تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی

تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی

تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی یکی از آزمایشها و تجزیه و تحلیلهایی است که برای تعیین اینکه آیا محصولات غذایی سالم هستند یا نه، انجام شده است. در طول این آزمایشات در آزمایشگاه های میکروبیولوژی، وجود عناصر زیر در محصولات غذایی مورد بررسی قرار می گیرد:

  • میکروارگانیسم های بیماریزا
  • باکتری شاخص
  • کاهش دهنده میکروارگانیسم ها

در مواد غذایی مصرف شده در خارج از محصولات استریلیزه، گونه های خاصی و تعداد میکروارگانیسم ها وجود دارد. اینها به مواد غذایی از مواد خام به پردازش و تحویل به مصرف کنندگان منتقل می شود. تعداد این میکروارگانیسم ها و پیشگیری از آلودگی بستگی به اقدامات بهداشتی در طی مراحل تولید دارد. میکروارگانیسم ها به طور طبیعی در مواد خام مواد غذایی وجود دارد. با این حال، در فرآیندهای تولید مختلف، فعالیت های بسته بندی، ذخیره سازی و حمل و نقل، این میکروارگانیسم ها بعدا به مواد غذایی منتقل می شوند.

میکروارگانیسم ها در غذاها تا حد معینی از پیش بینی شده است. با این حال، مهم است که عدم وجود میکروارگانیسم ها سبب شود که غذا خراب شود و بیمار شود.

کیفیت مواد غذایی به عنوان میکروارگانیسم های شاخص برای انواع میکروارگانیسم نامیده می شود. با این حال، میکروارگانیسم هایی که باعث عفونت، مسمومیت و بیماری در انسان می شوند، میکروارگانیسم های بیماریزا هستند.

بعضی از محصولات غذایی خطرناک تر هستند زیرا آنها از رشد میکروارگانیسم ها در آنها حمایت می کنند. خطر ابتلا به آلودگی میکروارگانیسم ها برای غذاهای خشک و مواد غذایی با درجه حرارت بسیار پایین است. با این حال، حساسیت تنها در مراحل تولید در بخش مواد غذایی نشان دهنده آلودگی میکروبیولوژیکی نیست. مراقبت باید در فرایندهای حمل و نقل و توزیع صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی با همان خصوصیات به مصرف کنندگان می رسند. برخی از انواع میکروارگانیسم ها ممکن است در معرض خطر سلامت انسان باشند، حتی اگر تعداد کمی از آنها باشد. با این وجود، مصرف کننده آن را غیرممکن می داند زیرا هیچ مشکلی در ظاهر و طعم غذا در طول مصرف وجود ندارد.

سازمان ما از آژانس اعتباربخشی ÖSAS، TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، دامنه کسب و کار این است که تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی از تجزیه و تحلیل مواد غذایی از نیاز دارد.