AAMI سطح 1 ، 2 ، 3 ، 4 تست

ANSI / AAMI PB70

استانداردهای انجمن آمریکایی توسعه ابزار دقیق پزشکی (AAMI) برای کمک به شرکت های تجهیزات پزشکی در دستیابی به استانداردهای جهانی برای استفاده ایمن از تجهیزات پزشکی طراحی شده اند. داوطلب پزشکی AAMI ANSI / AAMI PB70: 2012 ، طبقه بندی عملکرد سد مایع و لباس های محافظ و پارچه های محافظ برای استفاده در مراکز بهداشتی و درمانی ، برای استفاده در مراکز بهداشتی درمانی ، شناسایی اقدامات کلیدی شناسایی برای انتخاب لباس محافظ مناسب و پارچه هایی مانند روپوش پزشکی (Pfiedler Enterprises، 2016). طبقه بندی لباسهای AAMI منجر به چهار سطح عملکرد مانع می شود که مطابق با آزمونهای استاندارد زیر اندازه گیری شده است:

  • AATCC 42-2017: مقاومت پارچه ها در برابر نفوذ آب را اندازه گیری می کند (AATCC ، 2018)
  • AATCC 127-2017: مقاومت پارچه را در برابر نفوذ آب تحت فشار هیدرواستاتیک اندازه گیری می کند (AATCC ، 2017)
  • ASTM F1670-17: مقاومت مواد مورد استفاده در لباس محافظ در برابر نفوذ از طریق خون مصنوعی را تحت شرایط تماس مایعات ثابت ارزیابی کنید (ASTM، 2017)
  • ASTM F1671-13: اندازه گیری نفوذ توسط پاتوژن های منتقله از خون با استفاده از میکروب جایگزین در شرایط تماس مایع مداوم (ASTM ، 2013)

سطح AAMI

استاندارد ANSI / AAMI PB70: تعیین بهترین سطح محافظت در سال 2012 شامل درک مناطق مهم لباس و سطح عملکرد هر مانع است ، به گونه ای که بهترین لباس برای استفاده توسط متخصصان بهداشت انتخاب می شود.

نواحی بحرانی لباس شامل لباس و آستین است که هر دو مناطق اصلی در معرض خطر قرار گرفتن در معرض مایعات و عوامل بیماری زای منتقله از طریق خون هستند. با افزایش سطح ، نیاز به حفاظت از مانع بیشتر برای کل منطقه مهم نیز افزایش می یابد.

  • سطح 1: حداقل سطح محافظت از سد مایعات
  • سطح 2: سطح پایین محافظت از سد مایعات
  • سطح 3: محافظت از سد مایعات متوسط
  • سطح 4: بالاترین سطح محافظت از سد مایعات و ویروس ها

عملکرد ممنوع

حفاظت از موانع

اندازه گیری مقاومت

SCALE

معیارهای آزمون

سطح کیفی قابل قبول

سطح 1

حداقل

نفوذ مایع

AATCC42

اثر آب 4.5 گرم پوند

سطح 2

کم

نفوذ مایع

AATCC42

AATCC127

اثر اسپری 1.0g

فشار هیدرواستاتیک 20 سانتی متر پوند

سطح 3

متوسط

نفوذ مایع

AATCC42

AATCC127

اثر اسپری 1.0g

فشار هیدرواستاتیک 50 سانتی متر پوند

سطح 4

زیاد

نفوذ مایع و ویروسی

ASTM F1671

عبور


استاندارد AAMI PB70 برای شناسایی نقاط مرجع تهیه شده است که موسسات می توانند لباسهای محافظ و پارچه های جراحی را ارزیابی کنند.
این معیارهای خنثی به سازمانهای بزرگ اجازه می دهد تا به راحتی استاندارد انتخاب پیش بند محافظ خود را استاندارد کنند و مناسب ترین محافظت را با یک نگاه انتخاب کنند.

سطح 1 پیش بند و پرده
لباسهای جراحی ، سایر لباسهای محافظتی ، پارچه های مخصوص جراحی و لوازم جانبی پارچه ای را نشان می دهد که توانایی تحمل نفوذ مایعات در آزمایش آزمایشگاهی ، AATCC 42 (مقاومت در برابر آب: آزمایش نفوذ ضربه) را دارد.

سطح 2 پیش بند و پرده
لباسهای جراحی ، سایر لباسهای محافظتی ، پارچه های محافظ جراحی و لوازم جانبی پارچه ای را نشان می دهد که توانایی تحمل نفوذ مایعات در دو آزمایش آزمایشگاهی را نشان می دهد: AATCC 42 (مقاومت در برابر آب: آزمایش نفوذ ضربه) و AATCC 127 (مقاومت در برابر آب: تست فشار هیدرواستا ^ c). )

سطح 3 پیش بند و پرده
لباسهای جراحی ، سایر لباسهای محافظتی ، پارچه های جراحی و لوازم جانبی پارچه ای را نشان می دهد که توانایی مقاومت در برابر نفوذ مایعات را در دو آزمایش آزمایشگاهی نشان می دهد: AATCC 42 (مقاومت در برابر آب: آزمایش نفوذ ضربه) و AATCC 127 (مقاومت در برابر آب: تست فشار هیدرواستاتیک). برای سطح 3 ، معیار آزمون عملکرد AATCC 127 بالاتر از سطح 2 تعیین شده است.

پیش بند سطح 4
لباس های جراحی و لباس های محافظی که توانایی مقاومت در برابر نفوذ مایع و ویروسی در آزمایش آزمایشگاهی ، سیستم آزمایشی ASTM F1671 را نشان می دهد).