ქიმიური ტესტირება

ქიმიური ტესტირება

ქიმიური ტესტირება ტექსტილის სექტორში, კვების მრეწველობის, ფარმაცევტული მრეწველობის, პირადი ჰიგიენის და საჭირო მრავალ სექტორში მდე კოსმეტიკური ინდუსტრიის, განსაკუთრებით თანამშრომლები და ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი დაცვის მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და გარემოს. ქიმიური ანალიზის შედეგად იგულისხმება ნივთიერების აღიარება და გამოვლენა, მაგალითად, ბოჭკოვანი, სარეცხი ან კვების პროდუქტები, რაც საგამოცდო საგანს წარმოადგენს. ბიზნესი იყენებს ამ ინფორმაციას დასაქმების ჯანმრთელობის ან მომხმარებელთა ჯანმრთელობის ან ბუნებრივი გარემოს პოტენციური რისკების აღმოსაფხვრელად და ხარისხის პროდუქციის მისაღებად.

ამავდროულად, საწარმოების ეფექტურობა უზრუნველყოფილია კონტროლისა და აუდიტის შესრულებით. ეს საკონტროლო ოპერაციები უნდა განხორციელდეს წარმოების ყველა ეტაპზე და განკუთვნილი მიზნით. წარმოება ხორციელდება მიზნის შესაბამისად, განისაზღვრება ფიზიკური და ქიმიური ტესტებით და ანალიზებით. ზოგიერთმა საწარმომ ჩაატარა candi ლაბორატორიები ამ კვლევების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და სიძლიერის პროპორციულად. თუმცა, ზოგჯერ მნიშვნელობას და მგრძნობელობის ტესტები უნდა ჩატარდეს და მისი ლაბორატორიული ბიზნესს, რადგან ფინანსური და ტექნიკური შეუძლებლობა მქონე ლაბორატორიაში რომ სიმძლავრე საკმარისი ამ კუთხით. ამ ეტაპზე ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანიზაციის საჭიროება იქნება საჭირო, რომელიც მხოლოდ ამ მიზნისთვის ემსახურება.

ქიმიური ანალიზი ხორციელდება ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზებით. თვისებრივი ანალიზი ხორციელდება იმის დასადგენად, თუ რომელი კომპონენტები შეიცავს ნივთიერებას. რაოდენობრივი ანალიზი ახორციელებს რაციონის განსაზღვრას, სხვა სიტყვებით, ნივთიერების ოდენობა, რომლის კომპონენტებიც გამოვლინდა.

სამრეწველო გამოცდის მიმდინარეობისას გათვალისწინებულია მრავალი შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული რეგულაციები და შესაბამისი სტანდარტები. საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად, ჩვენი კომპანია სამრეწველო ტესტების ფარგლებში ქიმიურ ტესტებს ატარებს.

ამავდროულად, ჩვენი კომპანია აკმაყოფილებს TS EN ISO / IEC 17025 სტანდარტს ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიების ადეკვატურობისათვის. ÖSAS აკრედიტაციის სააგენტოდან უკვე აკრედიტებული და ემსახურება ამ ჩარჩოში.

 

 

სამრეწველო ლაბორატორია