزات نورپردازی عمومی - الزامات ایمنی EMC 
IEC 61547: 2009 + IS1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 61557-12: 2008

1 000 V ac و 1 500 V 
ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع ولتاژ پایین تا dc - تجهیزات آزمایش ، اندازه گیری یا نظارت بر اقدامات محافظتی - قسمت 12: دستگاه های اندازه گیری و نظارت بر عملکرد (PMD) IEC 61557-12: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61800-3: 2004

سیستم های برق سریع قابل تنظیم - قسمت 3: الزامات EMC و روش های آزمون خاص 
IEC 61800-3: 2004

13/05/2016 

EN 61800-3: 2004 / A1: 2012 
IEC 61800-3: 2004 / A1: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61812-1: 2011

رله های زمان برای استفاده صنعتی و مسکونی - بخش 1: الزامات و تست ها 
IEC 61812-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 62020: 1998

لوازم جانبی برق - مانیتورهای جریان باقی مانده (RCMs) برای کاربردهای داخلی و مشابه 
IEC 62020: 1998

13/05/2016 

EN 62020: 1998 / A1: 2005 
IEC 62020: 1998 / A1: 2003 (جایگزین شده است)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-1: 2007

سوئیچ ها و کنترل کننده های ولتاژ پایین - رابط های کنترل کننده های کنترل کننده (CDI) - قسمت 1: قوانین عمومی 
IEC 62026-1: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-2: 2013

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - رابط های کنترل کننده کنترل کننده (CDI) - قسمت 2: رابط سنسور actuator (AS-i) 
IEC 62026-2: 2008 (اصلاح شده)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-3: 2009

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - رابط های کنترل کننده دستگاه (CDI) - قسمت 3: DeviceNet 
IEC 62026-3: 2008

2016/12/08 

CENELEC

EN 62026-7: 2013

سوئیچ ها و کنترل کننده های کم ولتاژ - رابط های کنترل کننده ی کنترل کننده (CDI) - بخش 7: CompoNet 
IEC 62026-7: 2010 (اصلاح شده)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62040-2: 2006

سیستم های برق اضطراری (یو پی اس) - بخش 2: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 
IEC 62 
IEC 62040-2: 2005

13/05/2016 

EN 62040-2: 2006 / AC: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-11: 2003

وسایل اندازه گیری برق (AC) - الزامات عمومی، آزمایش ها و شرایط آزمایش - بخش 11: تجهیزات اندازه گیری 
IEC 62052-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-21: 2004

وسایل اندازه گیری برق (ac) - الزامات عمومی، آزمایش ها و شرایط آزمایش - قسمت 21: تجهیزات کنترل و کنترل بار 
IEC 62052-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-11: 2003

وسایل اندازه گیری الکتریکی (ac) - شرایط ویژه - بخش 11: سنج الکترومکانیکی برای انرژی فعال (کلاس 0,5، 1 و 2) 
IEC 62053-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-21: 2003

وسایل اندازه گیری الکتریکی (ac) - الزامات خاص - بخش 21: مترهای استاتیک برای انرژی فعال (کلاس 1 و 2) 
IEC 62053-21: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-22: 2003

اندازه گیری های الکتریکی (ac) - الزامات خاص - قسمت 22: آمار ایستا برای انرژی فعال (کلاس 0,2 S و 0,5 S) 
IEC 62053-22: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-23: 2003

وسایل اندازه گیری برق (ac) - الزامات خاص - بخش 23: آمار ایستا برای انرژی واکنشی (کلاس 2 و 3) 
IEC 62053-23: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-11: 2004

اندازه گیری های الکتریکی (ac) - کنترل تعرفه و بار - قسمت 11: الزامات ویژه برای گیرنده های کنترل موج الکترونیکی 
IEC 62054-11: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-21: 2004

اندازه گیری برق (ac) - کنترل تعرفه و بار - قسمت 21: شرایط ویژه برای سوئیچ های زمان 
IEC 62054-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62135-2: 2008

تجهیزات جوشکاری مقاومت - قسمت 2: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 
IEC 62135-2: 2007

2016/12/08 

CENELEC

EN 62310-2: 2007

سیستم های انتقال استاتیک (STS) - بخش 2: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 
IEC 62310-2: 2006 (جایگزین)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62423: 2012

محافظت از جریان بیش از حد مجتمع برای استفاده های خانگی و مشابه 
سوئیچ های جریان باقیمانده نوع F و نوع B یکپارچه IEC 62423: 2009 (اصلاح شده)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-1: 2014

اندازه گیری کیفیت قدرت در سیستم های تامین برق - قسمت 1: دستگاه های با کیفیت برق (PQI) 
IEC 62586-1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-2: 2014

اندازه گیری کیفیت قدرت در سیستم های تامین انرژی - بخش 2: تست های عملکردی و الزامات عدم اطمینان 
IEC 62586-2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62606: 2013

الزامات عمومی برای دستگاه های تشخیص خطا قوس 
کمیسیون مستقل انتخابات 
IEC 62606: 2013 (تغییر یافته)

13/05/2016 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

سازگاری الکترومغناطیسی و مسائل مربوط به طیف رادیویی (ERM) ؛ تجهیزات شبکه مخابرات الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

سازگاری الکترومغناطیسی و مسائل مربوط به طیف رادیویی (ERM) ؛ استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ؛ قسمت 1: الزامات فنی مشترک

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

سازگاری الکترومغناطیسی و مسائل مربوط به طیف رادیویی (ERM) ؛ استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ؛ قسمت 34: شرایط ویژه منبع تغذیه خارجی (EPS) برای تلفن های همراه

13/05/2016