ჯანმრთელობის ტესტები

ჯანმრთელობის ტესტები

პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ყველა ბიზნესი. საწარმოში მომუშავე პერსონალის კეთილდღეობა და უსაფრთხოება ასევე გარანტირებულია სამართლებრივი რეგლამენტით. ამასთანავე, ბევრი შიდა და უცხოური ორგანიზაცია ამ კუთხით კრიტერიუმებსა და სტანდარტებს ამყარებს. ბიზნესი ასევე ახდენს უსაფრთხოების ბევრ უსაფრთხოების პროცესს მათი თანამშრომლებისათვის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში.

ბიზნესი უნდა შეიმუშაოს და მართოს ყოვლისმომცველი ჯანმრთელობის, ხარისხისა და უსაფრთხოების სისტემა. კერძო ან საჯარო სექტორის ბიზნესი ცდილობს თავიანთი მიზნების მისაღწევად. ასევე უნდა მომზადდეს იმ ფაქტორების გამო, რომლებიც ქმნიან გაურკვევლობას. ბიზნესი მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა რისკის წინაშე დგას. ამასთან დაკავშირებით, რისკის ქვეშ მყოფი თანამშრომელიც საშიშროებაა. ერთეულმა უნდა აღიაროს ეს რისკები და დროულად მიიღოს ზომები. რისკის მართვის კვლევის შედეგად რისკები განისაზღვრება, ეს რისკები გაანალიზებულია და პრევენციული ზომები მიიღება. ამ მიზნისთვის გამოიცა ISO 31000 საწარმოს რისკების მართვის სისტემა სტანდარტი. ეს სტანდარტი საშუალებას აძლევს საწარმოებს, უზრუნველყონ ისეთი ფაქტორების დეტალური შეფასება, როგორიცაა ჰიგიენა, ჰაერის ხარისხი, ხმაური და ვიბრაცია, რომლებიც დაკავშირებულია საოკუპაციო და სექტორულ მუშაკთა ჯანმრთელობისა და სამუშაო გარემოსთან.

შრომითი და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონი ასევე აწესრიგებს დამსაქმებელთა და თანამშრომლების უფლებამოსილებებს, უფლებამოსილებებს, უფლებებს და ვალდებულებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სამუშაო ადგილებზე საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და არსებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესება.

კონკრეტული ტესტური კვლევების დროს გათვალისწინებულია მრავალი შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული რეგულაციები და შესაბამისი სტანდარტები. საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად, ჩვენი კომპანია ახორციელებს სპეციალურ ტესტების ფარგლებში ჯანმრთელობის ტესტებს.

იმავდროულად, ჩვენი ორგანიზაცია, TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი პირობები ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიების კომპეტენციის სტანდარტის შესაბამისად, UAF აკრედიტაციის სააგენტოდან უკვე აკრედიტებული და ემსახურება ამ ჩარჩოში.

 

 

სპეციალური ლაბორატორია