تجزیه و تحلیل رسانه ها

تجزیه و تحلیل رسانه ها

هدف اصلی در انجام تجزیه و تحلیل زیست محیطی جلوگیری از حوادث شغلی و بیماری های شغلی است. متأسفانه بیش از یک میلیون کارمند 250 هر ساله به علت حوادث شغلی آسیب می بینند و بیش از یک میلیون کارمند از بیماری های شغلی رنج می برند. براساس منابع سازمان بین المللی کار (ILO)، بیش از کارمندان 160 هر ساله در جهان می میرند. در کشور ما حدود یک هزار حادثه شغلی 1 هر ساله تجربه می شود و حدود یک هزار بیماری شغلی مشاهده می شود. بیش از یک هزار کارمند زندگی خود را از دست می دهند. علاوه بر این، میلیون ها روز کاری 80 به علت حوادث و بیماری های شغلی از دست رفته است. اگر ما به هزینه این امر نگاه کنیم، نسبت کل هزینه های حوادث شغلی و بیماری های شغلی به محصول ناخالص ملی بیشتر از 2 در کشورهای صنعتی است، در حالی که 3 در کشور ما است.

طبق مقررات فعلی، بیماری شغلی، نارضایتی فیزیکی و روانی کارکنان به دلیل علت عودکننده یا شرایط فعالیت بسته به ماهیت کار انجام شده است. عوامل شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی در بیماری های شغلی موثر هستند. در این راستا، اندازه گیری محیط محیط کاری مهم است. اندازه گیری های اصلی زیست محیطی در این زمینه عبارتند از:

 • اندازه گیری های راحتی حرارتی (اندازه گیری دما و رطوبت محیط کار)
 • اندازه گیری های سر و صدا و ارتعاش
 • اندازه گیری شدت نور
 • اندازه گیری های گاز و شیمی در محیط زیست
 • اندازه گیری های گرد و غبار (کل گرد و غبار یا اندازه گیری های گرد و غبار خاص با روش های شمارش گرانشی و یا ذرات)
 • اندازه گیری تابش

برای مثال، اندازه گیری های گرما و رطوبت، که در محدوده اندازه گیری های راحتی حرارتی ساخته می شوند، برای تعیین شرایط فیزیکی مورد نیاز از لحاظ تکنولوژیکی در برخی از بخش ها انجام می شود. در بخش نساجی، مقادیر رطوبت محیط تولید از لحاظ تکنولوژی بالا نگه داشته می شود. در برخی مواقع، بسته به فعالیت، رطوبت ظاهر می شود. دمای خشک در برخی از محل های کار زیاد است. اگر درجه حرارت یا رطوبت بیش از حد زیاد و کم باشد و همچنین شرایط تهویه نامناسب، کارکنان را مجبور به کار در یک محیط ناراحت کننده و افزایش خطر بیماری و حوادث می کند. بنابراین، کارایی شرکت را کاهش می دهد.

سر و صدا شایع ترین وضعیت جسمانی در شرکت ها است. علاوه بر تأثیر ذهنی کارکنان، منجر به مشکلات بسیاری از جمله کاهش شنوایی، کم کارایی و افزایش حوادث شغلی می شود.

مانند بسیاری از سازمان های تست و بازرسی، سازمان ما مجموعه ای از اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل، بازرسی و خدمات کنترل را در زمینه تجزیه و تحلیل زیست محیطی فراهم می کند. خدمات اصلی ارائه شده در این حوزه عبارتند از:

 • آزمایشگاه اتاق تمیز
 • آزمایش های میکروبیولوژی هوا
 • تجزیه و تحلیل بهداشت و سلامت شغلی
 • اندازه گیری راحتی حرارتی
 • اندازه گیری نورپردازی
 • اندازه گیری گرد و غبار
 • اندازه گیری نویز محیط کار
 • اندازه گیری میزان مواجهه شیمیایی
 • اندازه گیری گاز محیطی
 • اندازه گیری میزان لرزش

نظارت بر محیط های کاری تلاش می شود تا با مقررات قانونی موجود و استانداردهای منتشر شده تضمین شود. در این مطالعات، تحلیل های خطر، اندازه گیری های لازم محیط زیست، برنامه های اضطراری و حفاظت و بازرسی های منظم مورد نیاز است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 مطابق با مجوز اعتباربخشی، بر اساس تجزیه و تحلیل محیط انجام می شود.