تست های مقاومت بخیه برشی

تست های مقاومت بخیه برشی

یک مطالعه سیستماتیک از عوامل موثر بر آزمون رفع سوزش انجام شد. عرض نمونه w و فاصله a از دمای جوش a از لبه آزاد نمونه به عنوان موثر ترین پارامترهای هندسی ظاهر می شود. یک رویکرد محافظه کارانه برای اندازه گیری مقاومت کششی ساق پا تعیین شده است که بر اساس استفاده از دوربین برای ردیابی خطا اولیه و تشخیص اولین انتشار ترک است. نیروی متناظر مربوطه که به عنوان استحکام کششی اولیه نامیده می شود، بسیار مقاوم در برابر تغییرات پارامتر آزمون است و زمانی که وابستگی به هندسه نمونه 2 میلیمتر و 10 میلیمتر است، ناچیز می شود. مقايسه ضايعات نخاعي و آزمون ترک خوردگي حالت I نشان دهنده همبستگي خطي بين نيروي آغازين شکست و انرژي پاره شده است.

نمونه هایی که بر روی لبه قرار دارند، درزهای معکوس دارند. نخ از طریق ماده عبور می شود، وسیله ای که سوزن ارائه شده توسط یک حلقه از طریق یک نگهدارنده بسته و چندین گره متصل به یکی از گیره ها در یک سوراخ آب بسته شده است. نمونه دارای طول آزاد L و عرض w است. نشت آب در مقایسه با عرض نمونه محور است. فاصله از گیره L 0 = L - a. مقادیر پارامترهای هندسی در طول اجرای تغییر می کنند. به غیر از موارد ذکر شده، ابعاد زیر پذیرفته می شوند. a = 2 میلی متر؛ w = 10.8 میلی متر؛ L = 20 میلی متر؛ t = 0,5 میلیمتر حلقه دوخت در اولین 0.2 mm / s کشیده شد. نمونه گرفته شد تا یک آستانه قدرت پیش بینی شده رسیده است. هنگامی که سیم شفت کشیده می شود، نسبت کششی v = 1 mm / s برای هر دو میله تا انتهای نمونه شکست می شود. نمونه در دوران آزمایش و در زمان انتشار اولین تبلیغات تبلیغاتی از ضایعات شیر ​​مشاهده شد. BSS در پاسخ تعیین شده است. نیروی به دست آمده از سیگنال هماهنگ زمانی توسط سلول های بار تعیین می شود.

آزمونهای مکانیک Framp نیز توسط روش پیشنهادی و توسعه دهندگان پروتکل پذیرفته شد. در این مقاله، انرژی پراکنده کپسول گلیسون و پریکارد، عرض نمونه 6 / 1 از کل برش جانبی بزرگ است که از نمونه هایی با نسبت 1: 4 به دست می آید. لحظه انتشار تکه از تصاویر در مرحله پس پردازش مانند نمونه های اصلاح شده تعیین شد. تجزیه و تحلیل کشش بر اساس یک log compose لوکاس کاناد یا تغییرات نمونه ممکن را به درستی انجام می دهد و کامها را به کار می برد و برای تعیین تغییرات سطح ماده در انتشار ترک استفاده می شود. پارگی غشایی به عنوان Γ = Γ t 0، t 0، غیر قطعه برای ضخامت ضخامت و انرژی پارگی مواد تعریف می شود. بر خلاف رویکرد رایج برای اندازه گیری انرژی پاره، ویژگی کالیبراسیون اضافی در نظر گرفته شد، منحنی تنش کشش مرجع برای غشاء دست نخورده به جای اندازه گیری کالر در یک منطقه نمونه به اندازه کافی دور از نوک پک بود. تنش غشایی به شرح زیر است: نیروی در عرض رباط باقی مانده: نتایج آزمایش در T = F / b پارگی انرژی آمنیون. F یا SE با توجه به مقادیر گزارش شده در انرژی پارگی بدست آمد

آزمایشات عددی عددی

شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS 6.14-1 FE (شبیه سازی شده سفارش داسو SYS-تحقیقات، ارزش BSS برآورد بیش از حفظ بخیه هندسه آزمونه. مواد SM در این شبیه سازی، از مدل متوالی گرفته شده است. تقارن بهره برداری نمونه به عنوان یک رونق دگردیس مدل شده است. پهنای w / 2 و طول L، از خط وسط شرایط مرزی متقارن در سراسر. تقلید اثرات بستن به یکی از لبه های کوتاه تر و نخ نیش تکرار می شود. شعاع slidably بزرگتر از شیر سیم نیم متعلق به سوراخ دایره ای، و ذخیره شده در مکان های مرکزی یک از لبه آزاد کوتاه نمونه از هشت گره دور ریخته میشود. عناصر تنش صفحه دگردیس (CPS8) استفاده شده است. سیم بخیه بدن به عنوان semicirc در شرایط çekildi.fransız تماس موضوع و نخ گزش مدل شده است. بزرگتر بدن سفت و سخت گسسته و نخ بین شبیه سازی. با هندسه boyutunum بافندگی تحت تاثیر قرار گرفته و به اندازه کافی نگهداری شده بر روی مقادیر BSS برآورد شده به حداقل رساندن ممکن است در طول مطالعه.