ევროლაბის წევრის ლაბორატორია

ევროლაბის წევრის ლაბორატორია

Eurolab არის EUROLAB-ის წევრი, რომელიც თავის სახურავზე აერთიანებს ჩვენს ქვეყანაში ლაბორატორიულ სექტორში მოქმედ ყველა ორგანიზაციას. 

EUROLAB მოქმედებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის ოფიციალური ინსტიტუტების პასუხისმგებელი უწყებათა ინსტიტუტი და ცდილობს დაიცვას ლაბორატორიული სექტორის ყველა უფლება და ინტერესთა დაცვა სამინისტროებისა და იურიდიული პირების წინაშე.

დღევანდელ მზარდ გლობალიზაციაში მომხმარებელთა ლაბორატორიული მოთხოვნები და მოთხოვნები მუდმივად იცვლება და ვითარდება. როგორც საგამოცდო და ანალიზის ლაბორატორიები, ასევე კალიბრაციის ლაბორატორიები გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, განსაკუთრებით საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით. ამიტომ UAF, (ამერიკული) აკრედიტაცია და აკრედიტაციის საქმიანობა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია EUROLAB- ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა.

ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს მოემსახუროს თავის კლიენტებს და დაიცვას სექტორის ინტერესები EUROLAB- ის სახურავზე. ლაბორატორიების მნიშვნელოვანი სუბიექტები არიან ბუნებრივი გარემოს კონსერვაციის, ნარჩენების სათანადო მკურნალობა, ტექნიკური კომპეტენციების განვითარება და თანამშრომლების კომპეტენციები და ამ მიზნით სასწავლო პროგრამების ორგანიზება. ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს EUROLAB- ს ნაციონალური ლაბორატორიული ხარისხის კონტროლის პროგრამების მომზადებაში და საჭირო კრიტერიუმების დადგენა საიმედოდ.

ჩვენი ორგანიზაცია მიზნად ისახავს შემდეგი მიზნების მიღწევას:

  • თურქეთში ყველა ლაბორატორიის კოორდინაცია და თანამშრომლობა
  • ლაბორატორიული სექტორის წარმომადგენლები ოფიციალური უწყებებისთვის
  • ყველა ლაბორატორიის ხელშეწყობა აკრედიტაციისა და სერტიფიცირების პროცესებში
  • ლაბორატორიის მუშაკებისთვის სავარჯიშო საქმიანობის ხელშეწყობა
  • წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა EUROLAB- ში