تست شکست کششی

تست شکست کششی

تعدادی استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) تحت عنوان ISO 527 Plastics منتشر شده است - خواص کششی برای قالب های فله و پر نشده ، اکستروژن و الیاف بلند ، و همچنین مواد فله ، فیلم و پلاستیک های پلاستیکی و کامپوزیت های تقویت شده. در کشور ما ، TSE این سری از استانداردها را با همین عنوان به شرح زیر منتشر کرده است:

  • TS EN ISO 527-1 ... بخش 1: اصول کلی
  • TS EN ISO 527-2 ... بخش 2: الزامات آزمایش پلاستیک های قالب گیری و اکستروژن
  • TS EN ISO 527-3 ... قسمت 3: شرایط آزمایش فیلم ها و ورق ها
  • TS EN ISO 527-4 ... قسمت 4: کامپوزیت های تقویت شده با فیبر ایزوتروپیک و ارتوتروپیک
  • TS EN ISO 527-5 ... قسمت 5: آزمایش مورد نیاز برای کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با فیبر

این مجموعه از استاندارد ها اصول کلی را برای تعیین خاصیت کششی ، کششی و کششی پلاستیک و کامپوزیت های پلاستیکی در شرایط تعریف شده و روش های مختلف تست متناسب با انواع مختلف مواد بیان می کند. در این آزمایشات ، رفتارهای کششی ، استحکام کششی و ویژگی های شکست کششی نمونه های آزمایش تعیین می شود.

علاوه بر این استاندارد ، در تست های کششی و پارگی مواد پلاستیکی از استانداردهای زیر نیز رعایت شده است:

  • TS EN ISO 20753 Plastics - نمونه های تست)
  • TS EN ISO 291 Plastics - شرایط جوی استاندارد برای تهویه و آزمایش
  • TS ISO 2602 تفسیر آماری از نتایج تجربی - محاسبه متوسط ​​- فاصله اطمینان

خواص مکانیکی سایر مواد صنعتی که در معرض نرخ کرنش های مختلفی غیر از پلاستیک هستند مورد توجه مهندسین بسیار قرار گرفته است. خواصی مانند استحکام کششی و کششی در آزمایشگاههای مکانیکی و تحقیقاتی آزمایش می شوند. برای داشتن یک طراحی دقیق ، انجام تست های کششی و پارگی در نسبت های کششی گسترده و دامنه دما بسیار مهم است.

رفتار مکانیکی مواد در شرایط بارگذاری پویا و ایستا بسیار متفاوت است. به طور کلی ، افزایش نرخ تغییر شکل منجر به نیروهای ماده بالاتر می شود. علاوه بر این ، افزایش نسبت کششی باعث افزایش مقاومت کششی و کششی و کششی می شود.

به طور کلی ، آزمایش مواد برای تعیین رفتار مواد تحت بارهای مختلف انجام می شود. به طور خاص ، رابطه بین نیروهایی که روی ماده عمل می کنند و تغییر شکل حاصل از آن و فشارهای مرزی که باعث خراب شدن اجزا می شوند ، در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون برای توسعه مواد ، طراحی مؤلفه ها و تضمین کیفیت استفاده می شود. آزمایش هایی از قبیل کشش ، پارگی ، فشرده سازی ، خم شدن و پیچ خوردگی برای تعیین انعطاف پذیری و خاصیت انعطاف پذیری مواد انجام می شود. از بین اینها ، تست های کششی و برشی مهمترین روش آزمایش هستند. در طی این آزمایشات ، یک نیروی افزایش نسبتاً کم در جهت طولی به طور یکنواخت بر روی یک نمونه استاندارد که دارای سطح مقطع است اعمال می شود. یک حالت استرس تک محوره در نمونه غالب است تا زمان شروع انقباض.

طبیعی ترین تست خواص مکانیکی یک ماده ، تست کششی است. با افزایش بار به تدریج ، انحراف محوری مواد افزایش می یابد. سرانجام ، نمونه آزمون شکسته می شود و اغلب به دو یا چند قسمت تقسیم می شود. رابطه بین نیروی اعمال شده در ماده و نقطه شکست مواد متأثر از ساختار ماده است.

در تست های برشی کششی مواد فلزی ساخته شده به آزمایشگاه های پیشرفته ، استاندارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: TS EN ISO 204 مواد فلزی - تست خزش یک محوره استرس - روش تست.

EUROLAB همچنین خدمات تست کششی و کششی را برای طیف گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد. با تشکر از این تست ها ، شرکت ها خدمات آزمایشگاهی با کارآیی ، کارآیی بالاتر و کیفیتی را به دست می آورند و خدمات ایمن ، سریع و بی وقفه ای را به مشتریان خود ارائه می دهند.

علاوه بر خدمات تست کششی و کششی در محدوده خدمات آزمایشگاهی ، EUROLAB خدمات آزمایش دیگری نیز ارائه می دهد.