تجزیه و تحلیل آب دریا

تجزیه و تحلیل آب دریا

با توجه به مقررات قانونی، موسسات بهداشتی مسئول بازرسی هایی هستند که باید انجام شود تا از آسیب رساندن به سلامت انسان در ساحل جلوگیری شود. آب های ساحلی نباید توسط ضایعات انسانی و حیوانی و یا نشتی های دفن زباله ها مورد استفاده قرار گیرد. یک منبع مهم آلودگی سواحل و سواحل، مخلوط کردن فاضلاب تاسیسات صنعتی با آب دریا است. آلودگی به سواحل و سواحل علت بسیاری از بیماری ها است. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل آب دریا و کنترل سواحل و سواحل برای سلامتی انسان بسیار مهم است.

سواحل سواحل برای شنا کردن مردم است. واقعیت این است که این مکان ها تمیز نیستند، بزرگترین خطر سلامتی است. اگر جریان جرم گسترده ای از مردم در این مناطق در دوره های تعطیل کسر شود، میزان خطر بسیار مشهود است. عوامل عمده در آلودگی دریایی زیرساخت های کافی برای آلودگی و دفع زباله در منابع آب هستند. نه تنها ساحل دریا، بلکه دریاچه ها، حوضچه ها، سدها، رودخانه ها و رودخانه هایی که به عنوان ساحل مورد استفاده قرار می گیرند باید به طور منظم بررسی شوند.

اشعه خورشید برخی از اثرات ضد باکتریایی را نشان می دهد. با این حال، سواحل و سواحل به طور مداوم توسط آب سطحی و آب کثیف آلوده است. فاضلاب فرار از کسب و کارهای اطراف و امکانات می تواند به راحتی در زیر شن و ماسه ساحل پخش شود. ماسه های ساحلی در گسترش بسیاری از انگل ها بسیار موثر هستند.

در عین حال، موسسات وابسته به وزارت بهداشت، مطالعاتی برای نظارت بر کیفیت آب دریا در سواحل کشور ما انجام می دهند. در محدوده مطالعات انجام شده در این محدوده، بسیاری از مقررات قانونی مانند مقررات کنترل آلودگی آب، مقررات کیفیت آب شنا، نظارت مداوم آب شنا و برنامه هماهنگی آب شنا در اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته است. آزمایشگاه های مجاز با این مقررات و استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های محلی و خارجی مطابقت دارند.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی, بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل آب دریا در محدوده آب تجزیه و تحلیل مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.