Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ons bedrijf is toegewijd aan het principe van vertrouwelijkheid in alle diensten die het zijn klanten biedt, zowel als rechtspersoon als als individuele werknemers. In dit verband wordt de informatie die is verkregen tijdens de activiteiten, test- en analyseonderzoeken, meet- en evaluatieresultaten en de onder geen enkele omstandigheid gemaakte rapporten niet aan derden verstrekt, wordt er geen verklaring over deze kwestie gegeven en absoluut niet gedeeld.

Onze organisatie is verantwoordelijk voor de bescherming van dergelijke informatie en documenten van klanten op een manier die niet toegankelijk is voor andere mensen dan managers en werknemers en dat de test- en analysemonsters die aan het laboratorium worden afgeleverd niet uit het laboratorium worden gehaald. Alle nodige maatregelen zijn in dit verband genomen. Informatie en documenten die volledig in een computeromgeving worden bewaard, worden uitsluitend door geautoriseerde werknemers verstrekt. Ons bedrijf verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die toebehoren aan privé-personen of organisaties en hun geregistreerde rechten te beschermen.

Bovendien blijft ons bedrijf, terwijl het laboratoriumdiensten verleent, zonder enige interesserelatie en zonder invloed van welke persoon en organisatie dan ook, en in dit opzicht worden de informatie en documenten van klanten beschermd. Managers en werknemers mogen niet handelen op een wijze die in strijd zou zijn met hun onpartijdigheid en vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot hun activiteiten.

Ons bedrijf heeft ISO 27001 Information Security Management System opgezet om zijn reputatie en servicekwaliteit te verhogen en heeft het ISO 27001-certificaat behaald na het behalen van de nodige audits. In wezen bewijst dit document aan klanten dat alle informatie en documenten verkregen tijdens de activiteiten door onze organisatie vertrouwelijk worden gehouden en niet zullen worden gedeeld met derden.

Ons bedrijf ontvangt persoonlijke privacyverklaringen van alle werknemers om te voldoen aan haar verplichting tot vertrouwelijkheid. Deze verklaring heeft betrekking op alle hierboven beschreven principes en voorwaarden en managers en medewerkers die dit tegenspreken zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen.