EN 14126 تست های جلد محافظ

EN 14126 تست های جلد محافظ

در اروپا EN 14126 - لباس محافظ - الزامات عملکرد و روشهای آزمایش لباس محافظ در برابر عوامل عفونی - از استاندارد محصول برای تعیین اینکه آیا یک لباس محافظت لازم را در برابر بیماریهای عفونی ارائه می دهد استفاده می شود. استاندارد مورد نیاز مواد ، بخیه و لباس را تعیین می کند.

هنگام کار با مواد مضر یا در شرایط خطرناک محیطی ، لباس های محافظ مناسب ضروری است.

EUROLAB تست و تأیید:

 • لباس محافظ در برابر مواد شیمیایی با در نظر گرفتن EN 943-1، EN 943-2، EN 14605 و EN ISO 13982-1
 • دستکش جهت استفاده در برابر مواد شیمیایی و میکروارگانیسم طبق EN 374 و EN 388
 • لباسهای محافظتی در برابر آلودگی رادیواکتیو مطابق EN 1073-1 و EN 1073-2
 • لباس محافظ در برابر عوامل عفونی مطابق با استاندارد EN 14126
 • اجتماعات محافظ شخصی در برابر عوامل شیمیایی ، بیولوژیکی ، رادیولوژی و هسته ای (KBRN) مطابق BS 8467
 • لباس غواصی طبق سری استاندارد EN 14225

مورد نیاز مواد

در صورت تمیز کردن لباس و استفاده مجدد از آن حداقل XNUMX بار باید مواد قبل از انجام آزمایش واقعی به XNUMX چرخه تمیز ارسال شود.

ارزیابی خواص شیمیایی اختیاری و همچنین خواص مکانیکی و رفتار سوزش ، EN 14325 - لباس محافظ در برابر مواد شیمیایی - مواد محافظتی شیمیایی لباس مطابق روشهای آزمایش و طبقه بندی عملکرد درزها ، مفاصل و مجامع ساخته می شوند.

علاوه بر این ، EN 14126 شامل چهار روش آزمایش برای تعیین کلاس محافظت در برابر وسایل زیستی خاص مختلف است. هرچه درجه حفاظت بیشتر باشد ، سطح حفاظت نیز بالاتر خواهد بود.

این چهار آزمایش بسته به ماهیت زیست محیطی (باکتری یا ویروس) و منبع آلودگی (ذرات ، رطوبت یا ذرات معلق در هوا) متفاوت است.

روش آزمایش ISO 16604 میزان محافظت در برابر نفوذ ویروس های منتقل شده توسط خون را نشان می دهد و با غربالگری بصری مقاومت در برابر نفوذ خون مطابق با ISO 16603 آغاز می شود. دوم حداکثر فشار (از 5 تا 16604 کیلو پاسکال) را بر روی نمونه ای که باید طبق استاندارد ISO 0 به مدت 20 دقیقه آزمایش شود تعیین می کند. نتایج آزمون به طبقه بندی بین 1 و 6 تبدیل می شود (6 = آزمون را تحت فشار 20 کیلو پاسکال عبور می دهد).

آزمایش مطابق با ISO 22610 میزان محافظت در برابر نفوذ باکتری ها توسط اصطکاک مکانیکی در شرایط مرطوب را تعیین می کند. به مدت 75 دقیقه نمونه در معرض آلودگی باکتریایی تحت بار مکانیکی سبک و مرطوب قرار می گیرد. نتایج آزمون به کلاس بین 1 تا 6 تبدیل می شود. سطح 6 مطابق با موفقیت پس از 75 دقیقه نیست.

سطح محافظت در برابر نفوذ ذرات معلق در هوا باکتری ها مطابق با ISO / DIS 22611 مورد آزمایش قرار گرفته است. این آزمایشات مقاومت یک ماده در برابر نفوذ یک باکتری آلوده به آئروسل را از طریق یک فیلتراسیون غشایی مقایسه شده تحت فشار کاهش می دهد. نتایج آزمون به یک طبقه بندی بین 1 و 3 ترجمه می شود ، سطح 3 مطابق با نفوذ کمتر از 0,001٪ است.

ISO 22612 میزان محافظت در برابر ذرات آلوده به باکتری ها را تعیین می کند. یک نمونه با مقدار کمی پودر تالک پودر شده و به مدت 30 دقیقه در صفحه لرزش قرار می گیرد. نتایج آزمایش از سطح 10 به سطح 3 به سطح طبقه بندی تبدیل می شود که مربوط به نفوذ کمتر از 3 ذره آلوده است.

مورد نیاز خیاطی

درزها باید مطابق با الزامات مربوط به EN 14325 باشند و همچنین مقاومت درز طبق این استاندارد طبقه بندی می شود.

الزامات لباس

لباسهای محافظتی در برابر عوامل عفونی باید مطابق با الزامات مربوط به EN ISO 13688 و الزامات مندرج در استاندارد مربوط به لباسهای محافظتی در برابر خطرات شیمیایی باشد:

استاندارد قابل اجرا با توجه به نوع لباس

 • انواع 1a ، 1b ، 1c ، 2: EN 943-1 و EN 943-2 برای لباسهای ET (تیم اورژانس)
 • نوع 3: EN 14605
 • نوع 4: EN 14605
 • نوع 5: EN ISO 13982-1
 • نوع 6: EN 13034

محافظت از بدن جزئی: EN 3 برای نوع 14605؛ EN 6 برای نوع 13034

علامت گذاری

علاوه بر الزامات مربوط به علامت گذاری نوع پوشاک مربوطه جهت محافظت در برابر خطرات شیمیایی ، باید این پوشاک را با افزودن پسوند "-B" مشخص کنید ، برای مثال با استفاده از نوع 4-B و تصویری مناسب.