ستاد کارشناس

ستاد کارشناس

اهمیت فوق العاده ای دارد که کارکنان ما بسیار تحصیل کرده، با تجربه و باز به منظور بهبود خود در زمینه های خود هستند.

با توجه به حوزه خدمات، بسیاری از آزمایش ها و تجزیه و تحلیل ها، اندازه گیری ها، روش های بازرسی و کنترل مواد شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی برای صنایع نساجی، غذا، برق و الکترونیک، ماشین آلات، برق و بسیاری از بخش های دیگر. و ارزیابی ها صورت می گیرد و گزارش ها آماده می شوند. هر یک از این مناطق یک منطقه مجزا از تخصص است.

معیارهایی که در هنگام انتخاب مهندسین، تکنسین های بالا و تکنسین های مورد استفاده در سازمان ما مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: mآموزش و دانش حرفه ای mصلاحیت حرفه ای، صادقانه و قابل اطمینان در فعالیت های خود، ذخیره اطلاعاتی که در طول کار خود به دست آورده اند، مسئولیت جامعه، صاحبان و مدیران موسسات تجاری را در خدمت، به موسسات رسمی و همکاران دولت، مستقل و بی طرفانه در کار خود، برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه در بخش و مسئول سلامت انسان و محیط طبیعی است.

سازمان ما همیشه انتظار دارد که کارمندان خود را بهبود بخشند. کارکنانی که هنوز هم با روش های قدیمی کار می کنند، روش های آزمون جدید و برنامه های کاربردی در این زمینه را دنبال نمی کنند، از پیشرفت های فن آوری آگاه نیستند و دستگاه های آزمایشی و تجزیه و تحلیل داده نشده را به رسمیت نمی شناسند. در این راستا، تیم های مدیریت ما از نوآوری های این بخش پیروی می کنند و فرصت هایی را برای کارکنان برای بهبود خود فراهم می کنند.

در عین حال، کارکنان ما حساسیت به سلامت و ایمنی شغلی را نشان می دهند و تلاش می کنند تا مانع از زیان های مادی و اخلاقی در این زمینه در کشور ما شود. مدیران و کارکنان ما با حس مسئولیت رفتار می کنند.

مدیران و کارکنان شرکت ما فعالیت های خود را با روحیه یک تیم ادامه می دهند و همیشه همکاری و همکاری بین کارکنان وجود دارد.