تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی

تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی

آب ممکن است حاوی میکروارگانیسم های مختلف، جلبک ها، گیاهان یکجانبه یا حیوانات مانند پوست خشخاش باشد. این ناخوشایند است که این موجودات زنده در آب ها به جز کسانی که دارای بیماری هستند، این بیماری هستند، در صورتی که مقدار مشخصی از آنها تجاوز نکند. با این حال، اگر مقدار بیش از مقدار مشخص شده باشد، طعم، رنگ و بوی آب تغییر می کند. علاوه بر این، برخی از این ارگانیسم ها به سیستم اکولوژیکی سود می رسانند. به عنوان مثال، پروتوزوئیک، که یک موجودات میکروسکوپی و یک سلول است، به این معنی است که آب خود را پاک می کند، زیرا باکتری ها را از بین می برد.

آبهای دریا و دریاچه، آبهای سد، آبهای سطحی که برای حل و فصل زیست محیطی باز هستند، آبهای نزدیک مناطق صنعتی، آبهایی که سیستم فاضلاب آنها نامنظم است و آبهای راکتیو غیر ضدعفونی شده، محیط مناسب برای رشد موجودات میکروسکوپی و تهدید سلامت انسان است.

اگر باکتری های کولورکتومی در آب شناسایی می شوند، قابل درک است که زباله های فاضلاب در این آب ها مخلوط شده و میکروارگانیسم های ایجاد شده شروع به رشد می کنند. حتی اگر تعداد این میکروارگانیسم ها کوچک باشد، آنها به زودی به محض یافتن محیط مناسب، سریع رشد می کنند. بنابراین، شبکه آب شهرستان تا زمانی که ضد عفونی استفاده نمی شود. اگر این کار انجام نشود، باکتری ها و ویروس ها در آبهای شبکه به سرعت سریع می شوند. برای اطمینان از کیفیت میکروبیولوژیکی آب، آب باید از آلودگی محافظت شود.

میکروارگانیسم های موجود در آب می تواند به شرح زیر طبقه بندی شود:

  • بعضی از میکروارگانیسم ها به طور طبیعی در آب قرار دارند.
  • برخی از میکروارگانیسم ها از خاک به آب عبور می کنند.
  • برخی از میکروارگانیسم ها در برابر مواد زائد انسان و حیوان و آب قرار دارند. Esherichia coli (e-coli) یکی از پیشگامان است.

تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی برای بررسی اینکه آیا آشامیدن و آب آشامیدنی سالم و سالم است انجام می شود. در نتیجه این تجزیه و تحلیل، وجود یا عدم وجود ارگانیسم های بیماری زا تک و یا چند سلولی در آب، و مقدار و خواص این، در صورت وجود، مشخص می شود.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی, بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی در محدوده تجزیه و تحلیل آب مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.