آزمایشات ژنتیک سمیت

آزمایشات ژنتیک سمیت

ارزیابی سمیت ژنوتوکسی یک جزء کلیدی برای ارزیابی ایمنی هر ماده است. آزمایش های مختلف آزمایشگاهی در مراحل مختلف توسعه و پذیرش در دسترس هستند اما در حال حاضر کافی برای جایگزینی آزمایش های حیوانی لازم برای ارزیابی ایمنی مواد در نظر گرفته نمی شود. برای تکامل کلی پارادایم تست سنتی ژنتیک سمیت، برخی فعالیت های جدید انجام شده است. اینها شامل بهبود تست های موجود، تست های جدید و ایجاد و بررسی رویکردهای بهینه سازی دقت آزمایش درون آزمایشگاهی می باشد. علاوه بر این، ابزارهای مفید مانند پایگاه های داده یا لیست های شیمیایی مرجع برای حمایت از پیشرفت در این منطقه توسعه یافته است.

ارزیابی ژنتیک زیستی یکی از مولفه های اصلی ارزیابی ایمنی داروها، مواد شیمیایی صنعتی، آفت کش ها، بیوسید ها، مکمل های غذایی، افزودنی های لوازم آرایشی، داروهای دامپزشکی، همه مواد در زمینه قوانین بین المللی در زمینه حفاظت از انسان است.

 انواع مختلفی از آزمایشات آزمایشگاهی درون آزمایشگاهی موجود است و با موفقیت برای پیش بینی سمیت ژنتیکی استفاده شده است. با این حال، آنها به طور کامل جایگزین آزمون های حیوانات در حال حاضر مورد استفاده برای ارزیابی ایمنی مواد در نظر گرفته نمی شود. در طی دهه گذشته، فعالیت های قابل توجهی در سراسر جهان برای بهینه سازی استراتژی برای آزمایشات ژنتیکی سمیت، برای آزمایش باتری آزمون اولیه in vitro و تست های پیگیری in vivo انجام شده است. این نشان دهنده این واقعیت است که علم پیشرفت قابل توجهی دارد و تجربیات قابل توجه در آزمون 40 سالانه سم شناسی تنظیم شده در این زمینه به دست آمده است. علاوه بر این، نیاز به اطمینان از آزمایشات درون آزمایشگاهی، تعداد زیادی نتیجه مثبت کاذب را ایجاد نمی کند و باعث ایجاد مطالعات غیر ضروری در مطالعات in vivo می شود و از این رو اثرات نامطلوب برای رفاه حیوانات را ایجاد می کند.

آزمون ژنتیک سمیت

آزمون سمیت ژنی، اندازه گیری ثابت که ممکن است، و در نتیجه آغازگر آسیب DNA برگشت پذیر است، و همچنین در سلولهای جنسی از رخ می دهد آسیب دیده سخت و غیر قابل برگشت است که می تواند به نسل بعدی (به عنوان مثال، جهش های ژن و ناهنجاری های کروموزومی) منتقل شامل تشخیص. و اختلال در مکانیسم های مربوط به حفظ یکپارچگی ژنوم. برای یک ارزیابی مناسب از سمیت ژنی در بیماری ارثی، سرطان و هر یک از این وقایع نقش داشته باشد، سه نقطه پایانی (جهش های ژن، ناهنجاری های کروموزومی، ساختاری و ناهنجاریهای کروموزومی عددی) باید ارزیابی شود.

 استاندارد در آزمون آزمایشگاهی در سنجش جهش معکوس باکتریایی آزمایشگاهی (OECD TG 471) شامل باید تست انحراف (OECD TG 473) کروموزومی نیست، در شرایط آزمایشگاهی آزمون جهش در ژن سلول پستانداران (OECD TG 476 [hprt را] و TG 490 [MLA / tk] و آزمایش میکرونوکلئوس سلولی پستانداران (OECD TG 487) هر آزمایش تایید کننده در vivo باید نقطه پایانی مشابه نتایج مثبت آزمایشگاهی را در بر بگیرد. در حال حاضر، اغلب در سنجش داخل بدن، آزمون میکرونوکلئوس پستانداران گلبول قرمز (OECD TG 474)، پستانداران مغز استخوان آزمون کروموزومی (OECD TG 475) سوماتیک جوندگان تراریخته و جوانه سنجش جهش ژن (OECD TG 488) و در داخل بدن پستانداران استفاده آزمایش قلیایی (OECD TG 489).

آیا می توان عملکرد تست ژنوتیسی سمی را بهبود بخشید؟

در حال حاضر، گزینه های متعددی برای بهبود کلی سمیت ژنتیکی مورد نیاز است. یک برنامه استراتژیک برای جلوگیری و کاهش استفاده از حیوانات در آزمایشات ژنتیکی سمیت، پیش از قوانین مختلف اتحادیه اروپا، وضعیت علم و ECLM EURL (بر اساس نیازهای قانونی بین آخرین و در حال انجام تلاش های سازمان های مختلف، از جمله ECVAM)

در تجسم های مختلف آزمون مورد نظر سه بخش توصیه می شود در جهش در ژن باکتریایی آزمایشگاهی، تست برای القای جهش های ژن در سلول های پستانداران، متشکل از یک سیم پیچ آزمون برای آزمون استقراء ناهنجاری های کروموزومی و میکرونوکلئوس آزمون در شرایط آزمایشگاهی است.