تجزیه و تحلیل مواد غذایی

تجزیه و تحلیل مواد غذایی

تغذیه مناسب و دسترسی به مواد غذایی سالم و سالم برای همه در حال حاضر مسئله بسیار حیاتی برای تمام جهان است. کاهش از یک سو، مناطق کشاورزی، در حالی که راه ناسالم و ناخودآگاه در حفظ فعالیت های کشاورزی، اما مهم تر از افزایش کاهش منابع زمین، یک گرم شدن کره زمین جبران ناپذیر و شیوه بوم شروع به خراب شدن است، نشانه روشنی از نیاز به حساس چگونه در مورد مواد غذایی است.

تولید، تهیه و ارائه مواد غذایی به مصرف کنندگان موضوعی اجتناب ناپذیر است که باید از نظر سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست جدی گرفته شود. ایمنی مواد غذایی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است و تحریم های بسیاری توسط مقررات قانونی اعمال می شود.

هدف از مطالعات ایمنی مواد غذایی این است که اطمینان حاصل شود که محصولات به سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست آسیب نمی رسانند که از لحاظ جسمی، شیمیایی و بیولوژیکی تجربه شده است. سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی که تولید غذا را تضمین می کنند یک سیستم کیفیت برای اطمینان از این است. مطلوب است که به حداقل رساندن خطرات ناشی از سیستم ایمنی غذا و مواد غذایی و جلوگیری از این خطرات رخ دهد.

غذای ایمن، هنگامی که به عنوان روش های در نظر گرفته شده و مناسب مطرح می شود، مواد غذایی است که خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی آن و ارزش های تغذیه ای را از دست نمی دهد و آماده مصرف است. همانطور که در این تعریف دیده می شود، مفهوم امنیت غذایی شامل وضعیت آسیب رساندن به سلامت انسان نمی شود. با استفاده از این نرم افزار، مصرف کننده از خطرات ناشی از مواد غذایی محافظت می شود.

اساساً خطرات سلامتی در محصولات غذایی به سه صورت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رخ می دهد. خطرات فیزیکی مخلوط کردن مواد خارجی مانند سنگ، خاک، شیشه، فلز، چوب و مانند آن است که نباید در محصولات غذایی وجود داشته باشد. خطرات شیمیایی ناشی از مصرف اشتباه و ناخودآگاه داروها برای افزایش کارایی در تولید گیاهی و حیوانی است. خطرات میکروبیولوژیکی در بین خطرات ناشی از مواد غذایی جایگاه اول را دارد. محصولات غذایی که به درستی و به اندازه کافی استریل نشده اند در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی میکروارگانیسم تولید می کنند. اگر این میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها، کپک ها یا مخمرها از حد معینی تجاوز کنند، فساد غذا شروع می شود و سلامت انسان را به خطر می اندازد.

ایمنی مواد غذایی که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود جهت از بین بردن خطرات منتقله از غذا کار. یک وضعیت به خطر انداختن امنیت غذایی زنجیره غذایی می تواند در هر حلقه می شود. بنابراین، یک کنترل موثر باید در سراسر زنجیره غذایی انجام شود. سازمان ما، مانند بسیاری از تست و سازمان بازرسی با طیف گسترده ای از اندازه گیری به منظور حصول اطمینان خدمات تست ایمنی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل، بازرسی و کنترل خدمت می کنند. خدمات اصلی ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل فیزیکی
  • تجزیه و تحلیل شیمیایی
  • تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی
  • تجزیه و تحلیل مشارکتی
  • تجزیه و تحلیل باقی مانده
  • تجزیه و تحلیل مواد معدنی
  • تجزیه و تحلیل مایکوتوکسین
  • تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی
  • تجزیه و تحلیل GMO-GMO
  • تجزیه و تحلیل خوراک

در مطالعات تجزیه و تحلیل مواد غذایی، بسیاری از استانداردهای منتشر شده توسط نهادهای محلی و خارجی علاوه بر مقررات قانونی موجود، مورد توجه قرار گرفته است.

 

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل مواد غذایی انجام می دهد.