تست پپپپپینگ

تست پپپپپینگ

هیدروکسید کلسیم در دندانپزشکی به عنوان یک ماده پایه ای که قادر به ارائه یک پل دندان مینرالیزه است، اما تاثیر مستقیمی بر روی سلول های پالپ ندارد. هدف از این مطالعه ارزیابی خواص ضد باکتریایی سه ماده بسته بندی پالپ با استفاده از آزمون تماس مستقیم (DCT) بود.

به عنوان مثال، خصوصیات ضد باکتری از سه عامل محدود کننده خمیر به عنوان یک DCT مورد بررسی قرار گرفت. چاه های صفحات میکروتیتر 96 برای DCT (n 12) با سیمان آزمایش شده (Dycal، Dentsply، USA؛ DiaRoot BioAggregate، Diadent، هلند؛ Calcimol LC، Voco، آلمان) و Kalzinol (اکسید روی / اگنولیت سیمان) پوشش داده شدند. Dentsply، USA) به عنوان ماده کنترل استفاده شد. تعلیق Lactobacillus casei بر روی سطح هر نمونه در 1 C برای یک ساعت 37 قرار داده شد. رشد باکتری ها برای ساعت 16 با یک دستگاه اسپکتروفتومتر با میکروسکوپ کنترل شده با دما کنترل شد. سینتیک رشد در هر هسته به طور پیوسته در 30 nm هر دقیقه 650 ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ANOVA یک طرفه و تست مقایسه چندگانه T2 Tamhane مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح اهمیت به عنوان P.05 تعیین شد.

کلیه عوامل ماندگاری خمیر را نشان می دهد که افزایش سرعت لگاریتمی L. casei نسبت به گروه شاهد (P 0.05) افزایش می یابد. بنابراين، هيچ عاملي براي تعيين ضايعات پالپ نشانگر فعاليت ضد باکتريايي نبود.

عامل های بسته بندی خمیر می توانند خواص ضد باکتری را نداشته باشند. بنابراین، برای جلوگیری از آلودگی باکتری ها، باید در مورد پالپ با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که در معرض پالپ یا دنتین بسیار نازک در خمیر باشد.

آزمون DCT

DCT 10 براساس تعيين غلظت مايع باکتريايي در صفحات ميکروليتر 96-well (96-well، Nunc، Copenhagen، دانمارک) انجام شده است. سینتیک رشد در هر چاه به طور پیوسته در هر 30 نانومتر هر دقیقه 650 با استفاده از یک اسپکتروفتومتر کنترل دما (μquant، Bio-Tek Instruments Inc.، Winooski VT، USA) ثبت شد. در تمام حفره ها، دیواره جانبی به صورت عمودی نگه داشته می شود (یعنی سطح ورق به عمق عمود بر کف)، در حالی که دیواره جانبی با مواد مورد آزمایش قرار گرفته است. عوامل بسته بندی پالپ مخلوط شده و به دیواره های جانبی با توصیه های خوبی از تولید کنندگان اعمال می شود. مراقبت برای ضخامت فیلم نازک گرفته شد. در اين مطالعه، كلسينول (سيمان زينك اكسيد اگنول) به عنوان ماده كنترل استفاده شد.

یک سوسپانسیون باکتریایی 10 LL در هر نمونه قرار داده شد و در 37 C به مدت یک ساعت با یک بطری باقی مانده در یک موقعیت عمودی انکوباتور شد. در طول این زمان، اکثر مایع تعلیق تبخیر شد تا تماس مستقیم بین تمام باکتری ها و سطح مواد آزمایش شده فراهم شود. سپس، 220 LL BHI براث به هر چاه اضافه شد و بشقاب در اسپکتروفتومتر قرار داده شد. بیش از حد رشد باکتری ها بر اساس تغییرات خواندن چگالی نوری در 650 نانومتر پس از تماس مستقیم با مواد آزمایش شده برآورد شد؛ این اسپکتروفتومتر با هر 19 دقیقه برای 30 ساعت ثبت شد.

بوته 220 LL BHI به هر چاه اضافه شد و بشقاب در اسپکتروفتومتر قرار داده شد. بیش از حد رشد باکتری ها بر اساس تغییرات خواندن چگالی نوری در 650 نانومتر پس از تماس مستقیم با مواد آزمایش شده برآورد شد؛ این اسپکتروفتومتر با هر 19 دقیقه برای 30 ساعت ثبت شد. بوته 220 LL BHI به هر چاه اضافه شد و بشقاب در اسپکتروفتومتر قرار داده شد. بیش از حد رشد باکتری ها بر اساس تغییرات خواندن چگالی نوری در 650 نانومتر پس از تماس مستقیم با مواد آزمایش شده برآورد شد؛ این اسپکتروفتومتر با هر 19 دقیقه برای 30 ساعت ثبت شد.

تجزیه و تحلیل آماری

منحني رشد باكتريال براي هر چاه مورد تحليل قرار گرفت و خط رگرسيون برروي خط خطي افزايشي منحني با استفاده از معادله y ترس + b محاسبه شد. این معادله ارزش شیب مربوط به نرخ رشد را فراهم کرد. داده ها با استفاده از نرم افزار ANOVA یک طرفه و تست مقایسه چندگانه T2 Tamhane مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح اهمیت به عنوان P 0.05 تعیین شد.

Pulpa Kuafaj تست برای انواع سوالات و یا هر چیزی که شما می خواهید با ما تماس بگیرید و شما می توانید اطلاعات دقیق.