تست های خاص

تست های خاص

صنعت نساجی برای تولید با کیفیت بالا برای تعداد زیادی از fتست های فیزیکی، آزمایشات پایداری، آزمایش های اشتعال پذیری، آزمایشات شیمیایی و زیست محیطی و آزمایش های میکروبیولوژیک این ساخته شده است. تعدادی محدودیت در این زمینه با استانداردهای داخلی و خارجی و مقررات قانونی و شرایط خاصی از نظر حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

بسیاری از شرکت های نساجی نیازمند رضایت خاص مشتری و همچنین تست های خاص و همچنین اندازه گیری های استاندارد، آزمایش ها و تحلیل ها هستند. به عنوان مثال، تعیین وزن پارچه برای تعیین وزن در گرم یک متر مربع ساخته شده است. در این آزمون، وزن پارچه های بافته شده و یا نساجی در مساحت یک متر مربع اندازه گیری می شود. وزن پارچه برای درک دوام پارچه مورد استفاده، نفوذ پذیری آب، چگالی پارچه، نرمی یا سختی یا نوع بافندگی مهم است. مطلوب است که وزن پارچه با توجه به جایی که از آن استفاده می شود متفاوت باشد.

اندازه گیری مقاومت سایشی در پارچه به منظور شناخت میزان تغییر شکل پارچه در تماس با دیگر پارچه ها یا سطوح صورت می گیرد. آزمون های پوششی استفاده می شود، تعیین قدرت، وزن، ضخامت، نفوذ پذیری هوا، از دست دادن رنگ و پیلینگ پارچه. عوامل متعددی بر روی مقاومت پارچه در برابر سایش تاثیر می گذارند، مانند نوع فیبر، ساختار نخ و بافت پارچه.

هنگام اندازه گیری استحکام خمشی پارچه، مشخص می شود که مقاومت در برابر یک پارچه به چه اندازه مستطیل با وزن خود در برابر مقاومت خمشی اندازه گیری شده است. با استفاده از این آزمون، مقاومت خمشی و طول خمش پارچه تعیین می شود.

به غیر از این مثال ها، آزمون های دیگری نیز وجود دارد که در محدوده آزمون های خاص انجام می شود. به عنوان مثال، تعیین مقاومت الکتریکی، مقاومت کششی، تعیین طول کششی، سرعت شستشو، استحکام عرق، سرعت آب، سرعت سایش و یا سرعت نور در برابر پوست است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی که طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 به دست می آید، آزمایشات خاص را در محدوده تحلیل های نساجی مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.