تست های مقاومت بخیه برشی

تست های مقاومت بخیه برشی

یک مطالعه سیستماتیک از عوامل موثر بر آزمون رفع سوزش انجام شد. عرض نمونه w و فاصله a از دمای جوش a از لبه آزاد نمونه به عنوان موثر ترین پارامترهای هندسی ظاهر می شود. یک رویکرد محافظه کارانه برای اندازه گیری مقاومت کششی ساق پا تعیین شده است که بر اساس استفاده از دوربین برای ردیابی خطا اولیه و تشخیص اولین انتشار ترک است. نیروی متناظر مربوطه که به عنوان استحکام کششی اولیه نامیده می شود، بسیار مقاوم در برابر تغییرات پارامتر آزمون است و زمانی که وابستگی به هندسه نمونه 2 میلیمتر و 10 میلیمتر است، ناچیز می شود. مقايسه ضايعات نخاعي و آزمون ترک خوردگي حالت I نشان دهنده همبستگي خطي بين نيروي آغازين شکست و انرژي پاره شده است.

نمونه هایی که بر روی لبه قرار دارند، درزهای معکوس دارند. نخ از طریق ماده عبور می شود، وسیله ای که سوزن ارائه شده توسط یک حلقه از طریق یک نگهدارنده بسته و چندین گره متصل به یکی از گیره ها در یک سوراخ آب بسته شده است. نمونه دارای طول آزاد L و عرض w است. نشت آب در مقایسه با عرض نمونه محور است. فاصله از گیره L 0 = L - a. مقادیر پارامترهای هندسی در طول اجرای تغییر می کنند. به غیر از موارد ذکر شده، ابعاد زیر پذیرفته می شوند. a = 2 میلی متر؛ w = 10.8 میلی متر؛ L = 20 میلی متر؛ t = 0,5 میلیمتر حلقه دوخت در اولین 0.2 mm / s کشیده شد. نمونه گرفته شد تا یک آستانه قدرت پیش بینی شده رسیده است. هنگامی که سیم شفت کشیده می شود، نسبت کششی v = 1 mm / s برای هر دو میله تا انتهای نمونه شکست می شود. نمونه در دوران آزمایش و در زمان انتشار اولین تبلیغات تبلیغاتی از ضایعات شیر ​​مشاهده شد. BSS در پاسخ تعیین شده است. نیروی به دست آمده از سیگنال هماهنگ زمانی توسط سلول های بار تعیین می شود.

آزمونهای مکانیک Framp نیز توسط روش پیشنهادی و توسعه دهندگان پروتکل پذیرفته شد. در این مقاله، انرژی پراکنده کپسول گلیسون و پریکارد، عرض نمونه 6 / 1 از کل برش جانبی بزرگ است که از نمونه هایی با نسبت 1: 4 به دست می آید. لحظه انتشار تکه از تصاویر در مرحله پس پردازش مانند نمونه های اصلاح شده تعیین شد. تجزیه و تحلیل کشش بر اساس یک log compose لوکاس کاناد یا تغییرات نمونه ممکن را به درستی انجام می دهد و کامها را به کار می برد و برای تعیین تغییرات سطح ماده در انتشار ترک استفاده می شود. پارگی غشایی به عنوان Γ = Γ t 0، t 0، غیر قطعه برای ضخامت ضخامت و انرژی پارگی مواد تعریف می شود. بر خلاف رویکرد رایج برای اندازه گیری انرژی پاره، ویژگی کالیبراسیون اضافی در نظر گرفته شد، منحنی تنش کشش مرجع برای غشاء دست نخورده به جای اندازه گیری کالر در یک منطقه نمونه به اندازه کافی دور از نوک پک بود. تنش غشایی به شرح زیر است: نیروی در عرض رباط باقی مانده: نتایج آزمایش در T = F / b پارگی انرژی آمنیون. F یا SE با توجه به مقادیر گزارش شده در انرژی پارگی بدست آمد

آزمایشات عددی عددی

شبیه سازی های FE در Abaqus 6.14-1 (مقادیر BSS تخمین زده شده Simulia ، Dassault Sys در هندسه قطعه آزمون بخیه برای بررسی. SMI ماده در این شبیه سازی ها از مدل جانشین گرفته شده است. نمونه به عنوان یک رونق تغییر شکل پذیر که از تقارن بهره می برد مدل شد. / 2 و طول L ، با شرایط مرزی متقارن در امتداد خط میانی آن. اثر بستن یکی از اضلاع کوتاه آن را تقلید می کند و بخیه بخیه تکرار می شود. این در شعاع بیشتر از سیم بخیه متعلق به یک سوراخ نیم دایره تغییر می کند ؛ مرکز به زمین منتقل می شود. هشت گره در این بخش گره خورده است. از عناصر کششی صفحه تغییر شکل پذیر (CPS8) استفاده می شود. بدنه به صورت نیم دایره سیم بخیه مدل شده است. بدنه سفت و سخت تقسیم شده و در حین شبیه سازی خارج می شود. نخ بخیه و بخیه بخیه بین شرایط تماس فرانسه مقادیر BSS تخمین زده شده تا حد ممکن در طول مطالعه به حداقل برسد. اثرات