Milieuvriendelijk ontwerp Testen en certificeren

Milieuvriendelijk ontwerp Testen en certificeren

Milieuvriendelijk ontwerp Testen en certificeren

De verordening over het milieuvriendelijke ontwerp van energiegerelateerde producten is gepubliceerd met het besluit van de ministerraad, volgens welke de gewenste efficiëntie wordt berekend op basis van het stroomverbruik en de energie-efficiëntie en het energieverbruik van elektrische en elektronische apparatuur. Er zijn veel criteria vereist, waaronder de ecologische kringloop. EUROLAB Laboratory ondersteunt zijn klanten bij het testen en certificeren tijdens dit proces.
In dit opzicht heeft het ministerie van Wetenschap, Industrie en Technologie de nodige certificaten nodig voor het milieuvriendelijke ontwerp van elektrische en elektronische apparaten.
Het doel van deze verordening; Bijdragen aan duurzame ontwikkeling door de energie-efficiëntie, het niveau van milieubescherming en de zekerheid van de energievoorziening te verhogen door het kader vast te stellen van de voorwaarden waaraan bij het ontwerp van deze producten moet worden voldaan om energiegerelateerde producten op de markt te brengen of in de handel te brengen in dienst.
De producten die onder deze verordening vallen, worden bepaald door de aanvraagformulieren die door de bevoegde instellingen worden gepubliceerd.
Voertuigen die op de markt worden gebracht of worden aangeboden voor service met het oog op het vervoer van personen en goederen vallen buiten het toepassingsgebied van deze verordening.
De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing in zaken die de nationale veiligheid en nationale defensie betreffen.

1) Afval: het afval gedefinieerd in de verordening inzake de algemene beginselen van afvalbeheer,
2) Component en sub-assemblage: in de handel verkrijgbaar voor eindgebruikers die bedoeld zijn voor installatie in producten of
afzonderlijke delen die niet in gebruik worden genomen of onderdelen waarvan de milieuprestaties niet onafhankelijk kunnen worden beoordeeld,
3) Omgevingsdimensie: het bestanddeel dat tijdens de levenscyclus van het product of de omgeving kan interageren met de omgeving
functies,
4) Milieueffect: elke verandering in de omgeving veroorzaakt door het product geheel of gedeeltelijk tijdens de levenscyclus van het product,
5672
5) Milieuprestaties: het management van de fabrikant van de milieuaspecten van het product is
de getoonde resultaten,
6) Verbetering van de milieuprestaties: de milieuprestaties van het product zijn gesynchroniseerd met betrekking tot alle milieuaspecten.
het proces van het vergroten van het product gedurende opeenvolgende generaties,
7) Milieuvriendelijke generieke ontwerpvereisten:
alle ecologische profielen gebaseerd op allerlei ecologische ontwerpeisen,
8) Vanwege het speciale milieuvriendelijke ontwerp: het product wordt berekend en gebruikt in een specifieke uitvoerprestatie-eenheid.
de behoefte aan een meetbaar en meetbaar ecologisch gevoelig ontwerp met betrekking tot een bepaalde milieudimensie, zoals energieverbruik tijdens
9) Milieuvriendelijk ontwerp: om de milieuprestaties van het product tijdens zijn levenscyclus te verbeteren,
afmetingen in productontwerp opnemen,
10) Milieuvriendelijke ontwerpvereisten: om de milieuprestaties van het product te verbeteren,
of vereisten die nodig zijn om informatie te verstrekken over de milieuaspecten van het product,
11) Ecologisch profiel: de milieueffecten van het product dat gedurende de gehele levenscyclus met het product is geassocieerd volgens de
identificatie van inputs en outputs, zoals materialen, emissies en afvalstoffen, die belangrijk zijn in termen van hoeveelheden en worden uitgedrukt in meetbare fysieke hoeveelheden,
12) Energieterugwinning: Het gebruik van ontvlambaar afval met of zonder ander afval voor warmteopwekking door middel van warmteterugwinning,
13) Energiegerelateerd product: onafhankelijke onderdelen voor eindgebruikers, in dit reglement "producten" genoemd.
bestemd voor installatie in het product waarop deze verordening en
een product dat op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, met inbegrip van onderdelen waarvan de milieuprestatie onafhankelijk kan worden beoordeeld en die een invloed heeft op het energieverbruik tijdens het gebruik,
14) Recycling: een productie van afvalmaterialen voor hoofddoeleinden of voor andere doeleinden dan energieterugwinning
onderworpen of blootgesteld aan het opwerkingsprocedé,
15) Herstel: Het uitvoeren van een specifieke functie als resultaat in een economische onderneming van elke omvang
het proces waarbij afval dat is vervaardigd met het oog op het uitvoeren van een dergelijke functie wordt verkregen door andere materialen te vervangen die kunnen worden gebruikt om een ​​nuttig doel te dienen,
16) Service: het eerste gebruik van het product door de eindconsument in overeenstemming met zijn doel,
17) Interne regelgeving: de organisatie die betrokken is bij het ontwerp of de vervaardiging van producten die onder deze verordening vallen.
De voorschriften die zij binnen de organisatie hebben opgesteld om te voldoen aan de bepalingen van de verordening en bijbehorende implementatiecommuniqués,
18) Fabrikant: produceert producten die onder deze verordening vallen en hun naam of handelsmerk
overeenkomstig deze verordening in termen van levering aan de markt of het gebruik ervan in het kader van de
Bij afwezigheid van een fabrikant of importeur die verantwoordelijk is voor hun wezen en zich houdt aan deze definitie, de natuurlijke of rechtspersoon die dit product op de markt brengt of in gebruik neemt,
5673
19) Importeur: het brengen van het product op de markt buiten Turkije voor commercieel onroerend of rechtspersonen die in het buitenland wonen in Turkije,
20) Materiaal of stof: het materiaal of de stof die wordt gebruikt tijdens de levenscyclus van het product,
21) Levenscyclus: het opeenvolgende en verbonden product van de grondstoffase tot de verwijdering van het product.
podia,
22) Levering aan de markt: met het oog op de distributie of het gebruik van producten, ongeacht de verkooptechniek
als de eerste activiteit op de markt,
23) Gevaarlijk afval: Afvalstoffen gedefinieerd als gevaarlijk afval in de verordening betreffende de controle van gevaarlijke afvalstoffen,
24) Implementatiecommuniqués: gepubliceerd door bevoegde instellingen op basis van deze verordening en
wetgeving inzake milieuvriendelijke ontwerpvereisten voor de geïdentificeerde producten of hun milieudimensie;
25) Productontwerp: de wettelijke, technische en functionele vereisten van het product, de veiligheid en de marktvereisten
een reeks processen die andere vereisten technische specificaties voor het product maken,
26) Hergebruik: het product wordt teruggebracht naar het verzamelpunt, de distributeur, de recycler of de fabrikant.
gebruiksperiode, inclusief hergebruik na continu
het hergebruik van het product of de componenten ervan voor het beoogde doel,
27) Bevoegde instantie: het product dat is gemachtigd om wetgeving voor te bereiden en te handhaven op producten en
openbare instellingen en organisaties die de implementatiecommuniqués zoals bedoeld in deze verordening voorbereiden en uitvoeren,
28) Gemachtigde vertegenwoordiger: De verplichtingen en procedures van de fabrikant in verband met deze verordening zijn geheel of gedeeltelijk in zijn naam
Machtig schriftelijk aan de natuurlijke of rechtspersonen die woonachtig zijn in Turkije te vervullen,
Verwijst.

