تستهای سرعت

تستهای سرعت

تستهای پایداری در یک منطقه انجام نمی شود. پایداری به قدرت پارچه اشاره می کند تا به شرایط خاص مانند عرق کردن، شستشو و نور خورشید در زندگی روزمره برسد. به عنوان مثال، هنگامی که استفاده از استحکام پارچه ذکر شده است، به معنای این است که چقدر پارچه مقاوم در برابر اثرات خارجی است که آن را در معرض است. علاوه بر این، ظاهر پارچه، زیبایی شناسی، قدردانی از مفاهیم مانند تجدید نظر به فروش محصولات نساجی ساخته شده با این پارچه نقش مهمی دارد. در نتیجه، آزمونهای پایداری از نظر کیفیت در محصولات نساجی بسیار مهم هستند.

در زیر یک توصیف مختصر از آزمونهای مختلف سرعت است:

  • تست استحکام شستشو انجام شده است تا میزان رنگ پس از شستشو را نشان دهد و میزان رنگ آن را به سایر پارچه ها نشان می دهد. در این راستا، TS EN ISO 105-C06 Textile - آزمونهای رنگی - بخش C06: استاندارد استاندارد رنگ در برابر شستشوی داخلی و تجاری مطابق است.
  • تست استحمام آب برای تعیین میزان تخریب رنگ پارچه ها نشان داده می شود زمانی که آنها برای یک لحظه خیس می شوند و چقدر رنگ آنها را به دیگر پارچه ها می رسانند. در این رابطه، TS EN ISO 105-E01 ... بخش E01: استحکام رنگ به آب مطابق است.
  • تست استحکام کششی برای تعیین چگونگی از دست دادن رنگ پارچه ها به علت چهره نشان می دهد و میزان رنگ آنها در سایر پارچه ها نشان می دهد. در این رابطه، TS EN ISO 105-E04 ... بخش E04: استحکام رنگ به عرق مطابق است.
  • آزمایشهای استحکام مالش برای تعیین اینکه چقدر پارچهها در اثر اصطکاک آلایندههای دیگر را آلوده میکنند، انجام میشود. در این رابطه، TS EN ISO 105-X12 ... بخش X12: استحکام رنگ به تعیین اصطکاک مطابق است.

پایداری نور، سرعت آب دریا استحکام آب استخر استحکام خشکی خشک، زردی فنل و سایر آزمونهای مقاومتی مانند مقاومت فشاری نیز انجام می شود. در طول این آزمایشات، مقیاس خاکستری و مقیاس آبی به طور کلی به عنوان ابزار ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آزمایشات پایداری را در محدوده تحلیل نساجی انجام می دهد.