تجزیه و تحلیل کیفیت

تجزیه و تحلیل کیفیت

آب تمیز به معنی آب بدون میکروارگانیسم های بیماریزا و مواد شیمیایی مضر است. آب سالم به معنای آب پاک است که حاوی مواد معدنی ضروری برای زندگی مطلوب است. کیفیت آب باید در هنگام بارش باران، برف و یا گرده به زمین در حالت بخار در اتمسفر تشکیل شود. همانطور که بارندگی در این زمین به زمین فرود می آید، با تعداد زیادی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها را بین لایه های هوا حمل می کند. بنابراین، کیفیت آب حتی زمانی که باران سقوط می کند، شروع به خراب شدن می کند. از آنجا که آبهای روی زمین با یکدیگر متصل هستند، آبهای آلوده به راحتی از یک مکان به مکان دیگر با تعامل درون اکوسیستم منتقل می شوند.

اساسا، به عنوان آب عبور می کند به خاک، باکتری ها، مواد معلق و میکروارگانیسم های مختلف در آنها به طور جزئی یا به طور کامل تمیز می شوند. خاک در این مرحله به عنوان یک فیلتر عمل می کند. با این حال، نمک های معدنی مختلف در خاک ذوب می شوند و با آب مخلوط می شوند. به همین دلیل است که مواد معدنی بیشتر در آبهای زیرزمینی از آبهای سطحی وجود دارد. در واقع، برخی از مواد معدنی مانند فلوئور و کلسیم باید در آب موجود باشند. با این وجود وجود مواد معدنی که برای سلامت انسان سمی است، نامطلوب است. به غیر از آلودگی های ذکر شده، آب نیز توسط افراد به روش های مختلف آلوده می شود.

معيارهايي كه كيفيت آب را تعيين مي كنند، محدوديت هايي است كه به موادي كه امنيت آب را تضمين مي كنند و كيفيت آب را كاهش مي دهند، اعمال مي شود. کیفیت آب بستگی به عوامل متعددی دارد: تبادل هیدرولوژیکی یا کاربرد سیستم های توزیع و درمان. برخی از این عوامل ناشی از تامین آب، برخی از گیاهان تصفیه، برخی از سیستم شبکه شهرستان و برخی از نصب در داخل ساختمان است.

مطالعات تجزیه و تحلیل کیفیت آب با هدف حفاظت از سلامت مردم و مطابق با استانداردهای تعیین شده برای آب آشامیدنی انجام می شود.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی, براساس مجوز اعتباربخشی آن طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 دریافت می شود، آن را تجزیه و تحلیل کیفیت آب را مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.