Bliksemafleider Testen

Bliksemafleider Testen

De Regeling inzake aarding in elektrische voorzieningen, gepubliceerd door het Ministerie van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen in 2001, regelt de principes voor het opzetten, bedienen en controleren van aardingsvoorzieningen in termen van levens- en eigendomsveiligheid in elektrische installaties met wisselstroom en gelijkstroom met een frequentie lager dan 100 Hz. Aardingscriteria in hoogspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties worden in afzonderlijke secties in de verordening gegeven, aangezien hun kenmerken verschillend zijn. Aardingsregels voor communicatiesystemen en gegevensverwerkingsfaciliteiten staan ​​in een apart hoofdstuk.

In de bijlage van de regeling staan ​​inspectie-, controle-, meet- en inspectieperioden van verschillende aardingsvoorzieningen binnen de operationele periode (bijlage P).

Daarnaast de inspectie-, meet- en inspectieprocedures van de aardingsvoorzieningen in het kader van de wettelijke regeling met betrekking tot de werkplekken waar wordt gewerkt met brandbare, explosieve, gevaarlijke en schadelijke stoffen en de bij deze werkzaamheden te nemen maatregelen en de aardingsvoorzieningen op de werkplekken het werken in natte omgevingen moet minstens één keer per jaar worden uitgevoerd.

Ondertussen, in overeenstemming met TS EN 62305-2 Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicobeheerstandaard (voormalige TS 622-standaard), moeten inspecties met vaste tussenpozen van maximaal 12 maanden worden herhaald, in het kader van bliksembeveiliging van gebouwen. Volgens de norm zou de periode door 12 intellectuelen kort moeten worden gehouden om niet elk jaar in hetzelfde seizoen examens af te leggen.

Volgens de algemene technische specificaties, gepubliceerd door het ministerie van Openbare Werken en Settlement, afdeling 7: Algemene technische specificaties voor elektrische constructiewerken, moeten bliksembeveiligingsinstallaties periodiek ten minste eenmaal per jaar worden onderhouden.

Tijdens elektrische teststudies wordt rekening gehouden met de huidige wettelijke voorschriften en relevante normen die zijn gepubliceerd door vele binnen- en buitenlandse organisaties. In overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen voert onze organisatie ook bliksemafleidertesten uit in het kader van elektrische tests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.