تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت حرفه ای

تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت حرفه ای

Bütün işletmeler, işin yapılması sırasında ortaya çıkacak tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek durumlardan, çalışanları korumak ve onlara iyi bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları bunu gerektirmektedir. İş güvenliği, bir kaza yaşandıktan sonra değil, daha kaza yaşanmadan her türlü tehlikenin ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar bütünüdür.

هدف سلامت و ایمنی شغلی می تواند به شرح زیر خلاصه شود:

  • برای ارائه یک محیط کار سالم و ایمن برای کارکنان
  • برای محافظت از کارکنان از اثرات منفی محیط کسب و کار
  • جلوگیری از حوادث کاری و بیماری های شغلی
  • برای هماهنگ کردن کار با کارکنان
  • به طور کامل از خطرات احتمالی در محل کار حذف یا به حداقل رساندن
  • تلاش برای جلوگیری از آسیب های مادی و اخلاقی ناشی از حوادث و بیماری های شغلی
  • افزایش بهره وری عملیاتی شرکت

کشور ما برای اولین بار در کشورهای اروپایی رتبه اول و در جهان سوم در حوادث کار مرگ و میر قرار دارد. این یک جدول بسیار منفی است.

علل اصلی حوادث کار عبارتند از تکان دادن، خرد کردن، غرق شدن، بریدن، سقوط، سقوط و حوادث ناشی از ماشین آلات.

بر اساس آمار، بیشترین تعداد حوادث شغلی در ساعت های اول روز رخ می دهد. گروه سنی با بیماری های شغلی بیشتر 40-44 است. تقریبا یک درصد از حوادث شغلی ناشی از رفتارهای خطرناک، 88 در شرایط خطرناک و 10 به علت اجتناب ناپذیر است.

Test ve muayene kuruluşları tarafından iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri kapsamında sayısız ölçümler, testler, analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Ölçümü yapılan başlıca konular şunlardır: ortam havası ölçümü, ortamda gaz ölçümü, VOC ölçümü, partikül madde ölçümü, gürültü ölçümü, titreşim ölçümü, aydınlatma ölçümü, ağır metal ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü ve termal konfor ölçümü.

سازمان ما از آژانس اعتباربخشی ÖSAS، آن را تجزیه و تحلیل بهداشت و ایمنی شغلی در محدوده تجزیه و تحلیل محیط را بر اساس اقتدار اعتبار بخشی که مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 دریافت کرده است انجام می دهد.