اندازه گیری نورپردازی

اندازه گیری نورپردازی

نورپردازی یکی از مهمترین عوامل در ایجاد یک محیط کار ایمن است، انجام کارهای تصویری بدون هیچ مشکلی و به دست آوردن زمینه مناسب برای مشاهده. در عین حال، برای تمام کارگاهها یک اولویت است تا اطمینان حاصل شود که محیط کاری به اندازه کافی روشن است تا شرایط ایمنی شغلی را بهبود بخشد و خطرات خاصی را در محل کار ببیند.

روشنایی مناسب محیط کار مهم است نه تنها برای ایجاد یک تاثیر بصری، بلکه برای ایجاد کارآفرینان احساس راحتی و روحیه ای می کند. نورپردازی مناسب نیز دارای تاثیر بیولوژیکی و روانی بر کارکنان است. علاوه بر این، تأثیر قابل توجهی بر بهره وری تجاری در شرکت دارد. از لحاظ بهداشت و ایمنی شغلی، نورپردازی به سرعت و دقیق بر کیفیت کار تاثیر می گذارد، در کاهش نرخ خطا و جلوگیری از حوادث شغلی تاثیر می گذارد.

به عنوان یک رویکرد کلی، لازم است که از نور روز تا آنجا که امکان دارد، از نور در محیط کار استفاده کنید. اگر این را نمی توان به دست آورد، سیستم نورپردازی مصنوعی که با معیارهای روشنایی مطابقت دارد، باید در محیط کاری نصب شود. در بسیاری از موارد، سیستم نورپردازی روزمره و مصنوعی با هم استفاده می شود.

شدت نور، لومینسانس، نسبت بازتابی، عوامل مانند نور مستقیم مستقیم و غیر مستقیم، تابش خیره کننده، دمای رنگ نور و بازتاب رنگ به طور جداگانه ارزیابی می شوند.

شدت نورپردازي و توزيع آن در محيط کار تأثير عمده اي بر توانايي کارکنان براي انجام وظايف بصري به سرعت، امن و راحت مي کند. شدت بالاتر، دقیق تر جزئیات کار است. روشنایی بالا باعث افزایش تمرکز و انگیزه کارکنان و افزایش کارایی کارکنان توسط 50 می شود. تعداد حوادث شغلی کاهش می یابد به عنوان کارمند اشتباهات کمتر. طبق آمار، اکثر حوادث شغلی در محل کار با شدت نور کمتر از لوکس 200 رخ داده است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 مطابق با مجوز اعتباربخشی، بر اساس تجزیه و تحلیل اندازه گیری نور محیط انجام می شود.