تجزیه و تحلیل فیزیکی

تجزیه و تحلیل فیزیکی

وقتی در صنایع غذایی به تحلیل های فیزیکی اشاره می شود، ویژگی هایی مانند رنگ، بو و طعم غذاها به ذهن متبادر می شود. این عوامل به طور مستقیم بر کیفیت محصولات غذایی و در نتیجه سلامت انسان تأثیر می گذارد. با مطالعات آنالیز فیزیکی انجام شده در آزمایشگاه ها مشخص می شود که آیا مواد غذایی از یک طرف برای سلامت انسان مضر هستند و از طرف دیگر برای مصرف مناسب هستند یا خیر.

شناسایی یک ماده خارجی در مواد خام و محصولات نهایی مواد غذایی نیز از لحاظ طبقه بندی، شرایط ذخیره سازی و سایر ویژگی های این محصولات مهم است.

دامنه ساخته شده از تجزیه و تحلیل فیزیکی، غذا، کشاورزی و مواد غذایی موجود است و غذا ورود فعالیت های وزارت دام است برای ورود به مواد زیر است: محصولات غذایی، افزودنی های مواد غذایی، خوراک، مواد افزودنی خوراک، آب آشامیدنی، شیلات و تماس با مواد غذایی با مواد بسته بندی پلاستیکی .

خطراتی که سلامت انسان را در مواد غذایی تهدید می کند عموما ناشی از فعالیت های تولید غیر بهداشتی مواد غذایی و فعالیت های تولید در محیط های ناامن است. بنابراین، طیف گسترده ای از محصولات غذایی میکروارگانیسم های مضر، مواد شیمیایی ناخواسته مانند باقیمانده آفت کش و سنگ، خاک، مواد فیزیکی مانند قطعات شیشه و چوب درگیر هستند. از جمله شکایات مصرف کنندگان، مهمترین مواد فیزیکی موجود در غذاها است.

تجزیه و تحلیل های فیزیکی در آزمایشگاه ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط موسسات محلی و خارجی، Codex Food Code و دیگر مقررات قانونی مربوطه انجام می شود. پایه رنگ خوراکی، بو، طعم و ظاهر به جز خواص، رطوبت و مواد جامد محتویات بریکس (مواد جامد محلول)، pH محلول، ضریب شکست، وزن مخصوص، تجزیه و تحلیل فیزیکی دیگر، مانند تجزیه و تحلیل غربال و میکروسکوپ خوراک نیز انجام شده است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، در خط با نیازهای کسب و کار در محدوده فیزیکی عمل تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل مواد غذایی است.