آزمایش های تحریک پذیر

آزمایش های تحریک پذیر

در چارچوب طبقه بندی خطر و خطرناک بودن برچسب، حساسیت پوست به عنوان تولید آسیب برگشت پذیر به پوست پس از یک قرار گرفتن در معرض شیمیایی تعریف شده است. آزمون پوستی التهاب (SIT)، سوزش پوست متوسط ​​است که می تواند شیمیایی و مخلوط (سازمان ملل متحد GHS رده 2 پوست محرک 1) باعث شناسایی و محرک سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد GHS رده 2 پوست به در طراحی به تشخیص - می آزمایشگاهی تست های غیر حیوانی. GHS 3 نیازمند طبقه بندی برای تحریک کننده های خفیف و همچنین پتانسیل تحریک پوست نیست.

سازمان ملل (سازمان ملل متحد) سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS)

این روش تست برای طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی و مخلوط های قانونی مفید است و طبق قواعد و چارچوب قانونی، نتایج آزمون می تواند به طور مستقل مورد استفاده قرار گیرد یا از وزن یک رویکرد شواهد استفاده شود. تحریک پوست در in vivo به علت آسیب های شیمیایی ناشی از سلول و سپس آبشار التهابی ایجاد می شود، این روش آزمون، اندازه گیری مکانیکی مناسب از سلول را در بافت های بازسازی شده بافت اپیدرم انسانی (RhE) پس از یک درمان شیمیایی موضعی نسبت به بافت های درمان شده با کنترل منفی فراهم می کند. این فراهم می کند. مواد شیمیایی که باعث کاهش نسبی حیات به ≤P می شوند، به عنوان مواد تحریک کننده (و به طور بالقوه خوردگی) طبقه بندی می شوند، در حالی که کسانی که در حیطه نسبی زندگی می کنند، به عنوان دسته بندی کننده 2 سازمان ملل متحد به عنوان ضد حساس به پوست طبقه بندی نمی شوند.

Eurolab تخصص زیادی در طیف گسترده ای از پروتکل های مبتنی بر پوست بازسازی و دستورالعمل تست OECD در پذیرش 439 از مقدماتی که منجر به و اعتبار مطالعات شرکت داشتند: در شرایط آزمایشگاهی التهاب پوست: روش آزمون اپیدرم انسان دوباره ساخت یافته (TGA 439).

نکته: از آنجا که این روش تست بین دسته بندی های سازمان ملل متحد GHS 1 و 2 را تشخیص نمی دهد، پیش بینی های تحریک کننده با استفاده از این روش تست باید با آزمون های خوردگی بالقوه پوست با استفاده از هر یک از روش های آزمون خوردگی مورد تایید قرار گیرد. 1) Corrositex غشاء مانع مانیتور زمان تست روش خوردگی و 2) تست خوردگی پوست In vitro با استفاده از مدل تجربی انعقاد (RhE)

پروتکل های مختلف دیگر برای ارزیابی امکان تحریک پوستی برای حمایت از توسعه محصول، مدیریت محصول، انتخاب فرمول نامزد و سایر برنامه های غیر تنظیم کننده در دسترس هستند و می توانند رتبه بندی پتانسیل تحریک پوست را ارزیابی کنند. چندین پروتکل اجازه می دهد تا ارزیابی فرمول های سبک:

1) زمان سمیت ET 50 پروتکل بازرسی و

2) آزمايش بيان سيتوكين براي محصولات نوري و محصولات و مخلوط هاي متوسط ​​تا خورنده:

3) پوست در معرض تحریک / صفحه نمایش خوردگی

اپیدرم (ماتیک شرکت)، حماسه (cellsystems) labcyt EPI-مدل (ژاپن بافت شرکت مهندسی، آموزشی ویبولیتین) و EPIS و skinethic RH (EPIS SA) 3D بازسازی اپیدرم انسان (RHA) مدل organotypic هستند مدل آزمایشگاهی از اپیدرم انسان این مواد آزمایشی را می توان در آزمایش های مختلف برای ارزیابی تحریک پوستی، فرسایش، سمیت سلولی، سمیت فوتونی و / یا پتانسیل ضد التهابی استفاده کرد. زنده ماندن در بافت، رنگ حیاتی MTT (3- (4,5-dimethylthiazol-2-ایل) -2,5-diphenyltetrazolium برمید) با استفاده از تعیین می شود. کاهش MTT در بافت های درمان شده با مواد آزمایشی به عنوان یک درصد از کشت های تحت کنترل منفی بیان می شود.

EpiDerm، epiCS، LabCyte EPI-MODEL، و مدل های EpiSkin و RHE بافت از سلول های اپیتلیال انسان ساخته شده در کشت های مخصوص کشت سلولی ساخته شده است. سلول ها برای ایجاد یک اپیدرم کاملا متمایز که توسط یک کرم کرم عملکردی تکمیل شده اند (تصویر زیر را ببینید). مزیت استفاده از 3-D بافت RH از مواد آزمون، نیروی فرمول کامل، بدون رقیق سازی است، موضعی، بنابراین، بسیاری از اشکال مواد آزمون اداره برای کشت در داخل بدن رخ می دهد.