تست های پایداری رنگ

تست های پایداری رنگ

مواد ترمیم دندان به منظور تطابق با نیازهای زیبایی شناسی دندانپزشکی ترمیمی تکامل یافته است. امروزه بسیاری از تمرینکنندگان تمایل دارند از این مواد جذاب بسیار بیشتر از آنچه در عمل بالینی استفاده می کنند استفاده کنند. بر این اساس، طبیعت محافظه کارانه تکنیک های ترمیمی، حداقل نیازهای آماده سازی، صندلی کوتاه تر و تنوع مواد موجود در دندانپزشکان، دانش بیمار را افزایش می دهد.

اگرچه ویژگی های زیبایی شناختی عالی و سازگاری عالی بین ظروف چینی به عنوان مواد زیبایی شناختی بدون شک قابل توجه است، اما طبیعت شکننده مواد سرامیکی و انقباض بزرگ که در طول فرایند مطرح شد، سوالات و روند را مطرح کرد، باید از همتایان مدرن پلیمر و کامپوزیت خود استفاده کنند. متاسفانه، تمایل به تغییر رنگ تدریجی مواد دندانی پلیمری در طول زمان نسبتا بالا است و اغلب لازم است که کل ترمیم را بلافاصله پس از درمان تغییر دهید.

تغییر رنگ ترمیم های مبتنی بر رزین یک مانع رایج در دندانپزشکی ترمیمی محسوب می شود. بسیاری از مطالعات به طور مستقیم ثبات رنگ کامپوزیت های رزینی را ارزیابی کردند. با این حال ، اطلاعات کمی در مورد رزینهای کامپوزیت غیر مستقیم / آزمایشگاهی (ICR) در دست است. هدف از این آزمایش مقایسه پایداری رنگ دو ICR با یک پرسلن فلدسپاتیک پس از غوطه وری است.

با استفاده از یک قالب فلزی ساخته شده، هر ماده پیشنهادی با یک نمونه دیسک 20 (10 میلی متر قطر و ضخامت 2 mm) ساخته شده است. دیسک ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. اندازه گیری های اولیه پارامترهای متریک EUROLAB در همه نمونه ها با یک اسپکتروفتومتر انجام می شود. سپس سه گروه به مدت 2 در طی فرایند غوطه وری در رسانه های مختلف (قهوه، چای و کولا) مورد بررسی قرار می گیرند. آخرین گروه 300 ساعت پیری تحت اشعه UV قرار دارد. مختصات رنگ و تغییرات مربوط به رنگ اندازه گیری می شوند.

 

تحت محدودیت های این مطالعه in vitro، مشخص شد که پایداری رنگ ICR های مورد استفاده به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر مواد رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد. روش های استاندارد مانند مواردی که در این مقاله شرح داده می شود می توانند برای ارزیابی خواص بالینی مواد ICR بسیار قابل اعتماد باشند.

تفاوت رنگ تنها (تفاوت رنگ کل)

این یک مقدار واحد است که تفاوت کمی بین مقادیر L ، a و b نمونه ها را قبل و بعد از آزمایش نشان می دهد. در هر دو نمونه ICR ، حداکثر تغییرات رنگ پس از غوطه ور شدن در قهوه ایجاد می شود ، تغییرات پس از پیری UV به میزان زیادی برای تفاوت ها جستجو می شود. برای نمونه های چینی ، تغییرات مقدار E بیشتر در محلول چای رخ داده است. دو طرفه نشان می دهد که ماده فروبردن و نوع ماده تأثیر قابل توجهی بر مقدار رنگ ΔE دارند. یک طرفه همچنین نشان می دهد که محیط غوطه وری تأثیر قابل توجهی در مقادیر ΔE دارد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری دو جهته نشان می دهد که بین تغییرات در مقدار رنگ E در نمونه های چینی یا UV-پیری / کولا / قهوه در SR-Adora رابطه معنی داری وجود ندارد. 

شما می توانید با ما تماس بگیرید برای تمام اطلاعات و آزمایش های آزمایش که شما علاقه مند در آزمون تست های رنگی و دریافت اطلاعات دقیق.