آزمایشات میکروبیولوژی هوا

آزمایشات میکروبیولوژی هوا

میلیون ها گونه زنده وجود دارد، با چشم غیر مسلح یا بدون آن. شاید یک گونه وجود دارد که مشخص نشده است. افراد، حیوانات و گیاهان موجودات قابل مشاهده هستند، اما موجودات بسیار کوچک نیز برای آنها قابل مشاهده نیستند. موجودات تک سلولی که تنها می توانند توسط میکروسکوپ بررسی شوند، میکروارگانیسم ها نامیده می شوند. میکروب شناسی شاخه ای از میکروب شناسی است که ساختارهای میکروارگانیسم ها، اهمیت آنها برای انسان ها و دیگر موجودات زنده و روابط آنها با سایر علوم را مورد بررسی قرار می دهد.

تعدادی از طبقه بندی ها با نگاهی به انواع و فعالیت های میکروارگانیسم ها ایجاد می شود. این طبقه بندی ها بر اساس بررسی خصوصیات ژنتیکی، مورفولوژیکی، بیماریزا و بیوشیمیایی میکروارگانیسم ها و ارتباط آنها است. به موازات، میکروبیولوژی به شاخه های مختلف تقسیم می شود. میکروبیولوژی پزشکی، میکروب شناسی کشاورزی، میکروبیولوژی دامپزشکی، میکروبیولوژی خاک، میکروبیولوژی آب، میکروبیولوژی مواد غذایی و همچنین میکروبیولوژی هوا، یک علم جداگانه است. میکروبیولوژی هوا میکروارگانیسم ها را در هوا بررسی می کند.

میکروارگانیسم ها در طبیعت، از بالا از جو به پایین اقیانوس ها، در خاک، در دریا، در دریاچه، در رودخانه، در حوض های کوچک یا بزرگ، در همه جا، زندگی می کنند.

میکروارگانیسم های موجود در هوا به ذرات گرد و غبار یا گرد و غبار در هوا محدود می شوند و یا به صورت آزاد در دسترس هستند. این میکروارگانیسم ها برای سلامت انسان مضر هستند و بسیاری از آنها باعث بیماری های مختلف می شوند. میکروارگانیسم ها در هوا به خصوص در مؤسسات غذا به راحتی در هوای آزاد آلوده می شوند و باعث خراب شدن مواد غذایی می شوند. در این راستا کیفیت هوا یکی از عوامل مهم نه تنها برای بخش مواد غذایی بلکه همچنین برای داروسازی، لوازم آرایشی و بسیاری از بخش های دیگر است.

تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی هوا انجام شده در آزمایشگاه ها بر اساس مقررات قانونی زیر و همچنین استانداردهای داخلی و خارجی است:

  • کمیک غذائی ترکیه در مورد معیارهای میکروبیولوژی
  • دستورالعمل های مربوط به معیارهای بهداشت در غذاهای آماده به خوردن

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، این آزمایش آزمایش های میکروبیولوژی هوا را در محدوده تجزیه و تحلیل محیط بر اساس مجوز اعتباربندی خود مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 انجام می دهد.