تجزیه و تحلیل آب

تجزیه و تحلیل آب

یکی از مواد تشکیل دهنده ضروری از آب زندگی انسان، فقط به عنوان آن را در مقادیر زیاد برای تمیز کردن اهداف و نه به عنوان غذا مصرف می شود. اما دسترسی به منابع آب خالص در حال تبدیل شدن به یک مشکل به طور فزاینده جدی به دلیل شرایط آب و هوایی در حال تغییر امروز و از دست دادن تعادل محیط زیست است. با این وجود برای همه مردم برای استفاده از آب معتبر و تمیز مناسب است. تصمیم سازمان ملل متحد می گوید که آب پاک، قابل اعتماد، تمیز و قابل دسترس باید برای همه فراهم شود و باید تلاش های لازم برای حفاظت از سلامت انسان در این زمینه صورت گیرد.

در آبهای طبیعی بهار، تعدادی از مواد مانند کربنات و یون های بی کربنات حل شده اند. بی کربنات ها مهمترین شکل قلیایی آب هستند، یعنی توانایی خنثی سازی اسیدها. بی کربنات ها بوسیله فعالیت دی اکسید کربن بر روی مواد پایه در خاک تشکیل می شوند. در آب های طبیعی رشد جلبک عامل اصلی قلیایی کربنات و هیدروکسید است. به خصوص در آبهای سطحی، جلبک ها دی اکسید کربن را افزایش می دهند و pH آب را افزایش می دهند. اندازه گیری PH برای تعیین قلیائیت آب انجام می شود.

اگر تراکم کلرید در آب زیاد باشد، باعث مسمومیت و مشکلات فرسایش می شود و منجر به عملکرد شبکه سیستم آب، ماشین های شستشو و ماشین های ظرفشویی و آب گرم می شود. محتوای کلر در تمام آبهای طبیعی در غلظت های مختلف موجود است. اساسا مقدار کلرید با افزایش مقدار مواد معدنی آب افزایش می یابد. بنابراین، تراکم کلرید ها در منابع آب کم در کوه ها، در آب های زیرزمینی و در رودخانه ها و جریان ها کم است. بالا در دریا به طور کلی، این ناشی از کلرید سدیم است. حداکثر مقدار کلرید در آب های طبیعی 5 mg / l است. آب حاوی کلرید اضافی آسیب سیستم شبکه و لوله های فلزی. تعیین کلرید در آبهای سطحی یک پارامتر مهم در تعیین کنترل های کلرید است.

سولفید های فلزی سنگین در طبیعت به دلیل شرایط آب و هوایی اکسید شده و در آب حل می شوند. سولفات ها به این شکل تشکیل می شوند. سولفاتها در آبهای طبیعی بسیار رایج هستند. تراکم از چند میلی گرم تا چند هزار میلی گرم در لیتر متغیر است. منبع اصلی سولفات های موجود در آب های زیرزمینی گچ است. گچ یک ماده محلول در آب است. با این حال، سرب، باریم و سولفات کلسیم در آب غیر قابل حل هستند. از سوی دیگر، سولفات سدیم، پتاسیم و آمونیوم بسیار محلول هستند. وجود سولفات در آب نامطلوب است. روش گارویمتری، روش کروماتوگرافی و سایر روش ها برای تعیین سولفات در آب استفاده می شود.

همچنین تعدادی از آزمایش ها و آنالیزورها در آزمایشگاه های آزمایشگاهی برای یون های کربنات و بی کربنات، قلیایی آب، آب آشامیدنی و آب آشامیدنی به غیر از کلرید و سولفات انجام شده است.

مانند بسیاری از تست ها و بازرسی ها، شرکت ما نیز طیف گسترده ای از اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل، بازرسی و خدمات کنترل را برای اطمینان از ایمنی در آشامیدنی و استفاده از آب فراهم می کند. خدمات اصلی ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل فیزیکوشیمیایی
  • تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی
  • تجزیه و تحلیل آب استخر
  • تجزیه و تحلیل آب دریا
  • تجزیه و تحلیل کیفیت

علاوه بر مقررات قانونی موجود، بسیاری از استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی در مطالعات تجزیه و تحلیل آب مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز رسمی سازنده به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل آب انجام می دهد.