اندازه گیری اثرات شیمیایی

اندازه گیری اثرات شیمیایی

امروزه با پیشرفت در بخش شیمیایی، محصولات شیمیایی به میزان قابل توجهی سلامت انسان را بهبود می بخشد، در حالی که به افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهبود کیفیت کلی زندگی کمک می کند. با این وجود، محصولات شیمیایی جدید به طور مداوم در حال ظهور هستند و زباله و اثرات آنها در طولانی مدت موجب تهدید سلامت انسان و شرایط محیطی می شود.

مواد شیمیایی در حالت جامد بسیار بعید است که باعث مسمومیت شوند. با این وجود، تماس پوست با برخی از مواد شیمیایی در فرم جامد و یا مصرف آنها با غذا باعث مسمومیت می شود. بزرگترین خطر در جامدات این است که در بعضی موارد می توان آن را به فرم خطرناک تبدیل کرد. برای مثال، هنگامی که از جوشکاری استفاده می شود، برای مثال گازهای دود و جوشکاری ظاهر می شوند و به عنوان یک خطر برای سلامتی هستند.

اکثر مواد شیمیایی مایع بخار تولید می کنند که می تواند به دلیل نوع مواد شیمیایی استنشاق شده و سمی باشد. آنها از طریق پوست یا دستگاه تنفسی وارد بدن می شوند. بعضی از مواد شیمیایی که از طریق پوست عبور می کنند و وارد خون می شوند، به بدن آسیب می رسانند.

هنگامی که بنزن، استون، تولوئن، زایلین، الکل، اتر و بخار شیمیایی مشابه در محیط کار محیط می شوند، اگر اقدامات احتیاطی احتیاطی لازم صورت نگرفته، آنها باعث بیماری های مختلف در سیستم های کبد، کلیه، عصبی و خون کارمندان می شوند.

بعضی از مواد شیمیایی معمولا در حالت گاز حضور دارند. هنگام گرم شدن، برخی از مواد شیمیایی جامد و مایع به حالت گاز می روند. گرچه بعضی از مواد شیمیایی با رنگ و بوی خود شناخته می شوند، گازهایی وجود دارند که رنگ و بوی آنها ندارند. با این حال، حضور این گازها با وسایل خاصی تعیین می شود. گازها می توانند به راحتی در معرض استنشاقی قرار گیرند و ممکن است پیامدهای خطرناکی در سلامت کارگران ایجاد کنند.

کارفرمایان موظفند تمام اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض کارکنان در فرآیند کار با مواد شیمیایی، برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض شرایط نامطلوب و محافظت از کارکنان از خطرات مختلف انجام دهند.

کارفرمایان نیز باید انجام ارزیابی های خطر را برای تعیین حضور مواد شیمیایی خطرناک در محیط کاری و تعیین اثرات بهداشتی و ایمنی کارکنان، در صورت وجود.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 اندازه گیری های مواجهه شیمیایی