პირადი დამცავი აღჭურვილობა ტესტები

პირადი დამცავი აღჭურვილობა ტესტები

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა ეხება მოწყობილობებს, მოწყობილობებს, ტანსაცმელს და მასალებს, რომლებიც განკუთვნილია ნახმარი, ნახმარი ან ნახმარი პერსონალის მიერ, დაიცვას ერთი ან მეტი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკი. პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის მიზანია, დაიცვას თანამშრომლები იმ რისკებისაგან, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ სამუშაო ადგილას.

მაღალ და დაბალ ტემპერატურაზე, შედუღების დროს, გამონაბოლქვის ან თბოიზოლაციის დროს წარმოქმნილი სინათლის რადიაცია, სამუშაო ადგილის მიწის მდგომარეობა, აქტივობებში გამოყენებული ქიმიური ნივთიერება და მტვერი, მოწევა , ორთქლი და მსგავსი ნივთიერებები ყოველთვის საფრთხეს წარმოადგენს.

შრომითი სამართლის შესაბამისად, დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან მიიღონ ყველა სახის ღონისძიება, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს საოკუპაციო ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება თავიანთ სამუშაო ადგილებში, შეინახონ ყველა იარაღი და აღჭურვილობა, რომლებიც საჭიროა, და მიიღონ და განახორციელონ ყველა სახის ღონისძიება, რომელიც ეხება საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და პერსონალის უსაფრთხოებას.

ეს საკითხი არეგულირებს აგრეთვე პერსონალური დაცვის საშუალებების გამოყენების წესს 2013- ში შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო ადგილზე. ზოგადად, აუცილებელია ტექნიკური ღონისძიებების გატარება, სამუშაო ორგანიზაციის ორგანიზება და სამუშაო მეთოდების განსაზღვრა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ან შემცირდეს შესაძლო რისკების უარყოფითი შედეგები. თუმცა, თუ ამ მოსაზრებების მიუხედავად, სამუშაო ადგილებზე რისკები შეუძლებელია, თანამშრომლები ვალდებულნი არიან გამოიყენონ პირადი დამცავი მასალები. ეს რეგულირება არეგულირებს პირადი დამცავი აღჭურვილობის მახასიათებლებს, მიწოდებას, გამოყენებას და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ამ რეგლამენტის პრინციპების შესაბამისად, სამუშაო ადგილებზე პირადი დამცავი მოწყობილობების გამოყენებისას უნდა შეინიშნოს:

  • სამუშაო ადგილას გამოყენებული პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა უნდა შეიქმნას და დამზადდეს რეგლამენტის შესაბამისად. მოკლედ, არ უნდა შეიქმნას დამატებითი რისკები და უნდა იყოს სათანადო რისკის თავიდან აცილება. უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაო გარემოს პირობებს. ასევე უნდა შეესაბამებოდეს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ერგონომიულ პირობებს. გარდა ამისა, გარკვეული კორექტივები ვალდებულია დაიცვას თანამშრომელი.
  • თუ სამუშაო გარემოში ერთ საფრთხეზე მეტია და ერთზე მეტი პერსონალური დამცავი მოწყობილობა გამოიყენება, მათ უნდა შეესაბამებოდეს ერთობლივი გამოყენება.
  • პერსონალური დამცავი მოწყობილობების გამოყენების პირობები უნდა განისაზღვროს საფრთხის სიდიდეზე, ექსპოზიციის სიხშირეზე, სამუშაო გარემოს მახასიათებლებზე და პირადი დამცავი აპარატის შესრულებაზე.
  • ზოგადად, მნიშვნელოვანია, რომ პირადი დამცავი აღჭურვილობა გამოყენებულ იქნას ერთი პირის მიერ. თუმცა, თუ ეს მოწყობილობა ერთზე მეტმა ადამიანმა გამოიყენა, აუცილებელია ზომების მიღება, რათა თანამშრომლებს არ ჰქონდეთ ჯანმრთელობის პრობლემები.
  • აუცილებელი განმარტებები თითოეული პირადი დამცავი მოწყობილობისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამუშაო გარემოში და ხელმისაწვდომი იყოს დასაქმებულებისათვის.
  • პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა უნდა იყოს უფასოდ დამქირავებელს, გარემონტდეს ან შეცვალა.
  • პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა უნდა იყოს დაცული ჰიგიენური პირობებით და ხელმისაწვდომია ნებისმიერ დროს, როდესაც არ გამოიყენება.
  • დამსაქმებლებმა უნდა შეატყობინონ თანამშრომლებს, რომელთა დაცვაც უნდა იქნას გამოყენებული, თუ რა ვითარებაში და რა გზით.
  • დამსაქმებლები ასევე საჭიროებენ ტრენინგს, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ პირადი დამცავი აღჭურვილობა.
  • პირადი დამცავი აღჭურვილობა უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ მისი დანიშნულ მიზნებისთვის, გარდა გამონაკლის შემთხვევებისა და გამონაკლის შემთხვევებისა.

მოთხოვნის შემთხვევაში, ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანიზაციებმა განსაზღვრავენ თუ არა სამუშაო გარემოს სამუშაო პირობებში პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა, უზრუნველყონ აუცილებელი უსაფრთხოების პირობები და აკმაყოფილებენ შესაბამის სამართლებრივ რეგლამენტსა და სტანდარტებში განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ტესტირებისა და ინსპექტირების მეშვეობით.

ჩვენი კომპანია ახორციელებს პერსონალური დამცავი მოწყობილობების ტესტებს დეტალურად ძლიერი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურისა და თანამშრომლების პერსონალის მეშვეობით.

სამშენებლო მასალების ლაბორატორია