Om producten die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen op de markt te brengen of in gebruik te nemen,
Ze moeten het CE-teken dragen dat ze voldoen aan de vereisten van de relevante communiqués.
Dit Communiqué is opgesteld in het kader van de naleving van de EU-wetgeving door rekening te houden met de Verordening (EU) 2016 / 2282 van de Commissie en gedateerd (25 / 6 / 2012) met betrekking tot milieuverantwoord ontwerpvereisten voor waterpompen gewijzigd door Verordening (EU) 547 / 2012 van de Commissie.
De pers en voetgangersorganisaties bieden ook informatie over het hele proces.
De verordening beoogt bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door de energie-efficiëntie, het milieubeschermingsniveau en de energievoorzieningszekerheid te vergroten door het kader te definiëren van de voorwaarden waaraan bij het ontwerp van deze producten moet worden voldaan om energiegerelateerde producten op de markt te introduceren of in gebruik te nemen.
Voordat het product dat onder het toepassingsgebied van de verordening valt op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, wordt de CE-markering aangebracht overeenkomstig de verordening betreffende de bevestiging en het gebruik van het CE-conformiteitsmerkteken bij het product en wordt een EG-conformiteitsverklaring opgesteld en verklaard dat de fabrikant voldoet aan de bepalingen van de desbetreffende aanvraagcommuniqués.
In het geval van een overtreding van de bepalingen van de verordening en de implementerende communiqués, zijn de bepalingen van artikel 4703 van de wet inzake de voorbereiding en uitvoering van technische wetgeving inzake producten 12 van toepassing.

Voorbeeldmeldingen;
Communiqué over eisen aan milieuontwerp voor computers en servers (SGM-2015 / 4),
Communiqué over ontwerpeisen voor lineaire armaturen, lichtemitterende diodes en bijbehorende apparatuur (SGM-2015 / 10),
Communiqué (SGM-2011 / 10) met betrekking tot de milieuverantwoordelijke ontwerpvereisten (SGM-2017) voor geïntegreerde ballastvrije fluorescentielampen, hoog-intensieve ontladingslampen en voorschakelapparaten en verlichtingsarmaturen die deze lampen bedienen,
COMMUNICATIE OVER MILIEUGEVOELIGE ONTWERPVEREISTEN VOOR WATERPOMPEN (SGM-2015 / 44),
COMMUNICATIE OVER MILIEUGEVOELIGE ONTWERPVEREISTEN VOOR ELEKTRISCHE MOTOREN (SGM-2012 / 2),
ONAFHANKELIJKE EN GERELATEERDE PRODUCTEN de circulatiepomp-afdichting geïntegreerd ontwerp omgeving om Communiqué in NEED (SGM-2011 / 15) WIJZIGING VAN DE Communiqué de (SGM-2017 / 34)
WIJZIGING VAN DE COMMUNIQUE BETREFFENDE MILIEUGEVOELIGE ONTWERPVEREISTEN VOOR NONLINE HUIS TYPELAMPEN (SGM-2011 / 9)
Communiqué over de implementatie van het project (SGM-2017 / 12),
COMMUNIQUE OVER MILIEUVERANTWOORDELIJKE ONTWERPVEREISTEN VOOR LINEAIRE LAMPEN, LICHT Emitterende diodelampen en bijbehorende apparatuur (SGM-2015 / 10) (SGM-2017 / 11)
COMMUNICATIE OVER MILIEUGEVOELIGE ONTWERPVEREISTEN VOOR ELEKTRISCHE VEEGMACHINES (SGM-2015 / 6),