სასოფლო ტესტები

სასოფლო ტესტები

სოფლის მეურნეობაში აუცილებელია პროდუქტის პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებლად საჭირო მეთოდების გამოყენება, ნიადაგის გამოყენება ტექნიკის შესაბამისად, მაღალი ხარისხის თესლის გამოყენებისა და დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გარდა ამისა, ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერით. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში წარმატებული საქმიანობის ძირითადი პირობაა მაღალხარისხიანი და პროდუქტიული პროდუქციის მოპოვება. თუმცა, მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება მეტ-ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ზიანი მიაყენოს მოსავლის განვითარებას. პროდუქტები სუსტი იქნება, მათი სიგრძე არ იქნება სასურველ დონეზე, ძირეული განვითარება სუსტი იქნება ან თესლი ვერ შეძლებს სავალდებულოა. აქედან გამომდინარე, ნიადაგის შერეული სასუქის დადგენისას ნიადაგის და ნიადაგის საკვები დონე უნდა იყოს ცნობილი. შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოპოვება სასარგებლო იქნება, როგორც ოპტიმალური სარგებლისა და გარემოს დაცვის თვალსაზრისით.

მთელი რიგი ანალიზი ხორციელდება ნიადაგისა და მცენარის კვების ღირებულებების დასადგენად. ნიადაგის ანალიზისთვის ხდება ნიადაგის ძალაუფლების შესწავლა მცენარეთა შესანახი. ამ ანალიზში გამოიყენება ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზის მეთოდები. ნიადაგის ეფექტურობის ანალიზისა და ანალიზის შედეგების სწორად შეფასება უნდა მოხდეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შესაბამისი სასუქისა და სასუქების უზრუნველსაყოფად.

ნიადაგის ანალიზის ძირითადი მიზანია განისაზღვროს ნიადაგის არასაკმარისი ელემენტები და განისაზღვროს ამ დეფიციტის გასაზრდელად საჭირო თანხები.

რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის ტესტები არ შემოიფარგლება ნიადაგზე. იგი ახორციელებს მრავალრიცხოვან ტესტებს ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანოების მიერ ფერმერულ მეურნეობასა და ზრდასთან დაკავშირებით.

სურსათის ტესტირების კვლევებში გათვალისწინებულია მრავალი შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოცემული არსებული სამართლებრივი ნორმები და სტანდარტები. საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად, ჩვენი კომპანია ასევე ატარებს სასოფლო-სამეურნეო ტესტებს საკვების ტესტების ფარგლებში.

ამავდროულად, ჩვენი კომპანია აკმაყოფილებს TS EN ISO / IEC 17025 სტანდარტს ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიების ადეკვატურობისათვის. ÖSAS აკრედიტაციის სააგენტოდან უკვე აკრედიტებული და ემსახურება ამ ჩარჩოში.