تجزیه و تحلیل آب استخر

تجزیه و تحلیل آب استخر

البته بهداشت استخر در 2011 توسط وزارت خواهد شد اصول بهداشت و مقررات شرایط منتشر شد هدف از این مقررات، آب استخر شنا سرپوشیده و روباز مورد استفاده برای شنا است به اطمینان حاصل شود که مناسب شرایط بهداشتی لازم است. مقررات همچنین استاندارد برای تعیین کیفیت آب استخر، تنظیم اصول برای نظارت و کنترل.

گفت مقررات می افزاید: ویژگی های شیمیایی آب استخر (1 اضافی)، خواص فیزیکی (2 اضافی) و خواص میکروبیولوژیکی (3 اضافی) نیز توصیف استخر تجزیه و تحلیل شمارش شدند به شرکت های فعال (4 اضافی) انجام شود.

خواص فیزیکی که باید در آب های استخر یافت شود مربوط به رنگ، خم شدن و دمای آب است. تجزیه و تحلیل های فیزیکی باید یکبار در ماه انجام شود.

تجزیه و تحلیل شیمیایی از آب استخر نیز باید حداقل یک بار در ماه انجام شود و مواد مقادیر حد بالا و پایین در ضمیمهای برای داده ذکر شده است: اسید سیانوریک، بیگوآنید، پراکسید هیدروژن، pH محلول، آمونیاک، نیتریت، نیترات، مس، آلومینیوم، قلیائیت کل (کربنات کلسیم)، کلر باقی مانده، کلر آزاد (استخر شنا سرپوشیده و روباز، به طور جداگانه) و کلر آزاد.

همانطور که برای تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیک است که باید در آب استخر وجود دارد. این تحلیلگر نیز باید یک بار در ماه انجام شود. اقداماتی که در ضمیمه مقررات و مقررات مربوط به مقررات انجام می شود شامل می شود. در این چارچوب کل کلنی ها، کل باکتری ها، Escherichia coli (E. Coli) و Pseudomonas aeruginosa در آب های استخر اندازه گیری می شوند.

برای سرگرمی و یا ورزش، استخر و توسط بسیاری از مردم استفاده می شود انجام بررسی های لازم در زمان انجام نمی شود و با استانداردهای مشخص شده ارزش منطبق نیست، آن را حمل خطر تهدید سلامت انسان در هر زمان.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی, TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، دامنه کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای از تجزیه و تحلیل آب باعث می شود تجزیه و تحلیل آب استخر.