اندازه گیری گاز محیطی

اندازه گیری گاز محیطی

سلامت و ایمنی شغلی امروز تبدیل به یک علم شده است. این زمینه برای از بین بردن یا حداقل کاهش مشکلات بهداشتی و بیماری های شغلی که کارکنان در معرض شرایط فیزیکی محیط کاری قرار می گیرند، کار می کنند.

به عنوان یک نتیجه از فعالیت های انجام شده در محل کار، کارکنان، کارگران موقت، کارگران قراردادی، بازدید کنندگان، مشتریان، هر فرد در محل کار و افراد مجاور ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. زمینه سلامت و ایمنی شغلی عوامل و شرایطی را بررسی می کند که سلامت و ایمنی همه این افراد را تهدید می کند.

اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل و ارزیابی بهداشت کار، مطالعاتی است که با هدف شناسایی انواع عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که بر سلامت افراد ذکر شده در بالا تاثیر می گذارد. در این مطالعات، نویز، لرزش، روشنایی، تابش و عوامل مشابه مانند عوامل فیزیکی، گرد و غبار، گاز، بخار و عوامل مشابه مانند عوامل شیمیایی، ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و عوامل مشابه مورد توجه قرار گرفته است.

بسته به حوزه فعالیت شرکت، گازهای بسیار متفاوت ممکن است در محیط کاری منتشر شوند و مسمومیت غیرمنتظره و ممکن است مشکلات بهداشتی در صورت عدم احتیاط لازم صورت پذیرد. فعالیت های اندازه گیری و آزمایش بسیاری از آزمایش ها و اندازه گیری ها بر روی اندازه گیری های گاز انجام می شود.

به طور کلی، اساس کار ایمنی کار توسط شرکت ها، محافظت از کارکنان از اثرات منفی محیط کار، ارائه یک محیط کار سالم به کارکنان و رفع خطرات احتمالی در محل کار است یا حداقل برای کاهش خطرات احتمالی. در این زمینه، اندازه گیری های گاز محیطی نیز از نظر سلامت و ایمنی شغلی بسیار مهم است. در این مطالعات علاوه بر مقررات قانونی کنونی، استانداردهای داخلی و خارجی و روش های تست نیز مطابقت دارد.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی که طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 به دست می آید، اندازه گیری های گاز محیط را در محدوده تجزیه و تحلیل محیط انجام می دهد.