ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა

ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა
მაშინაც კი, თუ ლაბორატორიებს მაღალკვალიფიციური, განათლებული და გამოცდილი პერსონალი ჰყავს, თუკი მათ არ აქვთ ტექნოლოგიურად ძლიერი ინფრასტრუქტურა, ბაზარზე ბევრად კონკურენტუნარიანი ძალა ვერ მოიპოვება. ტექნოლოგია, ისევე როგორც ყველა სხვა სფერო, სწრაფად ვითარდება ლაბორატორიულ სექტორში. განვითარებულია მოწყობილობები და აღჭურვილობა, რაც უფრო ზუსტ და ზუსტ შედეგებს მიაღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიები ერთის მხრივ ამ ინოვაციებს მიჰყვებიან, მათ უნდა ჰქონდეთ და გამოიყენონ ეს ობიექტები იმ მოცულობით, რომლითაც ბიუჯეტები დაუშვეს. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს არის საინვესტიციო საკითხი და მოითხოვს ფინანსურ ძალას. ცოტა ხნის წინ, არა მხოლოდ შუა რიცხვებში, სანამ ლაბორატორიები შეძლებდნენ წარმატებული შედეგების მიღწევას კვალიფიციური კადრების წყალობით, მიუხედავად შეზღუდული ტექნოლოგიური საშუალებებისა. გამოცდისა და ანალიზის კვლევების ფარგლებს, რაც შეიძლება მოხდეს იმ პერიოდის შესაძლებლობების ფარგლებში, არ იყო ისეთივე ფართო, როგორც დღეს. უფრო მეტიც, ამ პერიოდისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არც ისე ადვილი იყო, როდესაც კომპიუტერები და ლაბორატორიული ტექნოლოგიები არ განვითარებულა და დღესაც გავრცელდა. იმ დროს კიდევ უფრო განვითარებულ ლაბორატორიებშიც კი, ძნელი იყო მონაცემთა შეფასების და შენახვის პროცესში. უფრო მეტიც, არ ყოფილა ტესტირებისა და ანალიზის მეთოდების სისტემატიური განვითარება და შედეგების საიმედოობა. სამართლებრივი რეგლამენტები არ ითვალისწინებდნენ მას შემდეგ, რაც ისინი მხოლოდ სისტემის სისტემაში იყვნენ მომზადებული. მოკლედ, არც გაზომვები და არც შედეგები შეფასდა დღეს მიღებული მგრძნობიარობით. თუმცა, 1990 წლის დასაწყისიდან ორივე კომპიუტერი ფართოდ გავრცელდა და ლაბორატორიულ ტექნოლოგიებში კომპიუტერული ტექნიკისა და აღჭურვილობის რაოდენობა გაიზარდა. გარდა ამისა, ლაბორატორიებში შეიქმნა ხარისხის სისტემები და მიღწეული იქნა აკრედიტაცია. ასეთ მოკლე პერიოდში მიღწეული ლაბორატორიები ახლა უფრო ტექნოლოგიით ინვესტირებას ახდენენ და სწრაფად, ხარისხიანად, ზუსტი და საიმედო შედეგების მისაღწევად. ამასთან დაკავშირებით, კომპანიამ განახორციელა ინვესტიციები და ძლიერი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა აქვს.