تست های استریل

تست های استریل

هنگامی که ما به اصطلاح استریلیزه اشاره می کنیم، می توان آن را به عنوان تمیز کردن فعال موجودات زنده و تمام میکروارگانیسم هایی که در آن هر ماده یا اشیا وجود دارد تعریف می شود. از لحاظ نظری، می توانیم بگوییم که یک معنی قطعی و مطلق وجود دارد. در سال 1995، اصطلاح "Sterilization توسط انجمن برای پیشرفت تجهیزات پزشکی (AAMI) değiştiril با تعریف حذف رسانه از میکروارگانیسم ها به سطح اطمینان جایگزین شده است. پس از این تغییر مقدمه، رویداد استریلیزاسیون را می توان در زمان عملی اندازه گیری و کنترل کرد. در روند استریلیزه، برخی از میکروارگانیسم ها همیشه غیرفعال می شوند. بر این اساس، تعداد باکتری های زنده در زمان کاهش زمان ورود به زمان، زمان نامیده می شود. هرچه طول مدت این روش بیشتر باشد، میکروارگانیسم های زنده تر افزایش می یابد. از آنجا که رویداد گرما را نمی توان به طور نامحدود ادامه داد، لازم است که احتمال عدم استریلیزاسیون را به سطح نرمال کاهش دهیم. این واقعیت نیست که تعداد میکروارگانیسم های زنده به یک میلیونم از میکروارگانیسم های زنده کاهش می یابد تا میزان اطمینان استرلیزه حفظ شود و استریلیزاسیون همچنان احتمال دارد که تنها یک از میلیون ها پروسه به عقب نشینی برسد.

در صورت عقیم سازی، یک روش موثر باید از پایین ترین سطح یک محصول به ظرفیت برای اطمینان از عدم اطمینان استفاده شود. این تنها با استفاده از یک روش ضدعفونی موثر به دست می آید که قادر است ظرفیت تضمین استریل را فراهم کند. به این ترتیب می توان اطمینان کرد که تمام مراحل از ابتدای کار تا آخرین لحظه در هر فرآیند استریلیزاسیون تحت کنترل هستند. در این مرحله، این فرآیند شامل گرفتن تمام مراحل لازم برای گرفتن ابزار از مناطق استفاده، قبل از تمیز کردن و دفع زائد، کنترل شمارش، شستشو، بسته بندی، حمل آنها به منطقه استریلیزاسیون، شستشو، بسته بندی، استریلیزاسیون، حفظ موقعیت استریل تا محل و زمان استفاده است. نام عمومی است بازرسی سازه های ساخته شده در هر مرحله و نگه داشتن یک رکورد به طور مداوم به طور مداوم در محدوده قوانین تعریف شده در این مراحل، یک سینوسی در آزمون های استریلیزاسیون است.

در طول فرایند استریلیزه، رویداد تمیز کردن باید در هر مرحله استفاده شود. اگر استفاده از گرما و یا ضد عفونی وجود داشته باشد، دستگاه و سطح باید ضد عفونی شود تا این مراحل باید تمیز و شسته شده با مواد شوینده و آب گرم و از مواد آلی دور نگه داشته شوند.

شما می توانید با آزمایشگاه EUROLAB ما برای تست های بی رویه کار کنید.