تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی

تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی

امروزه میکروارگانیسم های بیماریزا از مواد غذایی سبب بیماری ها، مرگ و میر و زیان های اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته می شود. به همین علت در صنایع غذایی، روش های آزمون و تجزیه و تحلیل که نیاز به نتایج سریع تر و دقیق تر از روش های معمول در ایمنی مواد غذایی دارند مورد نیاز است. توسعه های بیولوژیکی مولکولی در حال توسعه و استفاده در میکروبیولوژی مواد غذایی است. استفاده از این روش ها از نظر حفاظت از سلامت انسان و حساسیت بیشتر به شرایط محیطی ضروری است.

روش معمولی برای تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی روش واکنش زنجیره ای پلیمراز DNA (PCR) است. این روش در تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی مواد غذایی کاربرد دارد و یک روش دقت بالا است. روش واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR) برای اولین بار در 1985 معرفی شده است و یک پیشرفت در تحقیقات است. با استفاده از این روش تحلیل، مقدار تغییرات ژنتیکی در مواد غذایی تعیین می شود. اساس این روش انتشار اسیدهای نوکلئیک در شرایط مناسب است. در تکنیک PCR، ممکن است با DNA بسیار کمی کار کند. این روش سرعت و دقت زیادی در مطالعات آزمایشگاهی دارد.

روش های ژنوتیپ امروزه در شناسایی میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرند. تغییر ویژگی های ژنتیکی گیاهان، فرآیندی است که از طریق آن DNA گیاه توسط، به عنوان مثال، انتقال یک ژن خاص از یک میکروارگانیسم تغییر می کند. به این ترتیب خواص مورد نظر به گیاه ارائه می شود. به عنوان مثال، در تولید سویا، انتقال ژن به منظور مبارزه با علف های هرز بدون تاثیر بر رشد طبیعی این گیاه آسان تر انجام می شود. به طور معمول، این ژن به گیاهان انتقال می یابد تنها با حمل یک ژن خاص ژن، و نه با انتقال ویژگی مورد نظر. تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی نشان می دهد که آیا گیاه تغییرات ژنتیکی شده است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی که طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 به دست می آید، آن را تجزیه و تحلیل زیست شناسی مولکولی را در محدوده تجزیه و تحلیل مواد غذایی با توجه به نیازهای شرکت انجام می شود.