Persoonlijke beschermingsmiddelen testen

Persoonlijke beschermingsmiddelen testen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hulpmiddelen, apparaten, kleding en materialen die ontworpen zijn om door werknemers te worden gedragen, gedragen of gedragen ter bescherming tegen een of meer gezondheids- en veiligheidsrisico's. Het doel van persoonlijke beschermingsmiddelen is werknemers te beschermen tegen risico's die al dan niet aanwezig zijn in het werkgebied.

Bewegende objecten in werkgebieden, vallende voorwerpen van bovenaf, scherpe en puntige randen, hoge en lage temperaturen, lichtstraling gegenereerd tijdens lassen, slijpen of warmtebehandeling, grondomstandigheden van het werkgebied, chemicaliën gebruikt in activiteiten en vrijgegeven stof, rook , stoom en dergelijke stoffen zijn altijd een gevaar.

In overeenstemming met de geldende arbeidswetgeving zijn werkgevers verplicht om allerlei maatregelen te nemen die nodig zijn om de gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen, alle benodigde gereedschappen en apparatuur te bewaren en allerlei maatregelen te nemen en uit te voeren op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk van de werknemers.

De verordening betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op werkplekken, uitgegeven door het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid in 2013, reguleert ook dit probleem. In het algemeen is het essentieel om technische maatregelen te nemen, de werkorganisatie te organiseren en de werkmethoden op de werkplekken te bepalen om de negatieve effecten van mogelijke risico's te voorkomen of ten minste te verminderen. Echter, als de risico's op de werkplek ondanks deze overwegingen niet kunnen worden voorkomen, zijn werknemers verplicht om een ​​aantal persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Deze verordening regelt de kenmerken, levering, gebruik en aanverwante zaken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In overeenstemming met de principes van deze verordening moeten de volgende punten in acht worden genomen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkplek worden gebruikt, moeten worden ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften. Kortom, het mag geen extra risico's opleveren en moet geschikt zijn om mogelijke risico's te voorkomen. Moet voldoen aan de voorwaarden van de werkomgeving. Het moet ook geschikt zijn voor de gezondheidstoestand en de ergonomische omstandigheden van de werknemers. Daarnaast zijn enkele aanpassingen nodig om te voldoen aan de werknemer.
  • Als er meer dan één gevaar is in de werkomgeving en er tegelijkertijd meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt, moeten deze geschikt zijn voor gebruik samen.
  • De gebruiksomstandigheden van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden bepaald afhankelijk van de omvang van het gevaar, de frequentie van blootstelling, de kenmerken van de werkomgeving en de prestaties van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • In het algemeen is het van essentieel belang dat persoonlijke beschermingsmiddelen door één persoon worden gebruikt. Als deze apparatuur echter door meer dan één persoon wordt gebruikt, moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat werknemers gezondheidsproblemen ervaren.
  • De nodige uitleg voor elk van de persoonlijke beschermingsmiddelen moet beschikbaar zijn in de werkomgeving en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de werknemers.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis door de werkgever worden verstrekt, gerepareerd of vervangen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten onder hygiënische omstandigheden worden bewaard en op elk moment beschikbaar zijn wanneer ze niet worden gebruikt.
  • Werkgevers moeten werknemers informeren over welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden in welke situaties en op welke manier.
  • Werkgevers zijn ook verplicht om training te geven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer dat nodig is.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen voor het beoogde doel worden gebruikt, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en uitzonderlijke omstandigheden.

Desgevraagd bepalen test- en inspectieorganisaties of de persoonlijke beschermingsmiddelen in de werkomgeving in goede staat verkeren, bieden de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden en voldoen aan de criteria bepaald in de relevante wettelijke voorschriften en normen door middel van test- en inspectieonderzoeken.

Ons bedrijf voert de tests van persoonlijke beschermingsmiddelen in detail uit met een sterke technologische infrastructuur en personeel van medewerkers.