ASTM E119 Bouwconstructie en brandtests van materialen

ASTM E119 Bouwconstructie en brandtests van materialen

EUROLAB Laboratorium voor constructiematerialen past standaard testmethoden toe voor bouwconstructies en brandtesten van materialen in zijn laboratorium en voert testdiensten uit. Het is ontworpen om de functie te demonstreren.

De test stelt een getest monster bloot aan een gecontroleerde standaardbrand om gedurende een bepaalde periode bepaalde temperaturen te bereiken. Blootstelling aan brand, zoals vereist, wordt bewaakt door de toepassing van een specifieke standaard brandslangstroom toegepast in overeenstemming met toepassing E2226. De test biedt een relatieve maat voor de brandtestreactie van vergelijkbare constructiedelen onder deze blootstellingsomstandigheden aan brand. Blootstelling vertegenwoordigt niet alle brandomstandigheden, aangezien de omstandigheden variëren met veranderingen in de hoeveelheid brandbelasting, structuur en distributie, ventilatie, kamerafmeting en configuratie, en de aard en verdeling van de warmteabsorberende eigenschappen van de kamer. Veranderingen als gevolg van testomstandigheden of testmonsterstructuur zoals grootte, materialen, montagemethode hebben ook invloed op de brandtestreactie. Om deze redenen is het noodzakelijk om de variatie in de praktijk voor de bouw ter plaatse te evalueren.

De teststandaard biedt:

Voor wanden, scheidingswanden en proefmodellen voor vloeren of daken:

  • Meting van warmtegeleiding.
  • Meting van de afgifte van heet gas door het testmonster.
  • Voor dragende elementen, de meting van het draagvermogen van het proefstuk bij de testblootstelling.

Voor individuele dragende elementen zoals balken en pilaren:

  • Meting van belastbaarheid in geval van blootstelling aan de test (beperkt of onbeperkt), rekening houdend met de nieuwste ondersteuningsvoorwaarden.

De teststandaard biedt niet:

  • Informatie over de prestaties van testmonsters die zijn gemaakt met andere componenten of lengten dan die zijn getest.
  • Beoordeling van de mate waarin het testmonster bijdraagt ​​tot brand, gevaar, rook, giftige gassen of andere verbrandingsproducten.
  • Rook- of verbrandingsproducten in het hele monster overgangmeting van de mate van controle of beperking.
  • Vloer muur of muur muur enzovoort. Bouwelementen, etc. Simulatie van brandgedrag van gewrichten tussen gewrichten.
  • Vlammeting op het oppervlak van testmonsters.
  • De brandwerendheid van conventionele openingen in het testmonster, d.w.z. elektrische stopcontacten, afvoerbuizen, enz., Tenzij specifiek voorzien voor de te testen constructie. Zie ook testmethode E814 voor het testen van brandstops.

ASTM E 119 standaardbereik

1.1 De testmethoden beschreven in deze brandtestreactienorm kunnen worden toegepast op de assemblages van wandelementen en de assemblage van constructiematerialen voor gebouwen inclusief dragende en andere muren en scheidingswanden, kolommen, balken, balken, platen en composietplaten. Balkconstructies voor vloeren en daken. Het kan ook worden toegepast op andere samenstellingen en gebouweenheden die permanente integrale onderdelen van een voltooid gebouw vormen.

1.2 Classificaties zijn bedoeld om de prestaties te vergelijken met specifieke brandtestomstandigheden gedurende de blootstellingsperiode en worden niet geacht bedoeld te zijn voor gebruik onder andere omstandigheden of na blootstelling aan brand.

1.3  Deze norm wordt gebruikt voor het meten en beschrijven van de reactie van materialen, producten of groepen op hitte en vlammen onder gecontroleerde omstandigheden, maar omvat niet alle factoren die nodig zijn voor brandgevaar- of brandrisicobeoordeling van materialen, producten of groepen die op zichzelf staan.

1.4 Deze testmethoden bieden een standaard brandblootstelling voor het vergelijken van testresultaten van bouwconstructies. De resultaten van deze tests zijn een factor bij het evalueren van de verwachte brandprestaties van bouwconstructies en samenstellingen. De toepassing van deze testresultaten om de werkelijke prestaties van de bouwconstructie te voorspellen, vereist evaluatie van de testomstandigheden.

Waarden gespecificeerd in eenheden van 1.5 inch-pond worden als standaard beschouwd. Waarden tussen haakjes zijn wiskundige conversies naar SI-eenheden die alleen ter informatie worden verstrekt en niet als standaard worden beschouwd.

1.6  Deze norm claimt niet alle eventuele beveiligingsproblemen met betrekking tot het gebruik ervan op te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om voor gebruik passende veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen te bepalen.

1.7 De tekst van deze internationale norm behandelt opmerkingen en voetnoten die verklarend materiaal bieden. Deze opmerkingen en voetnoten (behalve die in tabellen en afbeeldingen) worden niet geaccepteerd als vereisten van de norm.

1.8  Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende standaardiseringsbeginselen zoals uiteengezet in het International Standards Guidelines and Recommendations-besluit, gepubliceerd door de Commissie voor technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie (TBT).


Referentiestandaarden voor ASTM E119

ASTM-normen

Testmethode voor indrukhardheid van C569 voorgevormde thermische isolatie

D6513 Standaardbelastingberekeningstoepassing op houten framewanden voor brandwerendheidstests

E176 Terminologie inzake brandnormen

E177 Aanvraag betreffende het gebruik van precisie en misvattingen in ASTM-testmethoden

Een samenwerkingspraktijk om de gevoeligheid van de E691-testmethode te bepalen

E814 Testmethode voor brandtests van penetratie-brandstopsystemen

Applicatie voor E2226-slangthee

ASTM E 119-tests worden meestal gevraagd voor de volgende onderwerpen.

Balken en kolommen - Bouwontwerp en constructie - Bouwproducten - Bouwconstructies - Plafonds - Brandtest - Vlamvertragend - Vloer- en vloerbedekkingssystemen